b&w besluitenlijst 17 maart 2020

17 maart 2020 (10.00 –12.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris.

1e Nieuwsbrief 2020

In overgelegde bijlage ontvangt u de eerste nieuwsbrief 2020. In deze nieuwsbrief wordt u onder meer geïnformeerd over de voortgang van verschillende onderwerpen en (ruimtelijke) projecten.

Besluit

  • De 1e Nieuwsbrief 2020 vast te stellen;
  • De 1e Nieuwsbrief ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Input opstellen beleid Zon en kleinschalige wind

Ouder-Amstel heeft concrete initiatieven ontvangen voor de bouw van kleine zonnevelden in het buitengebied. Dit is een van de redenen om met de raad van gedachten te willen wisselen over onder wat voor omstandigheden initiatie-ven voor eigen duurzame energieopwek van inwoners en bedrijven (bijvoorbeeld een boerderij) gehonoreerd zouden kunnen worden en wanneer niet. Dit kan verder gebruikt worden voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en geeft bovendien input in het traject rondom de Regionale Energiestrategie (RES). 

Besluit

In het verder uitwerken van het beleid t.a.v. zonnepanelen en kleine windmolens de overgelegde uitgangspunten mee te nemen;
De commissie ruimte te verzoeken te reageren op de uitgangspunten en stellingen, zoals opgenomen in overgelegde raadsinformatiememo.

Transitievisie Warmte, labelen decembergelden

De opstelling van een Transitievisie Warmte zal de komende tijd veel van de gemeente vergen. Daarmee geeft de gemeente onder andere aan wanneer welke wijk aardgasloos wordt en met welke alternatieven voor aardgas de ge-bouwde omgeving verwarmd gaat worden. Deze visie moet eind 2021 gereed zijn. Vanaf 2022 volgen er wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast is de gemeente bezig per wijk isoleren van de woning en zonnepanelen te stimuleren en wordt het energieloket onder andere ingezet om vragen van inwoners te beantwoorden. Vanuit de decembercirculaire is door het Rijk geld beschikbaar gesteld voor deze activiteiten. De raad is aangewezen om de verschillende bedragen ook daadwerkelijk voor de aangewezen doelen te oormerken in de gemeente-begroting.

Besluit

De raad te verzoeken uit de, via de algemene uitkering ontvangen, klimaatgelden een bedrag van € 99.150,- beschikbaar te stellen volgens overgelegd overzicht.
De bedragen zoals opgenomen voor het jaar 2020 op te nemen in de eerste bestuursrapportage 2020 en de overige bedragen op te nemen in de kadernota ten behoeve van de begroting 2021.

Ontwerpbestemmingsplan Verbreding A9-Bullewijk-A2

Het ontwerpbestemmingsplan “Verbreding A9-Bullewijk-A2” heeft betrekking op het tracédeel van de A9 tussen De Ronde Hoep en de A2 (knooppunt Holendrecht). Dit plan betreft de planologische vertaling van het (onherroepelijke) Tracébesluit “Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere”. Naar aanleiding van de ter inzagelegging van dit plan zijn zienswijzen ingebracht. Deze hebben betrekking op ondergeschikte plandelen. Ze kunnen worden meegenomen in dit bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan wordt het oostelijk deel van de verbreding van de A9 op het grondgebied van Ouder-Amstel planologisch geregeld. In de vergadering van 12 december 2019 heeft de gemeenteraad het be-stemmingsplan voor het westelijk tracédeel tussen de Amstel en de Bullewijk (A9-verbreding De Ronde Hoep) vastgesteld. In die vergadering is raadsbreed een amendement aangenomen waarin aan het raadsbesluit wordt toegevoegd dat de gemeente haar medewerking verleent in lijn met de aangenomen motie in de Tweede Kamer van 3 december 2019 om af te zien van het kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft echter nog geen uitsluitsel gegeven over het al dan niet uitvoeren van deze motie. In afwachting van de beslissing van de minister is het raadsbesluit over het bestemmingsplan “A9-verbreding De Ronde Hoep” nog niet gepubliceerd. De vraag rijst nu of het voorliggende bestemmingsplan al ter vaststelling aan de raad aangeboden moet worden nu er nog geen zekerheid is omtrent het bestemmingsplan “A9-verbreding De Ronde Hoep”. Burgemeester en wethouders willen daarom wachten met het aanbieden van het bestemmingsplan aan de raad ter vaststelling tot de minister ter zake uitsluitsel heeft gegeven.

Besluit

Het ontwerpbestemmingsplan “Verbreding A9-Bullewijk-A2” niet ter vaststelling aan de raad aan te bieden en de beslissing af te wachten van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat omtrent de uitvoering van de door de Tweede kamer aangenomen motie, waarin de regering wordt verzocht af te zien van de bomenkap voor de bouw van het tankstation en de verzorgingsplaats.

Goedkeuren nieuwe bestuursleden algemeen bestuur Stichting Florente

Goedkeuring te geven aan de benoeming van twee nieuwe leden van het alge-meen bestuur van Stichting Florente, conform artikel 9 van de statuten van Stichting Florente.

Besluit

Aan de gemeenteraad voor te stellen om de benoemingen van de twee nieuwe leden van het algemeen bestuur van stichting Florente goed te keuren.

Begroting Stichting Florente basisscholen 2020

Stichting Florente heeft 10 december 2019 haar begroting voor 2020 goedgekeurd. Op basis van de wet op het primair onderwijs (artikel 17, lid 4.d) en de statuten van stichting Florente (artikel 4, lid 2) stelt de stichting vóór vaststelling van de begrotingsvoornemens de gemeente in de gelegenheid om een zienswijze op de begroting te geven. De gemeenteraad wordt verzocht de zienswijze van het college te accorderen, eventueel nadat zij wijzingen of aanvullingen op deze zienswijze heeft gegeven. 
De begroting van 2020 laat een positief saldo van € 32.687 zien.

Besluit

Aan de gemeenteraad voor te stellen om de concept zienswijze op de begroting Florente basisscholen 2020 te accorderen.

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer

De Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart is in opdracht van de ge-meenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn (samen de Regio Amstelland en Meerlanden) opgesteld door de Omgevingsdienst Noord-zeekanaalgebied en is bedoeld als handvat voor aannemers, adviesbureaus, gemeenten, projectontwikkelaars, grondeigenaren/gebruikers en voor iedereen die iets te maken heeft met (her)gebruik van grond en/of baggerspecie, graaf-werkzaamheden en bodemonderzoek in deze regio. Deze herziene Nota bodembeheer vervangt de Nota bodembeheer Regio Amstelland en Meerlanden van 4 oktober 2012 en de herziene versie van 14 maart 2013 en motiveert de keuze voor gebiedsspecifiek beleid en lokaal maatwerk. Aangegeven wordt waar en waarom het mogelijk is regels aan te scherpen om de bodem in bepaalde situaties nog meer te beschermen, of regels juist te versoepelen in deelgebieden waar het verruimen van normen verantwoord is. De concept Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart is behandeld in de collegevergadering van 14 januari 2020, waar ingestemd werd met de terinzagelegging. Er zijn gedurende de terinzageleggingstermijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt nu voor-gesteld deze Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart vast te stellen.

Besluit

Bodembeleid geldend in de gemeente Ouder-Amstel, zoals verwoord in de Nota bodembeheer Regio Amstelland en Meerlanden van december 2019 vast te stellen en de in 2013 vastgestelde Nota in te trekken. De belang-rijkste wijzigingen in de Nota bodembeheer zijn:

  • De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart;
  • Uitbreiding van het beheergebied door samenwerking met buurgemeenten;
  • Verruiming van het bodembeleid op minder kwetsbare bodemfuncties en aanscherping van het bodembeleid op gevoelige bodemfuncties.

2. Toekomstige wijzigingsbesluiten met een uitvoerend karakter naar het college van burgemeester en wethouders te delegeren. Voorbeelden van dergelijke wijzigingsbesluiten zijn het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart of de bodemfunctiekaart, acceptatie van bodem-kwaliteitskaarten van andere gemeenten of het toevoegen van data van nieuwe parameters.

Kadernota Duo+ 2021

In de kadernota 2021 Duo+ worden de beleidsvoornemens en financiële uitgangspunten opgenomen ter uitwerking in de begroting 2021 Duo+. De kader-nota schept de kaders voor het opbouwen van een realistische meerjarenbegroting 2021-2024 Duo+.

Besluit

Aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te brengen; De kadernota 2021 van Duo+ te betrekken bij het opstellen van de kadernota 2021 en begroting 2021 van Gemeente Ouder-Amstel.

Ouderkerk aan de Amstel, 18 maart 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, L.J. Heijlman

de burgemeester, J. Langenacker