b&w besluitenlijst 14 april 2020

14 april 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris 

Ontwerpbestemmingsplan Verbreding A9-Bullewijk-A2.

Het ontwerpbestemmingsplan “Verbreding A9-Bullewijk-A2” heeft betrekking op het tracédeel van de A9 tussen De Ronde Hoep en de A2 (knooppunt Ho-lendrecht). Dit plan betreft de planologische vertaling van het (onherroepelijke) Tracébesluit “Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere”. Naar aanleiding van de ter inzagelegging van dit plan zijn zienswijzen ingebracht. Deze hebben betrekking op ondergeschikte plandelen. Ze kunnen worden meegenomen in dit bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan wordt het oostelijk deel van de verbreding van de A9 op het grondgebied van Ouder-Amstel planologisch geregeld.
In hun vergadering van 27 maart 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten dit ontwerpbestemmingsplan nog niet ter vaststelling aan de raad aan te bieden in afwachting van het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat omtrent de uitvoering van de door de Tweede kamer aangenomen motie, waarin de regering wordt verzocht af te zien van de bomenkap voor de bouw van het tankstation en de verzorgingsplaats in De Ronde Hoep (zoals geregeld in het bestemmingsplan A9-verbreding De Ronde Hoep). In tegenstelling tot het bestemmingsplan “A9-verbreding De Ronde Hoep” is di plan niet controversieel. Daarom kan het ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Besluit 

Het ontwerpbestemmingsplan “Verbreding A9-Bullewijk-A2” ter vaststelling aan de raad aan te bieden en de raad voor te stellen het bestemmingsplan als volgt gewijzigd vast te stellen:

 • De hogedruk gastransportleiding wordt op de verbeelding en in de toelichting bij dit bestemmingsplan opgenomen;
 • Het fietspad de fietsbrug over de A2 krijgt de bestemming Verkeer – 1;
 •  De tijdelijke wegen, watergangen 
 • Aan artikel 3.4.a (tijdelijke bestemming) wordt toegevoegd grond-, zand- en slibdepots;
 • Aan artikel 3 worden de volgende bestemmingen toegevoegd:

g. vochtig weidevogel-grasland;
h. agrarisch grondgebruik, met dien verstande dat bedrijven gericht op ooftbouw (fruitteelt) en veredelingsbedrijven niet zijn toegestaan;
i. het behoud en / of herstel en/ of ontwikkeling van landschappelijke, natuurlijke en oudheidkundige waarden en kenmerken.

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan “Noodoverloop De Ronde Hoep”.

Op 29 januari 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan over de beroepen tegen het raadsbesluit d.d. 12 december 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Noodoverloop De Ronde Hoep”. Daarbij is het bestemmingsplan grotendeels in stand gebleven.
De RvS heeft een aantal bepalingen van genoemd bestemmingsplan vernietigd. De reden daarvoor was dat deze onvolledig waren, dan wel onvoldoende duidelijkheid boden over de reikwijdte daarvan. Het gaat om
de artikelen 1.13 (de omschrijving van het begrip “calamiteit”) en 5.2.1. (de regeling van de “kaden”). De RvS heeft de raad opgedragen om - met in achtneming van de uitspraak - een nieuw bestemmingsplan vast te stellen binnen 26 weken na verzending van deze uitspraak.
Met dit gewijzigde bestemmingsplan wordt aan de uitspraak van de RvS voldaan.

Besluit

Het bestemmingsplan “Noodoverloop De Ronde Hoep” ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelands-woning aan de Rondehoep West 53a.

Er is een verzoek ingediend om de woning aan de Rondehoep West 53a, zijnde een (voormalige) dienstwoning bij het agrarische bedrijf aan de Rondehoep West 53, als plattelandswoning in gebruik te (laten) nemen. Aangezien deze activiteit in strijd is met de beheersverordening "De Ronde Hoep" dient een procedure voor afwijking van de verordening gevoerd te worden. Uit het door de gemeente ingewonnen advies blijkt, dat de uit een oogpunt van milieu het ge-bruik als plattelandswoning aanvaardbaar is. Aangezien er ook om ander redenen geen bezwaar bestaat tegen de gebruikswijziging kan worden meegewerkt aan dit initiatief. Vanwege strijd met de geldende beheersverordening "De Ron-de Hoep" kan de gebruikswijziging alleen met een afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden gerealiseerd. Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening bestaan hiertegen geen bezwaren. Vanwege de afwijking van de beheersverordening wordt een ont-werp verklaring van geen bedenkingen aan de raad gevraagd.

Besluit 

In principe in te stemmen met het wijzigen van het gebruik van de Agrarische bedrijfswoning Rondehoep West 53a als plattelandswoning, in afwijking van de beheersverordening "De Ronde Hoep";
Aan de gemeenteraad voor te stellen hiervoor een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen;
Na afgifte van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen de planologische procedure te starten.

College- en raadsvoorstel jaarstukken 2019, begroting 2021 en meerjarenra-ming 2021-2024 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ´OD NZKG´) is voorne-mens om op 3 juli 2020 te besluiten over de jaarstukken over 2019, de begroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024. Eventuele zienswijzen kunnen door de gemeenteraad worden ingediend tot en met 8 juni 2020. In de aanbie-dingsbrief wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven bij de jaarstukken 2019, de begroting 2021 en de meerjarenraming 2021 - 2024. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Omdat de geprognotiseerde gemeentelijke bijdragen voor de komende jaren binnen de reguliere begroting gedekt zijn, wordt voorgesteld om de raad de stukken voor te leggen met het advies geen gebruik te maken van het recht om zienswijze in te dienen.

Besluit

Aan de gemeenteraad conform raadsvoorstel voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de:

 • Jaarstukken 2019;
 • Begroting 2021;
 • Meerjarenraming 2021-2024 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Beleidsregels bij het afwijken van bestemmingsplannen.

Er is een verzoek gedaan om een drielaagse woning in de Kruidenbuurt te mogen optoppen in afwijking van het geldende bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot enige beroering in de buurt. In het verleden was namelijk geconcludeerd dat de drielaagse woningen vanwege de grotere schaduwinvloed uitgesloten moeten worden van een extra bouwlaag. Deze conclusie is echter nimmer geeffectueerd in de regels van een bestemmingsplan. Mede naar aanleiding van raadsvragen over dit onderwerp is onderzocht of en op welke wijze het mogelijk is de verho-ging van de drielaagse woningen in de Kruidenbuurt tegen te gaan.
Daartoe zijn diverse mogelijkheden onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor het opstellen van beleidsregels. 

Daarbij dient bedacht te worden dat het nimmer mogelijk zal zijn om het optoppen van de drielaagse woningen in de Kruidenbuurt volledig uit te sluiten. De gemeente zal altijd een belangenafweging moeten maken. Daarbij zullen de beleidsregels houvast bieden.

Besluit

De volgende beleidsregels vast te stellen:

 1. Aan afwijking van een (geldend) bestemmingsplan zal alleen worden meegewerkt, indien: het noodzakelijk is voor het oplossen van knelpunten waar het bestemmingsplan niet in voorziet en waartegen in planologisch opzicht geen bezwaar bestaat.
 2. De aanvraag uitvoerbaar is volgens wet- en regelgeving (waaronder burenrecht).
 3. Er geen precedent ontstaat waardoor - gedwongen – medewerking in andere gevallen leidt tot een ongewenste ruimtelijke ontwikkeling.
 4. De aanvraag geen verslechtering van de sociale veiligheid veroorzaakt.
 5. De aanvraag geen onevenredige afbreuk doet aan of geen onevenredige hinder/beperkingen (bijv. bezonning) oplevert voor aangrenzende of nabije functies en bestemmingen.
 6. Bij het ophogen van panden geen sprake is van een negatieve invloed op het stedenbouwkundig beeld en de bezonningssituatie mede in relatie tot de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen. De drielaagse wo-ningen in de Kruidenbuurt in Duivendrecht zijn vanwege de schaduwin-vloed uitgesloten van een extra bouwlaag.
 7. De aanvrager met de gemeente een planschadeovereenkomst sluit.
 8. De beleidsregels te publiceren en de gemeenteraad daarvan in kennis te stellen.

Duo+: Jaarrekening 2019, 1e begrotingswijziging 2020, begroting 2021.

Jaarrekening 2019 Duo+
Duo+ sluit de jaarrekening 2019 af met een nadelig rekeningresultaat van € 199 K. De kosten die voortvloeien uit de jaarrekening 2019 Duo+ worden verwerkt in de 1e Burap 2020 van gemeente Ouder-Amstel. 
De jaarrekening 2019 Duo+  geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
1e begrotingswijziging 2020 Duo+
Deze 1e begrotingswijziging 2020 komt voort uit autonome ontwikkelingen en of eerdere besluitvorming vanuit 2019 welke nog niet eerder verwerkt kon worden. De bijdrage Duo+ die voortvloeit uit de begroting 2021 Duo+ wordt opgenomen in de kadernota 2021 en begroting 2021 van gemeente Ouder-Amstel. De 1e begrotingswijziging 2020 Duo+ geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
Begroting 2021 Duo+
De conceptbegroting 2021 (inclusief kaders en meerjarenperspectief 2022-2024) is beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die vastgesteld zijn in de Kader- nota 2021. Specifieke opdrachten voor 2021 worden pas na vaststelling van de(meerjaren) begrotingen 2021 van de DUO-gemeenten verwerkt in de begroting van Duo+. De bijdrage Duo+ die voortvloeit uit de begroting 2021 Duo+ wordt opgenomen in de kadernota 2021 en begroting 2021 van gemeente Ouder-Amstel. De begroting 2021 Duo+ geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Besluit

Aan de gemeenteraad voor te stellen:

T.a.v. de jaarrekening 2019 Duo+:

 • De kosten die voortvloeien uit de jaarrekening 2019 Duo+ te verwerken in de 1e Burap 2020 van gemeente Ouder-Amstel.
 • Geen zienswijze in te dienen.

T.a.v. de 1e begrotingswijziging 2020 Duo+:

 • De bijdrage Duo+ die voortvloeit uit de begroting 2021 Duo+ op te nemen in de kadernota 2021 en begroting 2021 van gemeente Ouder-Amstel.
 • Geen zienswijze in te dienen.

T.a.v. de begroting 2021 Duo+:

 • De bijdrage Duo+ die voortvloeit uit de begroting 2021 Duo+ op te nemen in de kadernota 2021 en begroting 2021 van gemeente Ouder-Amstel.
 • Geen zienswijze in te dienen.

Beslissing op bezwaar Boomvalk 14, aanlegsteiger.

Bij besluit van 13 januari 2020, eveneens op deze datum verzonden, heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het colle-ge”) een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een steiger tegenover het perceel Boomvalk 14 te Ouderkerk aan de Amstel. Dit besluit is verleend aan mevrouw M.H.v.Z-B, wonende aan het adres Boomvalk 14 te (1191 SB) Ouderkerk aan de Amstel (hierna: “vergunninghouder”). De zakelij-ke inhoud van het besluit is gepubliceerd op 22 januari 2020 in het Weekblad van Ouder-Amstel. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw J. W., wonende te (1191 KB) Ouderkerk aan de Amstel aan het adres Rondehoep Oost 12F (hierna: “bezwaarmaker”) op 07 februari 2020 bezwaar ingediend.
De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft op 02 april 2020 advies uitgebracht. Omdat het advies van de commissie deugde-lijk tot stand is gekomen wordt, uw college voorgesteld om het advies met de volledige motivering over te nemen en
1)    Het bezwaarschrift van bezwaarmaker, d.d. 07 februari 2020 niet-ontvankelijk te verklaren.
2)    Het bestreden besluit van 13 januari 2020 in stand te laten.
3)    Bezwaarmaker en vergunninghouder van het genomen besluit op de hoogte te stellen.

Besluit

1)    Het bezwaarschrift van mevrouw J. W., ontvangen op 07 februari 2020 niet ontvankelijk te verklaren.
2)    Het besluit van 13 januari 2020 in stand te laten.
3)    Bezwaarmaker en vergunninghouder van het genomen besluit op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar Ransuil 10-12 aanlegsteiger.

Bij besluit van 04 december 2019, eveneens op deze datum verzonden, heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de aanlegsteiger op het perceel Ransuil 12 te Ouderkerk aan de Amstel. Dit besluit is verleend aan de heer J.W.A., wonende aan het adres Achterdijk 60 te (1191 JL) Ouderkerk aan de Amstel (hierna: “vergunninghouder”). De zakelijke inhoud van het besluit is gepubliceerd op 11 december 2019 in het Weekblad van Ou-der-Amstel. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw J. W., wo-nende te (1191 KB) Ouderkerk aan de Amstel aan het adres Rondehoep Oost 12F (hierna: “bezwaarmaker”) op 12 januari 2020 bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft op 02 april 2020 advies uitgebracht. Omdat het advies van de commissie deugdelijk tot stand is gekomen wordt, uw college voorgesteld om het advies met de volle-dige motivering over te nemen en
1)    Het bezwaarschrift van bezwaarmaker, d.d. 12 januari 2020 niet- ontvankelijk te verklaren;
2)    Het bestreden besluit van 04 december 2019 in stand te laten;
3)    Bezwaarmaker en vergunninghouder van uw besluit op de hoogte te stellen.

Besluit

1)    Het bezwaarschrift van mevrouw J. W., ontvangen op 12 januari 2020 niet- ontvankelijk te verklaren.
2)    Het besluit van 04 december 2019 in stand te laten.
3)    Bezwaarmaker en vergunninghouder van het genomen besluit op de hoogte te stellen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

•    Niet besproken.
     
Ouderkerk aan de Amstel, 15 april 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, L.J. Heijlman  
de burgemeester, J. Langenacker