b&w besluitenlijst 15 september 2020

Aanwezig fysiek

 • J. Langenacker, burgemeester
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • M.C. van der Weele, wethouder
 • R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door De heer M. Koning en mevrouw T. van Hattum. 

Project in het college: Jaarplannen VTH 2020 en prioriteiten 2021

De 3e Nieuwsbrief

In deze 3e Nieuwsbrief wordt u onder meer geïnformeerd over de voortgang van verschillende zaken en projecten.

Besluit

 • De 3e Nieuwsbrief aan te passen;
 • De 3e Nieuwsbrief aan te bieden aan de gemeenteraad.

Behandeling van de Programmabegroting 2021 en voortgang van de College-agenda 2018-2022

Overgelegd treft u de Programmabegroting 2021 van Gemeente Ouder-Amstel sluitend op een negatief resultaat van € 694.000 aan met het verzoek deze vast te stellen. De concepttekst van het raadsvoorstel Programmabegroting 2021 treft u hierbij aan ter vaststelling. Tevens treft u de voortgang van de College-agenda 2018-2022 aan ter vaststelling. Na uw instemming van de programmabegroting 2021, het raadsvoorstel en de voortgang college-agenda 2018-2022 worden deze ter hand gesteld aan de raad en verspreid binnen de organisatie.

Besluit

 • De Programmabegroting 2021 van Gemeente Ouder-Amstel, sluitend met een negatief resultaat van € 694.000, een balanssaldo van € 28.759.000 en een kredietaanvraag voor investeringen van € 4.679.000 vast te stellen.
 • De voortgang van de College-agenda 2018-2022 vast te stellen. 
 • Het raadsvoorstel met betrekking tot de Programmabegroting 2021 van gemeente Ouder-Amstel en de Voortgang college-agenda 2018-2022 aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

Plan van aanpak voor opstellen Mobiliteitsvisie en -plan

Om te komen tot een goed afgewogen mobiliteitsvisie en -plan zijn er een aantal stappen nodig:

 • Inventariseren huidige situatie en ontwikkelingen.
 • Ontwikkelingen en trends in de toekomst en welke daarvan relevant zijn
 • voor Ouder-Amstel en op basis hiervan een mobiliteitsvisie en ambitie formuleren. (2030 /2040).
 • Beschrijven welke onderzoeken en projecten er uitgevoerd moeten worden om de visie te realiseren. Begroting en planning van de onderzoeken enprojecten.

Besluit

Het overgelegde plan aan de commissie Ruimte aan te bieden met het verzoek om input hierop te geven.

Jaarrekening 2019 Stichting Florente

De gemeenteraad wordt conform de statuten van Stichting Florente in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op het bestuursverslag en de jaarrekening 2019 van Stichting Florente basisscholen. Bijgaand treft u aan een conceptreactie. Voorgesteld wordt deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

De conceptreactie op het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de Stichting Florente ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Voorleggen aan gemeenteraad van de aangescherpte visie gronden Urbanuskerk.

 • De in 2009 gestarte ontwikkelingsplannen van de gronden rondom de Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel zijn in 2019 definitief door de gemeenteraad afgewezen. 
 • De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin het College is gevraagd om een aanscherping van de visie op het gebied Schoolweg Noord. Als voorbeelden voor de aanscherping noemde de raad grondgebonden woningen, minder volume, en minder hoog dan de vorige plannen. In de periode februari 2020 tot juni 2020 is er overleg geweest tussen het parochiebestuur en de gemeente om invulling te geven aan het gebied rond de Urbanuskerk. Dit overleg is gevoerd onder begeleiding van de loods herbestemming van de provincie Noord-Holland en bij dit overleg was ook een landschapsarchitect betrokken.

Besluit

 • In te stemmen met doorzending van het raadsvoorstel nummer 2020/51
 • “Vaststellen aangescherpte visie gronden Urbanuskerk” en het bijbehorende raadsbesluit naar de raad voor haar vergadering van 22 oktober 2020.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft, geassisteerd door wethouder Van der Weele in de Amstelkerk twee gemeentelijke erepenningen uitgereikt.
 • Burgemeester heeft deelgenomen aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst.
 • Burgemeester heeft een digitaal overleg met koren uit Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht voorgezeten.
 • Burgemeester heeft samen met wethouder Van der Weele de (Open) Monumentendagen bezocht waarvan wethouder Van der Weele in Duivendrecht de openingshandeling heeft verricht.
 • Wethouder van der Weele heeft een digitale bijeenkomst kopgroep wethouders voor Kindcentra bijgewoond. 
 • Wethouder van der Weele heeft overleg gevoerd met bestuurders SOVOP (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso).
 • Wethouders van der Weele en Korrel hebben diverse Kerngroep overleggen inzake het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel gevoerd.
 • Wethouder van der Weele heeft een Bestuurlijk overleg met onderwijs wethouders van Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn inzake op weg naar 0 thuiszitters in Amstelland-en Meerlanden. 
 • Wethouder Boomgaars heeft aan de bestuursvergadering van de Wethoudersvereniging deelgenomen. 
 • Wethouder Boomgaars heeft een regulier overleg met BIZ/OVOA gevoerd.
 • Wethouders Boomgaars en De Reijke hebben deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering van de OVOA.
 • Wethouder Boomgaars heeft deelgenomen aan het AM-overleg Duurzaamheid in voorbereiding op het MRA platform duurzaamheid.
 • Wethouder Boomgaars heeft een interview gegeven in het kader van deregionale verkenning aanbesteding afval.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gevoerd met bestuur CTO’70 over de Coronamaatregelen bij sport.
 • Wethouders Korrel en De Reijke hebben deelgenomen aan een regionale bijeenkomst gezondheidsbeleid samen met wethouders Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn, Coherente, 1e lijnorganisaties, zorgverzekeraars en ziekenhuis Amstelland.
 • Wethouder De Reijke heeft de digitale bijeenkomst “De impact van corona op uw verantwoording en controle 2020” bijgewoond.
 • Wethouder Rineke Korrel-Wolvers heeft de online RWS informatiebijeenkomst bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft deelgenomen aan een extra overleg AM PHO over fijnmazig OV.
 • Wethouder Korrel heeft het Bestuurlijk Overleg Amstelbrug bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 23 september 2020

de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes  

de burgemeester, J. Langenacker