b&w besluitenlijst 19 mei 2020

19 mei 2020 (09.00 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris, 
R. Heintjes, secretaris a.i.

Projecten in het college: Ouderkerk-Zuid plannen kerkgebied Ontwikkelingen Sociaal Domein                                  

Startnotitie transitievisie warmte

Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het te-rugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) in Nederland in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Hiervoor moet onder andere een Transitievisie Warmte opgesteld worden. Daarom hebben de gemeenten Die-men, Uithoorn en Ouder-Amstel gezamenlijk een startnotitie opgesteld.

Besluit 

 1. In te stemmen met de startnotitie Transitievisie Warmte;
 2. De raad middels overgelegde memo te informeren.

Besluit op bezwaarschrift tegen aanwijzing pand als monument “Rondehoep West 61"

Bij besluit van 18 december 2018 heeft het college het pand Rondehoep West 61 aangewezen als gemeentelijk monument. Op 19 december 2018 is het besluit aan de zaakgerechtigden verzonden en vervolgens op 20 december 2018 inwerking getreden.
Het college heeft haar besluit op 27 december 2018 gepubliceerd in het Weekblad van Ouder-Amstel alsmede in de Staatscourant. Tegen het besluit voornoemd heeft mr. ing. B.M. B.-S. (ARAG Rechtsbijstand) namens de heer P.C. v.d. en mevrouw M.J.G.I. v.d.-V, wonende te (1191 KN) Ouderkerk aan de Amstel aan het adres Rondehoep West 61 (hierna: “bezwaarmaker”) bij brief van 25 januari 2019 (ontvangen op 28 januari 2019) bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft op 04 juni 2019 advies uitgebracht. De commissie heeft u als volgt geadviseerd:Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren.

 1. Het bestreden besluit van 18 december 2018 te herroepen.
 2. Aan bezwaarmakers een vergoeding voor proceskosten toe te kennen van € 508,00.
 3. Het besluit aan bezwaarmaker bekend te maken. Er wordt opgemerkt dat de commissie in haar advies een foutief bedrag van € 508,00 aan vergoeding voor proceskosten heeft opgenomen. Conform het Besluit Proceskosten Bestuursrecht is de vergoeding per 01 januari 2019 512,00. Niet kan worden vastgesteld dat het advies van de commissie deugde-lijk tot stand is gekomen, derhalve wordt uw college voorgesteld:

1.    Het bezwaarschrift contrair aan het advies van de commissie, ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2.    Het bestreden besluit van 18 december 2018 onder aanvulling van de 
motivering in stand te laten.
3.    Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel
7:15 Awb af te wijzen.
4.    Het besluit aan bezwaarmaker bekend te maken.

Besluit

 1. Het bezwaarschrift contrair aan het advies van de commissie, ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Het bestreden besluit van 18 december 2018 in stand te laten.
 3. Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen.
 4. Het besluit aan bezwaarmaker bekend te maken.

Memo stand van zaken opgave maatschappelijke voorzieningen

De gemeente Ouder-Amstel zal de komende periode flink gaan groeien door de ontwikkeling van o.a. De Nieuwe Kern, Werkstad Overamstel en Entrada. Hier-door zijn nieuwe/extra maatschappelijke voorzieningen nodig. Op 18 april 2019 heeft de gemeenteraad het ‘Plan van Aanpak opgave maatschappelijke voorzie-ningen’ vastgesteld waarin een werkwijze en onderzoeksmethodiek is voorge-steld. Middels bijgaande memo kan het college de gemeenteraad informeren over de stand van zaken met betrekking tot de voorzieningenopgave en de uit-voering van het Plan van Aanpak. Voorgesteld wordt om een informatieavond voor de raad te organiseren wanneer de financiële uitwerking gereed is. Deze wordt gezamenlijk verzorgd door de projectleider van de Nieuwe Kern en de projectleider voorzieningen.

Besluit

 • In te stemmen met overgelegde memo;
 • Een informatiebijeenkomst voor de raad te organiseren wanneer de financiële uitwerking gereed is.

Verbonden partijen: jaarrekening 2019 en begroting 2021

De Vervoerregio, GGD Amsterdam Amstelland, AM Match, Belastingen Amstel-land, BNG Bank, stichting Rijk, Amstelland-Meerlanden overleg, Veiligheidsre-gio, MRA, en Groengebied Amstelland hebben hun jaarstukken 2019 en begro-ting 2021 aan de raad aangeboden. Daarnaast heeft Groengebied Amstelland een begrotingswijziging voor 2020 bijgevoegd.
Er zijn geen grote beleidsmatige of financiële wijzigingen. De begrotingen en begrotingswijziging geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Besluit

De raad voor te stellen:
Voor de Vervoerregio, GGD Amsterdam Amstelland, AM Match, Belastingen Am-stelland, BNG Bank, stichting Rijk, Amstelland-Meerlanden overleg, Veiligheids-regio, MRA

 •  Kennis te nemen van de jaarstukken 2019;
 • Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021;
 • De deelnemersbijdrage (indien van toepassing) te verwerken in de begroting 2021 van Ouder-Amstel.
 • Voor Groengebied Amstelland:
 • Kennis te nemen van de jaarstukken 2019;
 • Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021;
 • De deelnemersbijdrage te verwerken in de begroting 2021 van Ouder-Amstel;
 • Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2020.

Aanvraag Plan van Scholen stichting ASKO

De gemeente Ouder-Amstel heeft een aanvraag ontvangen van de Amsterdam-se Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel On-derwijs (hierna: ASKO). De aanvraag van ASKO heeft betrekking op de opname van een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs op het zogenaamde Plan van nieuwe scholen (hierna: het plan). De stichting wil een school voor ba-sisonderwijs starten en ziet De Nieuwe Kern (nabij Duivendrecht) als beoogde locatie. In artikel 75 en 76 van de Wet op het Primair Onderwijs (hierna: WPO) staat beschreven aan welke voorwaarden een schoolbestuur moet voldoen om te worden opgenomen op het plan, dat feitelijk een overzicht bevat van nieuw te stichten scholen. Het college besluit de raad voor te stellen geen Plan van Scholen vast te stellen omdat stichting ASKO niet aannemelijk heeft gemaakt dat de stichtingsnorm binnen 5 jaar zal worden gehaald. ASKO is bij het opstel-len van de stichtingsprognose namelijk uitgegaan van woningbouwplannen waarvoor nog geen onherroepelijk bestemmingsplan is vastgesteld.

Besluit

 • De raad voor te stellen geen basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs op te nemen op een Plan van nieuwe scholen basisonderwijs 2021 – 2024 en daarmee conform het gestelde in artikel 83 Wet op het Primair Onderwijs geen Plan van nieuwe scholen vast te stellen;
 • Burgemeester en Wethouders op te dragen dit besluit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan stichting ASKO.

Reglement van Orde College van B&W 2020 en ambtsinstructie gemeentesecretaris

Artikel 52 van de gemeentewet bepaalt dat het college een reglement van Orde vaststelt voor zijn vergaderingen. Artikel 103 benoemt de instructie voor de gemeentesecretaris. Dit reglement van orde is geactualiseerd.

Besluit

 • Het Reglement van orde van het college van Burgemeester en Wethou-ders van de gemeente Ouder-Amstel 2020 vast te stellen;
 • De instructie voor de gemeentesecretaris 2020 vast te stellen.

Kwijtschelden huurpenningen buitensportaccommodaties

De gemeente beschikt over vijf buitensportaccommodaties, waarvan enkel de beide voetbalverenigingen (SVO en CTO) jaarlijks huur verschuldigd zijn aan de gemeente voor het gebruik van de velden. Beide verenigingen hebben aange-geven te lijden onder het feit dat zij geen barinkomsten hebben. Er komt een breed steunpakket vanuit het Rijk om gemeenten te compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni. Hier wordt door het ministerie van VWS een SPUK-regeling voor ingericht, waar wij als gemeen-te aanspraak op willen voor een bedrag van €8.457,-. Op deze manier kunnen wij de verenigingen ondersteunen, zonder dat het op de gemeentelijke begro-ting drukt

Besluit

 • De huur van SV Ouderkerk en CTO’70 in de periode van 1maart tot 1 juni (4 maanden) kwijt te schelden;
 • Een SPUK-aanvraag van €8.457,-. in te dienen om deze inkomstenderving te compenseren met middelen vanuit het Rijk;
 • Wethouder B. de Reijke het mandaat te verlenen de SPUK-aanvraag te ondertekenen namens het college.

Ambtelijk horen

Op 16 februari 2006 heeft het college besloten om voor het behandelen van bezwaarschriften een commissie aan te stellen. In de verordening wordt de commissie als volgt omschreven. Artikel 2. Inleidende bepaling commissie 1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.
Ouder-Amstel heeft besloten strenger te gaan handhaven op het bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers. Het bijplaatsen van afval naast containers leidt tot veel overlast en klachten bij de gemeente.
Het besluit tot handhaven heeft geleid tot een groot aantal last onder bestuurs-dwangbesluiten en als gevolg daarvan veel bezwaren van burgers.
De eerste bezwaarschriften zijn behandeld door de bezwaarschriftencommissie. De bezwaarschriftencommissie heeft geconstateerd dat bezwaarmakers dit een veel te formele zetting vinden voor de behandeling van dit soort bezwaarschriften en begrijpt de bezwaarmakers. De bezwaarschriftencommissie stelt het college voor het afhandelen van de bezwaarschriften die betrekking hebben op deze specifieke materie een andere methodiek van horen en adviseren te han-teren. Het horen van dit soort zaken zal bij voorkeur telefonisch gedaan worden door de seniorjurist Duo+ en de secretaris van de bezwaarschriftencommissie van Ouder-Amstel.

Besluit

 • Bezwaarschriften gericht tegen spoedeisende bestuursdwang op grond van artikel 10 van de afvalstoffenverordening onder de uitzondering van arti-kel 2 lid 2 van de verordening commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel te plaatsen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Wethouder Boomgaars doet verslag van het bestuurlijk overleg banenafspraak Groot-Amsterdam.
 • Wethouder Boomgaars doet verslag van stuurgroep vroegsignalering van schulden.
 • Wethouder Boomgaars doet verslag van de bijeenkomst met portefeuillehouders uit de regio over het AEB.
 • Wethouder Korrel heeft een eindopdracht van groep leerlingen van het KKC Technasium gejureerd.
 • Burgemeester meldt oprichting een nieuw in te richten 24 uursdienst voor acute psychiatrie.
 • Burgemeester doet verslag van overleg met BIZ Ouderkerk en wethouder Korrel over corona-verkeersmaatregelen.
 • Burgemeester doet verslag van Algemeen Bestuur Recreatieschap Groengebied Amstelland.
 • Burgemeester heeft overleg recreatieschappen voorgezeten.
 • Burgemeester heeft de burgemeesterskring bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele doet verslag van bijeenkomst Kopgroep wethouders voor Kindcentra.
 • Wethouder Van der Weele heeft intentieovereenkomst Gezellenhuis getekend.

NB. Overleggen hebben digitaal plaatsgevonden.

Ouderkerk aan de Amstel, 20 mei 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

L.J. Heijlman 

de burgemeester,

J. Langenacker