b&w besluitenlijst 20 oktober 2020

Aanwezig digitaal:

J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door De heer S. van Donkelaar

Project in het College: De Nieuwe Kern

Verweerschrift inzake beroep ASKO-scholen tegen beslissing gemeenteraad

De gemeente Ouder-Amstel heeft een aanvraag ontvangen van de Amsterdamse stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel onderwijs (ASKO), met het verzoek tot opname van een oecumenische basisschool in het Plan van Scholen. De stichting wil een school voor basisonderwijs starten in De Nieuwe Kern. Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de aanvraag van ASKO-scholen niet in te willigen, omdat de stichting volgens haar niet aannemelijk heeft gemaakt dat de school vijf jaar na aanvang bekostiging en vervolgens nog vijftien jaar daarna tenminste voldoet aan de stichtingsnorm voor de gemeente, waarmee niet is voldaan aan de eis van artikel 77, lid 1 Wet op het primair onderwijs (Wpo). Door ASKO is op grond van artikel 80 Wpo bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad om plaatsing van een nieuwe basisschool van ASKO op het plan van scholen 2021-2024 niet in te willigen.
De minister van OCW heeft de gemeenteraad verzocht om een verweerschrift in te dienen. Het verweerschrift is als bijlage bij dit memo gevoegd. Aan het college wordt gevraagd om het verweerschrift vast te stellen, deze namens de gemeenteraad in te dienen en de raad hierover te informeren middels overgelegd memo.

Besluit

•    Het verweerschrift inzake het beroep van de ASKO-scholen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in te dienen;
•    De raad te informeren middels overgelegd memo.

Afzien van verdere invordering van een openstaande bijstandsvordering ingevolge de Participatiewet

Belanghebbende ontving een uitkering van de gemeente Ouder-Amstel voor de noodzakelijke bestaanskosten. In de periode 11 januari 2001 tot en met 30 november 2007 had belanghebbende, naast deze uitkering, ook oncontroleerbare inkomsten. Bij besluit van 9 november 2009 is, ingevolge de toenmalige Wet werk en bijstand (WWB), de in die periode 11 januari 2001 tot en met 30 november 2007 aan belanghebbende verstrekte uitkering ad € 63.585,14 teruggevorderd, wegens schending van de inlichtingenplicht. Dit besluit staat in rechte vast. Belanghebbende heeft vervolgens een aantal keer verzocht om kwijtschelding van het resterende bedrag van de vordering. Deze verzoeken zijn telkens afgewezen, gelet op het terug- en invorderingsbeleid van de gemeente Ouder-Amstel. Op 28 november 2016 heeft mr. Kuijper, namens belanghebbende, opnieuw een verzoek ingediend om kwijtschelding van de openstaande vordering. Dit verzoek is bij besluit van 23 januari 2017 afgewezen. Het tegen dit besluit ingestelde bezwaarschrift is gegrond verklaard, maar daarbij is het verzoek om kwijtschelding opnieuw afgewezen. Het vervolgens bij de rechtbank Amsterdam ingediende beroepschrift is bij uitspraak van 11 december 2017 ongegrond verklaard. Belanghebbende heeft daarop hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Op 28 januari 2020 heeft de zitting bij de CRvB plaatsgevonden. Naar aanleiding van de zitting bij de CRvB heeft mr. K., namens belanghebbende, op 13 maart 2020 een nieuw verzoek om kwijtschelding van het restant ad € 53.515,14 ingediend. Aan het college heeft de CRvB gevraagd het nieuwe verzoek te beoordelen aan de hand van hetgeen zij in het proces-verbaal hebben aangegeven. Daarbij worden onder meer de volgende handreikingen gegeven:

- Schending van de inlichtingenplicht betekent niet per definitie dat er sprake is van fraude en met opzet misbruik maken van publieke middelen.
- Bij schuldsanering is het uitgangspunt, dat een ieder op enig moment van zijn schulden af moet kunnen komen.
- Een persoon mag niet “beloond” worden voor zijn schending van de inlichtingenplicht; betrokkene mag geen voordeel hieruit trekken. De CRvB vindt eigenlijk, dat meer gekeken moet worden naar welk nadeel de gemeente 
   heeft geleden.
- Staan de kosten van invordering nog wel in verhouding tot de opbrengsten? Gelet op het proces-verbaal van de CRvB en de wijziging van de Participatie wet per 1 januari 2013 wordt voorgesteld af te zien van verdere invordering.
Daarbij wordt in aanmerking genomen, dat de wetgever “niet voor niks” nu in de Participatiewet heeft opgenomen, dat er een mogelijkheid is tot kwijtschelding c.q. afzien van verdere invordering, ook in geval van schending van de inlichtingenplicht, wanneer iemand 10 jaar lang maandelijks heeft afgelost op een vordering. Belanghebbende heeft gedurende de periode 1 januari 2010 tot 1 januari 2020 afgelost op de vordering, een totaalbedrag van € 10.070,--. Belanghebbende loste met € 90,-- af op de vordering. 

Ook wordt in aanmerking genomen, dat belanghebbende een inkomen heeft op en rond het bijstandsniveau. In de ideale situatie van belanghebbende, wanneer hij een inkomen ontvangt op bijstandsniveau, zou € 55,87 per maand afgelost kunnen worden op de vordering.

Besluit

Conform voorstel besloten.

Allonge anterieure overeenkomst tijdelijke sportvoorzieningen in De Nieuwe Kern

Ouder-Amstel en Amsterdam werken samen aan de voorbereiding van de Smart Mobility Hub (SMH) in De Nieuwe Kern. Om de ontwikkeling van de SMH ter plaatse van het huidige sportpark Strandvliet mogelijk te maken moet het bestaande sportpark functievrij gemaakt worden. Hiervoor worden voetbalvereniging FC Amsterdam (en indien noodzakelijk ook tennisvereniging LTC Strandvliet) tijdelijk uitgeplaatst naar het voormalig slibdepot. Op 18 augustus 2020 heeft het college besloten hiervoor een anterieure overeenkomst aan te gaan met de grondeigenaar van het perceel voormalig slibdepot.

De uitgangspunten voor het Tijdelijk Sportpark op het voormalig slibdepot zijn weergegeven in een SO dat is vastgelegd in de anterieure overeenkomst.
Vervolgens is het ontwerp verder uitgewerkt en hebben parallel de eerste civieltechnische uitwerkingen plaatsgevonden. Op basis van deze uitwerking blijkt het wenselijk om het plangebied voor de sportvelden iets aan te passen. Het gaat hierbij om het iets draaien en opschuiven van het sportpark binnen het perceel van het voormalig slibdepot. Daarnaast moesten nog nadere afspraken gemaakt worden over de door Amsterdam gewenste langzaam verkeerroute over de waterkering. De afspraken over beide onderwerpen zijn vertaald in voorliggende allonge bij de reeds afgesloten overeenkomst.
Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met het sluiten van de allonge bij de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van tijdelijke sportvoorzieningen op de locatie van het voormalig slibdepot in De Nieuwe Kern.

Besluit


1.    Het college besluit de allonge bij de anterieure overeenkomst (versie 6 augustus 2020, getekend 18 augustus 2020) met de grondeigenaar van perceel voormalig slibdepot aan te gaan;
2.    De burgemeester besluit portefeuillehouder M.C. van der Weele te machtigen om de anterieure overeenkomst namens de gemeente Ouder-Amstel te ondertekenen.

Naamgeving nieuwe brug Kloostersingel

Onderdeel van de herinrichting van de Zonnehof is de nieuwe brug over de Kloostersingel. Deze was nodig omdat de route naar school door de herinrichting ook anders is komen te liggen. 

Voor de naamgeving van de brug is een prijsvraag uitgeschreven waarin mensen uit Duivendrecht suggesties konden doen voor een nieuwe naam. Vervolgens is een commissie samengesteld die uit de inzendingen een keuze hebben gemaakt. Voorgesteld wordt de brug Zonnebloembrug te noemen.

Besluit

In te stemmen met de nieuwe naam voor de brug over de Kloostersingel: Zonnebloembrug.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

•    Burgemeester heeft diverse RBT overleggen inzake Coronamaatregelen bijgewoond.
•    Burgemeester en wethouder Boomgaars hebben live bij het standbeeld van Eliëser, met klein gezelschap de waardige herdenking en onthulling gedenkplaat ter nagedachtenis aan wijlen de heer Perez Jong Loy, inspirator van de jaarlijkse herdenking bijgewoond.
•    Burgemeester heeft met inwoners, initiatiefnemers van het Papa en Mama netwerk gesproken.
•    Burgemeester heeft live een bezoek aan het Kruidvat in Duivendrecht gebracht en gesproken met medewerkers die het slachtoffer zijn geworden van een overval op het filiaal.
•    Burgemeester heeft na oproep in het weekblad overleg gevoerd met een inwoner over bestemmingsgraad en effecten Corona.
•    Burgemeester heeft de bijeenkomst Beheercommissie Bevolkingszorg voorgezeten.
•    Wethouder De Reijke heeft overleg met VVO gehad over de mogelijkheid om beachvolleybalvelden te realiseren in Ouderkerk aan de Amstel.
•    Wethouder De Reijke heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de nieuwe bestuurder van Eigen Haard.
•    Wethouder De Reijke heeft een gesprek gevoerd met bestuur van bewoners Gijsbrecht en Woningnet inzake verlagen minimumleeftijd.
•    Wethouder De Reijke heeft burgemeester Langenacker vervangen bij het RBT-overleg van 20 oktober.
•    Wethouder Boomgaars heeft de nieuwe vrijwillige energiecoaches ontmoet en hen bedankt voor hun inzet.
•    Wethouder Boomgaars heeft de feestelijke start bouw van The Joan te (werkstad Over Amstel) Duivendrecht bijgewoond.
•    Wethouder Boomgaars heeft een Network Council Meeting van de Amsterdam Economic Board over duurzaam uit de crisis bijgewoond.
•    Wethouder Boomgaars heeft een bestuursvergadering AM Match bijgewoond.
•    Wethouder Boomgaars heeft samen met bestuur AM Match en maatschappelijke partners gesproken over de aansluiting zorg en werk voor de kwetsbare doelgroep.
•    Wethouder Boomgaars heeft ihkv Coming Outdag een kort filmfragment opgenomen.
•    Wethouder Boomgaars heeft overleg gehad over begeleiding Warmte-transitievisie in DUO-verband.
•    Wethouder Van der Weele heeft een overleg met Cultureel erfgoed organisaties inzake subsidieregelingen Fonds Cultuurparticipatie voorgezeten. 
•    Wethouder Van der Weele heeft de evaluatie Buurtgezinnen bijgewoond.
•    Wethouder Van der Weele heeft met andere wethouders uit de Kopgroep wethouders voor Kindcentra gesproken met beleidsmedewerkers ministeries over vormgeving kindvoorzieningen waartoe kabinet opdracht heeft gegeven in aanloop naar de komende coalitieonderhandelingen.
•    Wethouders Korrel en Van der Weele hebben een live evaluatie met kerngroep Centrumplan bij boerderij Polderzicht gevoerd.
•    Wethouder Korrel heeft een overleg gevoerd inzake ontwikkelingen Maatschappelijke opvang/beschermd Wonen MOBW).
•    Wethouder Korrel heeft juryleden (schoolklassen van de Grote Beer en A. Bekemaschool live achtergrondinformatie gegeven over de brug over de Kloostersingel. 
•    Wethouder Korrel heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met Stichting Breikers inzake werkgeversaanpak mobiliteit. 

 

    Ouderkerk aan de Amstel, 21 oktober 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
    de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes    de burgemeester,


 J. Langenacker