b&w besluitenlijst 17 november 2020

Aanwezig digitaal:

 • J. Langenacker, burgemeester 
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • M.C. van der Weele, wethouder
 • R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door De heer H. Boud, de Heer H. Kling, de heer J. Coeleveld en mevrouw C. van Beek

Project in het college: Diftar

2e voorgangsrapportage 2020 Duo+ en de 2e begrotingswijziging 2020 van Duo+

De tweede voortgangsrapportage 2020 Duo+ inclusief de tweede begrotingswijziging is in het bestuur Duo+ vastgesteld. De tweede voortgangsrapportage wordt ter kennisname en de tweede begrotingswijziging wordt voor zienswijze, aan de raad aangeboden. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen tegen de tweede begrotingswijziging 2020 Duo+. Daarna zal de tweede begrotingswijziging definitief worden vastgesteld door het bestuur Duo+, waarbij eventuele zienswijzen van de raden worden betrokken.

Besluit

 • Kennis te nemen van de tweede voortgangsrapportage 2020 Duo+, inclusief de tweede begrotingswijziging 2020 Duo+;
 • De tweede voortgangsrapportage 2020 Duo+, inclusief de tweede begrotingswijziging 2020 Duo+ voor zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen met overgelegd raadsvoorstel;
 • De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de tweede begrotingswijziging 2020 Duo+.

Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Ouder-Amstel 2020

De huidige Beleidsregels urgentie zijn verouderd, daarnaast waren een aantal onderwerpen waren nog niet geregeld. Dit wordt opgelost met het voorliggende voorstel om de Beleidsregels urgentie te vervangen door de Beleidsregels woonruimteverdeling.

Besluit

de Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Ouder-Amstel 2020 vast te stellen.

Ontwerpbestemmingsplan “Rondehoep West 46A

Voor het vergroten van het agrarische bouwvlak aan de Rondehoep 46A is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan heeft ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van ter inzagelegging konden zienswijzen worden ingebracht bij de gemeente. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Besluit

Het ontwerpbestemmingsplan “Rondehoep West 46A” ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Vaststellen controleprotocol 2020 en normenkader 2020

Voor de accountantscontrole over het jaar 2020 moet het controleprotocol worden vastgesteld door de raad. In dit controleprotocol worden naast de reikwijdte van de accountantscontrole met name de rapporterings- en goedkeuringstoleranties vastgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van het wettelijk minimum en wordt het normenkader geactualiseerd. Het controleprotocol en normenkader worden, conform de controleverordening, jaarlijks door de raad vastgesteld.

Besluit

 • Het controleprotocol 2020 en normenkader 2020 van de Gemeente Ouder-Amstel vast te stellen;
 • Het controleprotocol 2020 en normenkader 2020 van de gemeente Ouder-Amstel ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad, zoals opgenomen in raadsvoorstel en raadsbesluit nummer 2020/58.

2e Aanpassing van de begroting 2020 (2e BURAP en 4e Nieuwsbrief 2020)

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2020 en de 1e bestuursrapportage 2020. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2020 € 60.016. 
In de 1e burap 2020 zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 102.309 nadelig. In deze 2e burap zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 1.658.000 nadelig. Het nieuwe begrotingssaldo 2020, na deze 2e burap, bedraagt afgerond €1.700.000 negatief, hetgeen zal worden onttrokken aan de algemene reserve. Tevens is er een aangepast overzicht aan investeringsbudgetten 2020 ter vaststelling opgenomen, een overzicht van mutaties op de reserves en zijn budgetten en kredieten opgenomen waarvan verzocht wordt deze over te hevelen van 2020 naar 2021.

Besluit 

 • Aangehouden voor nader overleg met portefeuillehouder.

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-Amstel 2020

Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe landelijke regelingen rondom de rechtspositie van politieke ambtsdragers van kracht, te weten:

 • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (Rechtspositiebesluit DPA);
 • Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers (RechtspositieregelingDPA).

In deze regelgeving zijn de rechtspositieregels van alle decentrale politieke ambtsdragers in één besluit en één regeling samengevoegd. Dit is het sluitstuk van een meerjarig harmonisatietraject. Slechts een beperkt aantal zaken kan nog lokaal geregeld worden. Dit heeft tot gevolg dat de oude ‘Verordening rechtspositie wethouders 2006’ ingetrokken dient te worden ingetrokken door de raad. Deze wordt vervangen door de nieuwe ‘Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-Amstel, 2020’. Voorgesteld wordt om geen gebruik te maken van overgangsregelingen.

Besluit

 1. De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-Amstel, 2020 met terugwerkende kracht vast te stellen en deze bekend te maken.
 2. Geen gebruik te maken voor de overgangsregeling betreffende reiskosten.
 3. Geen gebruik te maken voor de overgangsregeling betreffende ICT gereedschap.
 4. De raad voor te stellen de ‘Verordening rechtspositie wethouders 2006’ in te trekken.

Verordeningen en tarieven heffingen, belastingen en leges 2021

In december 2020 worden de belasting- en legesverordeningen vastgesteld en de daarbij behorende tarieventabel leges 2021. 

Met het vaststellen van de verordeningen voor belastingjaar 2021 legt u de basis voor het heffen van de in gemeente Ouder-Amstel ingevoerde gemeentelijke belastingen zoals opgenomen in hoofdstuk XV van de Gemeentewet. Hiermee beogen we de belasting- en legesopbrengsten, zoals vermeld in de begroting 2021, te realiseren.
De tarieven voor leges (= inclusief bouwleges) gezamenlijk zijn volgens begroting 2021 niet kostendekkend. Verhoging van de tarieven leidt tot een betere kostendekkendheid (minder verlies) en dus een verbetering van het begrotingssaldo en geeft een mogelijkheid om te komen tot kostendekkende tarieven op leges.

Besluit

Met het vaststellen van de verordeningen voor belastingjaar 2021 de basis te leggen voor het heffen van de in gemeente Ouder-Amstel ingevoerde gemeentelijke belastingen zoals opgenomen in hoofdstuk XV van de Gemeentewet. Waarmee de beoogde leges- en belastingopbrengsten, zoals vermeld in de begroting 2021, worden gerealiseerd. De tarieven voor leges zijn hierin niet kostendekkend opgenomen. Door een extra verhoging van de tarieven van leges zou een verbetering van de kostendekkendheid leges, gerealiseerd kunnen worden.

Vastgesteld wordt:

 1. Legesverordening 2021 met tarieventabel.
 2. Verordening Onroerendezaakbelastingen 2021.
 3. Verordening Roerende-ruimtebelastingen 2021.
 4. Verordening Rioolheffing 2021.
 5. Verordening Reinigingsheffingen 2021 met tarieventabel.
 6. Verordening Hondenbelasting 2021.
 7. Verordening Begraafplaatsrechten 2021 met tarieventabel.
 8. Verordening Forensenbelasting 2021.
 9. Verordening Toeristenbelasting 2021.

Verdiepend onderzoek huisvesting twee basisscholen en kinderopvang op Bindelwijk-locatie

De huisvesting van basisscholen valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. In 2016 heeft de raad het onderwijsbeleid vastgesteld met als speerpunt realisatie van Integrale Kind Centra (IKC). School en opvang voor kinderen van 0-13jr onder één dak, met één pedagogisch beleid.
Het Kofschip en Amstelschool vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Onderwijsgroep Amstelland. Beide scholen zijn gehuisvest in gebouwen die ruim 40 jaar oud zijn en de economische levensduur van deze gebouwen is verstreken. Het schoolbestuur heeft aangegeven beide scholen onder één dak nieuw te willen huisvesten. 

Op basis van de gedane onderzoeken wordt voorgesteld om verdiepend vervolgonderzoek te gaan doen op één locatie, namelijk de locatie Bindelwijk. Het schoolbestuur heeft ook aangegeven de voorkeur te hebben voor vervolgonderzoek op de locatie Bindelwijk. 

Voor dit vervolgtraject wordt voorgesteld een bureau en/of projectleider in te huren die ervaring en kennis heeft van de ontwikkeling van twee scholen onder één dak met kinderopvang gecombineerd met maatschappelijke en sportfuncties. Onder andere vanwege de bestaande functies op de locatie. Om dit verdiepend onderzoek naar de (on)mogelijkheden van twee scholen onder één dak in combinatie met kinderopvang 0- 13 jr.) op de locatie Bindelwijk uit te kunnen voeren, wordt uw raad gevraagd € 70.000 beschikbaar te stellen.

Besluit

 • De raad een budget van € 70.000, in de vorm van een krediet, te vragen voor het verdiepend onderzoek naar twee scholen onder één dak aangevuld met kinderopvang, maatschappelijke voorzieningen en sporthalfunctie op de Bindelwijk-locatie;
 • Het communicatietraject voor de directe betrokkenen, zoals uitgewerkt in bijlage 5, na openbaarheid documenten (29 september) en voorafgaand aan de raadsvergadering (26 november) uit te voeren.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft een vergadering van het RBT bijgewoond inzake de coronamaatregelen.
 • Burgemeester en wethouders hebben digitaal een Bestuurlijk Overleg met Coherente gevoerd. 
 • Burgemeester heeft een overleg Bestuurlijk Platform Groene Hart bijgewoond.
 • Burgemeester heeft de opening van het kunstwerk Mondriaan bij Saturnus in Duivendrecht live bijgewoond.
 • Burgemeester heeft een digitaal overleg gehad met predikanten in de gemeente Ouder-Amstel.
 • Burgemeester heeft de Stuurgroep Veiligheid en Zorg digitaal bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal overleg gevoerd met de Provincie inzake RES-zoekgebied wind.
 • Wethouder Korrel heeft digitaal het Portefeuillehouders overleg AM Verkeer Vervoer bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft digitaal het Portefeuillehouders overleg Verkeer en Vervoer VRA bijgewoond. 
 • Wethouder De Reijke heeft een gesprek gevoerd met inwoners inzake bouwaanvraag.
 • Wethouder De Reijke heeft het bestuurlijk overleg OGZ Amstelland bijgewoond.
 • Wethouders de Reijke en Van der Weele hebben digitaal het jaarlijkse evaluatiegesprek met MOOI Noord-Holland gevoerd.
 • Wethouder Van der Weele heeft overleg gehad met de LVLN inzake baanonderhoud en mogelijke overlast grondgebied Ouder-Amstel.


Ouderkerk aan de Amstel, 18 november 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes    de burgemeester,
J. Langenacker