b&w besluitenlijst 15 december 2020

Aanwezig digitaal:
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Tussenovereenkomst (Provisional Cooperation Agreement) Entrada.

Na de vaststelling van het Programma van Eisen Entrada in juni 2019 zijn de daarin opgenomen uitgangspunten vertaald en uitgewerkt in de concept-stedenbouwkundige visie. Parallel hieraan is voor de zomer 2020 het college b&w en de gemeenteraad tijdens vertrouwelijke bijeenkomsten meegenomen in het voorlopig exploitatiemodel. Dit model laat zien hoe kosten en baten zich verhouden tot het maximumprogramma van 100.000m2 alsmede het effect van de wens dit programma te verminderen naar 90.000m2. Dit model heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad op 2 juli 2020 aanvullende uitgangspunten heeft vastgesteld om tot een financieel haalbare ontwikkeling te komen.

De getekende intentieovereenkomst (mei 2018) en verlenging (maart 2019) hiervan in hebben voorzien in proces tot het besluit van de gemeenteraad op 2 juli 2020, maar voorzien niet in het huidige proces. De voorliggende Provisional Cooperation Agreement (hierna: PCA) voorziet in: besluitvorming concept-stedenbouwkundige visie en de samenwerkingsovereenkomst en afronding van het exploitatiemodel. Het college B&W wordt gevraagd om:

1 - de Provisional Corporation Agreement met de eigenaren van Entrada aan te gaan zodat:

 • gewerkt kan worden aan een samenwerkingsovereenkomst en afronding ex-ploitatiemodel;
 • de concept-stedenbouwkundige visie ter inzage kan worden gelegd;besluitvorming over concept-stedenbouwkundige visie en
 • samenwerkingsovereenkomst kan plaatsvinden;

2 - Portefeuillehouder A.A.M Boomgaars namens de burgemeester te machtigen om de Provisional Corporation Agreement te ondertekenen.

Besluit

1 - De Provisional Corporation Agreement met de eigenaren van Entrada aan te gaan zodat:

 • gewerkt kan worden aan een samenwerkingsovereenkomst en af-ronding exploitatiemodel;
 • de concept-stedenbouwkundige visie ter inzage kan worden gelegd;
 • besluitvorming over concept-stedenbouwkundige visie en samen-werkingsovereenkomst kan plaatsvinden.

  2 - Portefeuillehouder A.A.M Boomgaars namens de burgemeester te machtigen om de Provisional Corporation Agreement te ondertekenen.

Anterieure overeenkomst Dialogue, Werkstad OverAmstel, deelgebied Weesper-trekvaart.

Amvest en COD, samen genoemd Wenckebachweg B.V. (hierna: initiatiefne-mer), wil haar kavel aan de Wenckbachweg transformeren van kantoren naar wonen: de Dialogue. Het initiatief voor deze ontwikkeling in deelgebied Weespertrekvaart is onderdeel van Werkstad OverAmstel (Amstel Business Park Zuid) en in lijn met diens ruimtelijk beleid. De gemeente is verplicht om haar kosten te verhalen. Dit gaat door middel van intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers en grondeigenaren. Op 20 november 2018 is een intentieovereenkomst gesloten waarmee de exploitatiebijdrage plankosten is geregeld voor de intentiefase.

Het college heeft op 23 juni 2020 het ruimtelijk plan conform artikel 4 van de intentieovereenkomst goed-gekeurd. Met de initiatiefnemer (tevens grondeigenaar) is een anterieure over-eenkomst voorbereid, waarmee het volledige kostenverhaal wordt geregeld. Bij het sluiten van de anterieure overeenkomst verstrekt het college vooraf inlichtingen aan de raad en stelt de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken. Het college wordt gevraagd de voorliggende anterieure overeenkomst voor te leggen aan de raad zodat zij wensen en bedenkingen kenbaar kan maken.

Besluit

 1. De anterieure overeenkomst met Wenckebachweg B.V. aan te gaan over het perceel aan de H.J.E. Wenckebachweg 144-148 te Amster-dam-Duivendrecht aan te gaan.
 2. Het voornemen om de anterieure overeenkomst aan te gaan voor te leggen aan de raad zodat zij wensen en bedenkingen kan uiten.
 3. Portefeuillehouder A.A.M Boomgaars namens de burgemeester te machtigen om de anterieure overeenkomst te ondertekenen.
 4. Conform artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding op te leg-gen op de bedragen in de anterieure overeenkomst en in bijlage 4 bij de anterieure overeenkomst.

Anterieure overeenkomst Jumbo Supermarkten BV.

Voorgesteld wordt een anterieure overeenkomst te sluiten met Jumbo Supermarkten BV ten aanzien van het plankostenverhaal voor de uitbreiding van de Jumbo supermarkt ter plaatse van het Sluisplein te Ouderkerk aan de Amstel. Het betreft een wettelijk verplicht kostenverhaal op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Besluit

De anterieure overeenkomst met Jumbo Supermarkten BV te sluiten ten behoeve van de uitbreiding van de Jumbo supermarkt ter plaatse van het Sluisplein te Ouderkerk aan de Amstel.

Overdracht openbare ruimte Zonnehofgebied te Duivendrecht.

In het kader van de herinrichting van het Zonnehofgebied te Duivendrecht overgaan tot de koop van een aantal percelen voor één euro die eigendom zijn van Eigen Haard. Deze percelen behoren tot de openbare ruimte.

Besluit

In te stemmen met de koop van percelen voor één euro in het Zonnehofgebied in Duivendrecht van Eigen Haard welke behoren tot de openbare ruimte.

Ruimtelijke visie drie percelen te Ouderkerk aan de Amstel.

In Ouderkerk aan de Amstel zijn drie percelen in gemeentelijk eigendom, gele-gen aan de Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en Polderweg, welke in aanmerking komen voor stedenbouwkundige (her)ontwikkeling. De globale ruimtelijke uitgangspunten zijn opgenomen in de concept ruimtelijke visie. Deze visie wordt voorlopig vastgesteld en opengesteld voor participatie zodat buurtbewoners, bedrijven, initiatiefnemers en andere belangstellenden hierop kunnen reageren.

Besluit

 • De concept ruimtelijke visie drie percelen te Ouderkerk aan de Amstel voorlopig vast te stellen;
 • De concept ruimtelijke visie voor participatie open te stellen met/voor buurtbewoners, nabijgelegen bedrijven, initiatiefnemers en andere belangstellenden.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft meerdere RBT-vergaderingen in het kader van de Coronamaatregelen bijgewoond.
 • Burgemeester heeft de regiegroep AM digitaal bijgewoond.
 • Burgemeester heeft het Portefeuillehouderscontact AM gecombineerd met de bestuurlijke sessie ondermijning digitaal bijgewoond.
 • Burgemeester heeft een boekje uitgereikt door leden van de Zonnebloem in ontvangst genomen.
 • Burgemeester heeft een bestuurlijke ontbijtsessie Coördinatieplan Crisisbeheersing over de (dreigende) overstroming Randstad bijgewoond.
 • Burgemeester is aanwezig geweest bij het Kerstconcert in de Amstelkerk.
 • Burgemeester heeft samen met wethouder Van der Weele een petitie Geen scholen onder een dak aangenomen.
 • Wethouder Van der Weele heeft samen met wethouder De Reijke een interview gegeven aan Mooi Noord-Holland voor het opstellen van een nieuwe nota omgevingskwaliteit (voorheen welstandsnota).
 • Wethouders Van der Weele en Korrel hebben samen met het team OR Centrumplan een gesprek gevoerd met het stedenbouwkundig bureau Delva.
 • Wethouder Van der Weele heeft het Platform Toerisme en recreatie voor gezeten. 
 • Wethouder Van der Weele heeft een rondleiding gehad door het Big Brother huis bij Endemol.
 • Wethouders van der Weele en Korrel hebben een overleg gevoerd met de Klankbordgroep Centrumplan.
 • Wethouder Van der Weele heeft het AM-raadsledenplatform bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft een extra regiegroep MRA over het voorstel governance structuur digitaal bijgewoond. 
 • Wethouder Van der Weele heeft een uitvoering leerorkest De Grote Beer digitaal bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft het Onderwijsoverleg met schoolbesturen digitaal voorgezeten. 
 • Wethouder Van der Weele heeft een Kerstconcert in de Amstelkerk bijgewoond. 
 • Wethouder De Reijke heeft het Portefeuillehoudersoverleg AM Ruimte digitaal bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft het bord “Axel Koenders Fitpark” onthult.
 • Wethouder De Reijke heeft digitaal de uitzending MRA bijgewoond over verstedelijkingsstrategie.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een bestuurlijk overleg met de Wethouders Duurzaamheid uit de Amstellandregio over de RES bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal het bestuurlijk overleg in het kader van het regionaal werkcentrum Groot-Amsterdam bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal deelgenomen aan de infosessie voor de raad inzake wamtetransitievisie.
 • Wethouder Korrel heeft aan prijswinnaars naamgeving Zonnebloembrug een attentie uitgereikt.
 • Wethouder Korrel heeft het Portefeuillehouderscontact AM digitaal bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het Groot Vrijwilligers Overleg Coherente digitaal bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft de bijeenkomst ouderenzorg Amstelland met zorg verzekeraars digitaal bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft een digitaal vervolggesprek zorgverzekeraar en eerstelijnszorg met als thema Mentale gezondheid in de wijk bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 16 december 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, R. van Reijswoud    

de burgemeester, J. Langenacker