b&w besluitenlijst 12 mei 2020

12 mei 2020 (09.00 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris, 

Projecten in het college: Stand van zaken maatschappelijke voorzieningen

Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein 2020

Het college heeft in de collegeagenda 2018-2022 opgenomen dat naar het voorbeeld van het huidige Wmo cliënttevredenheidsonderzoek ook voor de Jeugdhulp en de Participatiewet tevredenheidsonderzoeken worden ingesteld met als doel om beter inzicht te krijgen in de ervaringen van onze inwoners op het gebied van het gehele sociaal domein. Het Wmo-onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door BMC. Voor de uitvoering van een sociaal domein breed cliën-tervaringsonderzoek is een offerte opgevraagd bij BMC. In de offerte van BMC wordt voorgesteld om in de vorm van een zogenaamd continu-onderzoek jaar-lijks de cliëntervaringen binnen het sociaal domein te meten. De offerte van BMC past binnen de daarvoor geraamde budgetten. BMC heeft ook de eerdere onderzoeken op grond van de Wmo uitgevoerd voor de gemeente Ouder-Amstel. Om de wijze van onderzoeken zo veel als mogelijk te behouden waar-door eerdere resultaten te vergelijken zijn, zijn geen andere offertes opgevraagd.

Besluit 

 • Een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet) uit te voeren;
 • Het jaarlijkse onderzoek uit te voeren in de vorm van een continu-onderzoek;
 • Akkoord te gaan met de opstart van een cliëntervaringsonderzoek sociaal domein door BMC in 2020;
 • Akkoord te gaan met de offerte van BMC conform overgelegde offerte;
 • Het aandeel in de éénmalige kosten ad. € 5.500 ten laste te brengen van het budget ‘reserve collegeprogramma’.

Nieuw snippergroenbeleid

Voorgesteld wordt nieuw beleid ten aanzien van woninggroen vast te stellen, in die zin dat de term “snippergroen” wordt gebruikt voor uit te geven kleine stuk-jes restgroen, die beperkt nut hebben in de openbare ruimte. Voorgesteld wordt deze gronden te verkopen of te verhuren en, in bijzondere gevallen, in bruikleen te geven om verlies van eigendom door verjaring te voorkomen.

Besluit

 1. Nieuw beleid voor snippergroen vast te stellen en te bepalen dat maximaal 20 m2 grond als snippergroen kan worden uitgegeven.
 2. Bruikleenovereenkomsten weer aan te gaan, op plaatsen waar grond al collectief op deze wijze is uitgegeven aan bewoners, om verlies van eigen-dom door verjaring te voorkomen.
 3. De gemeenteraad middels een memo via het postoverzicht te informeren over het nieuwe snippergroenbeleid.

GR OGZ Amstelland: Jaarrekening 2019 en Begroting 2021

Overgelegd zijn de Jaarrekening 2019 en de Begroting 2021 van de Gemeen-schappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstel-land).
De jaarrekening en begroting van de GR OGZ hebben betrekking op de taken openbare gezondheidszorg waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De openbare gezondheidstaken van de GR OGZ Amstelland worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam.
Met de voorliggende jaarrekening legt de GR OGZ Amstelland verantwoording af over de in 2019 uitgevoerde activiteiten. In de conceptbegroting 2021 wordt de bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel geraamd op € 537.914,-.

Besluit

Jaarrekening 2019

 • Kennis te nemen van de Jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).
 • Kennis te nemen van de terugbetaling van het resultaat 2019 voor Ouder-Amstel van €15.377,- en dit bedrag ten gunste brengen van het gemeentelijk begrotingsresultaat 2020.
 • De gemeenteraad in kennis stellen van de jaarrekening 2019 van de GR OGZ Amstelland.

Begroting 2021

 • In te stemmen met de begroting GR OGZ Amstelland 2021, waarin is verwerkt:

o    Thematisch onderzoek als plustaak voor alle gemeenten;
o    Een stijging van de kosten voor de SOA-poli.

 • De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2021 van de GR OGZ Amstelland en akkoord te gaan met de verhoogde geraamde gemeentelijke bijdrage voor Ouder-Amstel voor 2021 van € 537.914,-.

Zienswijze provinciale omgevingsverordening

De provincie Noord-Holland is zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. De provinciale Omgevingsvisie (waarin de strategische keuzes over de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving in Noord-Holland staan beschreven) is in 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. De provincie is nu bezig met het opstellen van de provinciale omgevingsverordening. In deze verordening worden de eerste stappen gezet om de ambities, ontwikkelprincipes en de sturingsfilosofie uit de Omgevingsvisie te vertalen in de regels van de provincie.

Besluit

 1. In te stemmen met overgelegde zienswijze op de provinciale omgevingsverordening.
 2. Kennis te nemen van de raadsmemo van de zienswijze op de provinciale omgevingsverordening.
 3. Akkoord te gaan met toezending van de raadsmemo middels het post-overzicht aan de raad.

Benoeming en ontslag gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris heeft aangegeven een andere functie te hebben aan-vaard. Er dient voorzien te worden in zijn opvolging.

Besluit

per 1 juni 2020:

 • De heer Luuk Heijlman eervol ontslag te verlenen;
 • De heer Rudie Heintjes te benoemen als interim gemeentesecretaris.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester doet verslag van de Algemene Gelegenheid waar 3 mensen een lintje is verleend.
 • Burgemeester heeft digitaal aandacht besteed aan de dodenherdenking.
 • Wethouder Van der Weele doet verslag van gesprekken in het kader van de Kerkenvisie.
 • Wethouder Van der Weele heeft diverse overleggen met onderwijsdirecties gevoerd.
 • Wethouder De Reijke doet verslag van diverse overleggen met sportverenigingen.
 • Burgemeester doet verslag van bestuurlijke overleggen in het kader van de coronacrisis.
 • Wethouder Korrel doet verslag van gesprek met de BIZ Ouderkerk over verkeersmaatregelen in de Dorpsstraat.
 • Wethouder Korrel doet verslag van het bestuurlijk overleg Amstelbrug.
 • Wethouder Boomgaars doet verslag van het overleg met regionale portefeuillehouders EZ.
 • Wethouder Boomgaars doet verslag van regionaal overleg banenafspraak Amsterdam.

NB. Overleggen hebben digitaal plaatsgevonden.

Ouderkerk aan de Amstel, 13 mei 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
L.J. Heijlman    

de burgemeester,
J. Langenacker