b&w besluitenlijst 18 augustus 2020

18 augustus 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (telefonisch) bijgewoond door De heer S. van Donkelaar

Afwezig
C.C.M. Korrel, wethouder bij agendapunt 5f (Ibabs).

Project in het college: Capaciteit Flex wonen

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

Het Bouwstenendocument is in coproductie opgesteld. Het bevat een schets van de gewenste ontwikkelingen in verschillende deelgebieden binnen het centrum. Het draagvlak binnen de samenleving is op de hoofdlijnen groot, waarbij aangetekend moet worden dat niet ieder individu zich exact kan vinden in alle elementen van het plan. Onderdeel van de haalbaarheid is het kunnen bekostigen van de in het plan beschreven ontwikkelingen. Daartoe worden voorstellen gedaan waarbij duidelijk is dat de uitvoering vraagt om investeringen van de gemeente. Door uit te gaan van uitvoering in fases en door gebruik te maken van al gereserveerde budgetten, subsidiemogelijkheden, parkeergelden en ruimtelijke ontwikkeling waaruit opbrengsten zijn te verwachten, is een deel van de kosten gedekt, maar de gemeente zal ook een deel moeten betalen.

Het Bouwstenendocument als resultaat van het coproductieproces bevat alle elementen op grond waarvan een uitvoeringsontwerp (stedenbouwkundig/landschapsdeskundig) kan worden opgesteld. Daarmee wordt een belang-rijke stap gezet om tot realisatie van gewenste ontwikkelingen te komen.

Aan de raad worden voorstellen gedaan om te komen tot uitvoering van het Bouwstenendocument en daartoe de nodige kaders te stellen en richtinggeven de besluiten te nemen.

Besluit

Aangehouden zodat aanvullende vragen kunnen worden beantwoord.

MRA-regiegroep 30 oktober en MRA-werkplan 2021

De MRA Regiegroep komt 30 oktober bijeen. De agenda ligt hiervoor. In de agenda is ook het werkplan en de begroting opgenomen. Werkplan en begroting worden volgens het convenant aan de raad voorgelegd. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Besluit

 1. Kennis te nemen van de agenda van de MRA-regiegroep van 30 oktober, Inclusief werkplan en begroting 2021 van de MRA.
 2. Via de Regiegroep Amstelland Meerlanden (AM) de onvrede rond het proces en de planning van de Verstedelijkingsstrategie in te brengen in de MRA Regiegroep van 30 oktober 2020, met het verzoek proces en planning bij te stellen.
 3. Kennis te nemen van de annotatie op de agenda van de MRA regiegroep en eventuele opmerkingen door de geven aan de secretaris van Amstelland Meerlanden.
 4. De verhoogde inwonerbijdrage (stijging €0,03) MRA te verwerken in de Begroting van Ouder-Amstel.
 5. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het MRA-werkplan 2021.

Mer aanmeldingsnotitie Smart Mobility Hub

Gemeente Amsterdam is van plan om een 'Smart Mobility Hub' (hierna SMH) te realiseren op de huidige locatie van Sportpark Strandvliet. De SMH is een centrum voor smart mobility-vriendelijk vervoer en transport. Het complex bestaat uit een efficiënte mobiliteitsvoorziening als knooppunt ('hub') voor auto's, bussen, touringcars, taxi's en kiss & ride verkeer en fietsers, met daarbij binnen- en buiten sportfaciliteiten en publieke en maatschappelijke voorzieningen in de plint van het gebouw. Het plangebied wordt naast de SMH nog aangevuld met een vastgoedprogramma met kantoren. Dit alles zal in een cluster van gebouwen worden ontwikkeld. Het plangebied is gelegen in de gemeente Ouder-Amstel. Het planvoornemen wordt planologisch mogelijk gemaakt middels een nieuw bestemmingsplan. Voorafgaand aan het in behandeling nemen van het bestemmingsplan dient er een besluit te worden genomen over de noodzakelijkheid van het doorlopen van een m.e.r. procedure. De plannen zijn hiervoor getoetst aan de diverse milieuwetgeving en het overheids- en regionaal beleid.
De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het plan, zijn dusdanig beperkt van aard en omvang dat deze geen belang-rijke nadelige milieugevolgen tot gevolg hebben, die het doorlopen van een m.e.r.- procedure noodzakelijk maken. Er is op basis van de uitgevoerde onderzoeken dus geen aanleiding of noodzaak voor het doorlopen van een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure of m.e.r.- procedure in het kader van de plan-vorming van de Smart Mobility Hub. 
Het college wordt gevraagd om, conform de conclusies in de aanmeldingsnotitie, te besluiten dat er geen verdere m.e.r.-(beoordelings)procedure doorlopen hoeft te worden voor het ‘Bestemmingsplan Smart Mobility Hub’.

Besluit

Geen verdere m.e.r.-(beoordelings)procedure doorlopen behoeft te worden voor het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Smart Mobility Hub’ omdat op ba-sis van een aanmeldingsnotitie geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Achtervangovereenkomst WSW Eigen Haard

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (verder: WSW) helpt corporaties fi-nancieel, zoals Eigen Haard, bij het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen. Met achtervangovereenkomsten staan de gemeenten vanuit een achtervangpositie garant voor leningen van woningcorporaties bij WSW.
De woningcorporatiesector en het WSW hebben een aantal vangnetten en zekerheden die eerst worden aangesproken bij financiële problemen, voordat de gemeente in beeld komt. Deze zekerheidsstructuur verhoogt de kredietwaardigheid van de bij het WSW aangesloten woningcorporaties. Deze corporaties genieten hierdoor van een goede toegang tot de kapitaalmarkt en een aanzienlijk rentevoordeel bij het aangaan van leningen voor benodigde investeringen in sociale huurwoningen. Eigen Haard heeft in 2019 geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen aan de Burgemeester Stramanweg en heeft concrete plannen om te investeren in de Theresiabuurt. Voor de financiering van deze investeringen vraagt Eigen Haard aan de gemeente Ouder-Amstel een WSW-garantie voor een lening van € 11 miljoen Euro.

Besluit

Aan de raad het raadsvoorstel Achtervangovereenkomst WSW Eigen Haard ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Anterieure overeenkomst Tijdelijke sportvoorzieningen in De Nieuwe Kern.

Ouder-Amstel en Amsterdam werken samen aan de voorbereiding van de Smart Mobility Hub (SMH) in De Nieuwe Kern. Om de ontwikkeling van de SMH ter plaatse van het huidige sportpark Strandvliet mogelijk te maken moet het bestaande sportpark functievrij gemaakt worden. Hiervoor worden voetbalvereniging FC Amsterdam en tennisvereniging LTC Strandvliet uitgeplaatst. Er komen weer sportfaciliteiten terug op het dak van de SMH. Aangezien dit gronden in eigendom van gemeente Amsterdam betreft, is deze ook verantwoordelijk voor de uitplaatsing. Het voornemen is de voetbalvelden van FC Amsterdam (2,5 veld) tijdelijk op het voormalige slibdepot te laten terugkomen. Voor de tennisbanen (6 banen) van LTC Strandvliet wordt onderzocht of deze direct naar een definitieve locatie bij de A9 kunnen verhuizen. 

Mocht dit niet lukken conform planning van de SMH, kunnen de tennisbanen ook tijdelijk naar het slibdepot uitgeplaatst worden, onder strikte voorwaarden die in een anterieure overeenkomst zijn vastgelegd. Eén van de voorwaarden voor medewerking aan deze ontwikkeling is dat een anterieure overeenkomst wordt gesloten voor het verhaal van de ten behoeve van dit project te maken plankosten. Met Amsterdam is een anterieure overeenkomst voorbereid, waarmee het volledige kostenverhaal voor deze ontwikkeling wordt geregeld.
Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met het sluiten van de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van tijdelijke sportvoorzieningen op de locatie van het voormalig slibdepot in De Nieuwe Kern.

Besluit

 1. De anterieure overeenkomst met de grondeigenaar van perceel voormalig slibdepot aan te gaan.
 2. De anterieure overeenkomst met de grondeigenaar van perceel voormalig slibdepot ter informatie te delen met de raad.
 3. De burgemeester besluit portefeuillehouder M.C. van der Weele te machtigen om de anterieure overeenkomst namens de gemeente Ouder-Amstel te ondertekenen.

Ontwerpbestemmingsplan “Rondehoep West 46A”

Op het perceel Rondehoep West 46A is een agrarisch bedrijf gevestigd. Geble-ken is dat de aanwezige stallen niet meer voldoen aan de eisen voor de biologische bedrijfsvoering die dit bedrijf uitoefent. Om die reden is het noodzakelijk om een stal te bouwen die meer leefruimte geeft voor de dieren en die passend is bij de huidige biologische bedrijfsvoering. Dit is gezien de afmetingen van het
huidige bouwvlak (circa 0,7 ha) in combinatie de geur- en afstandscontouren van 50 meter ten opzichte van de naastgelegen woningen niet mogelijk.
Om die reden heeft de initiatiefnemer verzocht om het bouwperceel te mogen uitbreiden tot 1 ha. 
Bij brief van 4 november 2019 is hiermee in principe ingestemd. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het bouwvlak.

Besluit

 • In te stemmen met het bestemmingsplan “Rondehoep West 46A” en het plan in ontwerp vast te stellen;
 • Het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage te leggen en voor eenieder de mogelijkheid te bieden om gedurende die periode zienswijzen in te brengen.

Invest-MRA

Invest-MRA wordt opgericht met een totaal beoogde inleg van 100 miljoen euro om te investeren in de energietransitie en de circulaire economie. Voor de gemeente Ouder-Amstel betekent het een inleg van ongeveer € 300.000 (1% van de gemeentebegroting), met bijbehorende rentelasten.
Deze investeringen door de overheid zijn nodig om de lange termijn doelstellingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid te halen en de ontwikkeling naar een volwassen markt voor dergelijke projecten te stimuleren. Deze opgaven zijn te groot om als gemeente alleen op te pakken. Naast duurzame oplossingen voor grotere en kleinere bedrijven draagt het ook bij aan werkgelegenheid in de regio. Uiteindelijk zullen ook inwoners profiteren van de projecten die innovaties met zich meebrengen. Deelname vanaf het begin zorgt voor zeggenschap in het investeringskader van het fonds en de stemrechtverdeling in de Algemene vergadering van aandeelhouders. Daarnaast wordt er nagedacht over het inzetten van de uitvoeringsorganisatie om de Rijksmaatregelen in verband met de coronacrisis uit te voeren.

Besluit

 1. Deel te nemen aan Invest-MRA en een start te maken met de onderhandelingen tot oprichting van Invest-MRA. 
 2. De raad voor te leggen te besluiten een bedrag van ongeveer € 300.000 (1% van de begroting) beschikbaar te stellen voor deelname aan Invest-MRA.
 3. De raad voor te stellen dit bedrag te lenen en de bijbehorende verwachte jaarlijkse rentelasten te bekostigen uit het reguliere budget economie.
 4. De raad voor te leggen te besluiten over het aangaan van een publiek Private samenwerking met de provincie en andere gemeenten in de Me-tropoolregio Amsterdam en de regio Noord-Holland Noord inzake Invest-MRA, middels overgelegd raadsvoorstel.
 5. Een nog op te stellen subsidieovereenkomst, samen met de andere deelnemende partijen aan Invest-MRA, aan te gaan met Invest-MRA Ontwik-kel B.V. voor het onder beslispunt 2. genoemde bedrag.
 6. De raad voor te stellen wensen in te dienen met betrekking tot het opnemen van social return in het investeringskader.

Investering verstedelijkingsstrategie en flexwonen

De gebiedsontwikkeling DNK, ABPZ en Entrada zal de komende 15 jaar een belangrijk gegeven zijn voor onze gemeente. Dit gebied heeft een zodanige strategische ligging dat nationale en regionale politieke beslissingen hierbij van doorslaggevend belang zullen zijn voor onze eigen mogelijkheden in de gebiedsontwikkeling. De nationale keuzes, zowel ruimtelijk als financieel, zullen gaan worden gemaakt op basis van de “verstedelijkingsstrategie”. Deze strategie wordt gemaakt in MRA verband waarbij besluiten op MRA-niveau genomen worden en voorbereid worden in diverse MRA-gremia. Ouder-Amstel is de mogelijkheid geboden hierin ambtelijk deel te nemen in een coördinerende en sturende positie. Hiervoor is extra capaciteit op strategisch niveau noodzakelijk. Deze zal mede ingezet worden om te onderzoeken waar flexwonen mogelijk inpasbaar is in onze gemeente. Momenteel doet zich in de planvorming van DNK al een nieuwe mogelijkheid voor om flexwonen tijdelijk een plek te geven zodat deze ambitie van Ouder-Amstel concreet ingevuld kan gaan worden. Ook op nationaal en regionaal niveau wordt flexwonen in DNK gewenst en financieel ondersteund met de regeling Bouwimpuls en een provinciale regeling (Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen & versnellen woningbouw). 

Hiermee ontstaat een groot tijdelijk op zichzelf staand project waarmee in de formatie geen rekening is en kan worden gehouden. Hiervoor is extra capaciteit op strategisch niveau nodig.

Besluit

 • In te stemmen met externe inhuur ten behoeve van de projecten flexwonen en verstedelijkingsstrategie MRA, voor de duur van deze twee projecten;
 • De raad voor te stellen € 80.000,- beschikbaar te stellen vanuit de reserve grote projecten conform bijgevoegd voorstel voor het inhuren van capaciteit;
 • De raad voor te stellen € 30.000,- beschikbaar te stellen vanuit de reserve grote projecten conform bijgevoegd voorstel voor stedenbouwkundige studie en het definiëren van uitgangspunten voor een flexwoonproject binnen het project De Nieuwe Kern.

Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2019-2020

Overgelegd treft u aan het Jaarverslag Leerplicht 2019-2020. Op grond van artikel 25, lid 1 van de Leerplichtwet brengen burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad over het in het laatst afgesloten schooljaar in de gemeente gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de resultaten daarvan.

Besluit

 • Het Jaarverslag Leerplicht 2019-2020 vast te stellen;
 • Het Jaarverslag Leerplicht 2019-2020 op te nemen in het postoverzicht voor de raad.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft een bezoek gebracht aan de (verkort i.v.m. inschatting bezoekersaantallen) kofferbakmarkt bij de Ouderkerkerplas.
 • Burgemeester heeft deelgenomen aan het RBT en gesproken over de actuele ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.
 • Burgemeester heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de plaatsvervangend politiechef de heer P. Holla.
 • Burgemeester heeft de Nederlands-Indië herdenking bijgewoond in Amstelveen en heeft namens de gemeente Ouder-Amstel een boeket neergelegd.
 • Wethouder Korrel heeft overleg gevoerd met collega-wethouder gemeente Diemen over aanbesteding "hulp bij het huishouden".
 • Wethouder Korrel heeft verschillende overleggen gevoerd inzake de afronding van de voorstellen Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouder Van der Weele heeft verschillende overleggen gevoerd inzake de afronding van de voorstellen Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouder van der Weele heeft het afscheid bijgewoond van een gewaardeerde jongerenwerker van Coherente.

Ouderkerk aan de Amstel, 19 augustus 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris a.i.,
R.S.M. Heintjes    de burgemeester,
J. Langenacker