b&w besluitenlijst 11 februari 2020

11 februari 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris,

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door De heer P. Cottaar, mevrouw R. Oussoren

Project in het college: Woonboten

Wijziging subsidieregeling Monumenten Gemeente Ouder-Amstel 2018

In maart 2018 is de subsidieregeling Monumenten Ouder-Amstel 2018 vastgesteld. Op basis van deze regeling kan subsidie verleend worden voor restauratie en onderhoud aan gemeentelijke monumenten. Het subsidiebedrag bedraagt € 30.000,00. Geconcludeerd moet worden dat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Dat kan verschillende redenen hebben. Een reden kan zijn de omvang van de maximale subsidie. Deze bedraagt momenteel 25% van de subsidiabele kosten. Om die reden wordt dit percentage verhoogd naar 50%. Tevens wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen kosten voor restauratie en kosten voor onderhoud. Op basis van artikel 3 van de regeling dient jaarlijks voor 1 maart het subsidieplafond te worden vastgesteld. Voor 2020 bedraagt dit € 30.000,00.

Besluit

Artikel 5, lid 2 van de Subsidieregeling Monumenten Ouder-Amstel als volgt te wijzigen:

 • 2a. De subsidie voor de restauratie woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000,00. De subsidie voor onderhoud daarvan bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.0000,00;
 • 2b. De subsidie voor boerderijen met een agrarische functie, kerken, molens, gemalen en overige monumenten bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 20.000,00. De subsidie voor onderhoud daarvan bedraag 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.0000,00.
 • Het subsidieplafond voor 2020 vast te stellen op € 30.000,00.

Conceptvoorstel herziening woonruimteverdeling.

Het aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeenten in de regio’s AmstellandMeerlanden, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam staat onder druk. In de regio is een voorstel op hoofdlijnen ontwikkeld voor een nieuwe woonruimteverdeling. Met de overgelegde memo willen wij de commissie ruimte verzoeken een reactie te geven op het conceptvoorstel en eventuele aandachtspunten mee te geven.

Besluit

De commissie ruimte te verzoeken een reactie te geven op het conceptvoorstel en eventuele aandachtspunten mee te geven.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een half verdiepte parkeergarage aan het Hogereinde Noord 29.

De eigenaar van het perceel Hogereinde Noord 29 heeft een verzoek ingediend om een omgevingsvergunning voor de bouw van een half verdiepte parkeergarage in de tuin behorende bij de woning. Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening bestaan er geen bedenkingen tegen dit bouwplan. 
Het bouwplan is echter in strijd met het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Noord”. Om die reden moet een uitgebreide procedure voor afwijking van het bestemmingsplan gevoerd worden. Er is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de raad benodigd.

Besluit

 • In principe in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een half verdiepte parkeergarage aan het Hogereinde Noord 29;
 • De raad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen voor dit plan.
 • Na verlening van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen de planologische procedure te starten.

Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan de Waver 37b.

Er is een verzoek ingediend om de woning aan de Waver 37b, zijnde een (voormalige) dienstwoning bij het agrarische bedrijf, als plattelandswoning in gebruik te (laten) nemen. Aangezien deze activiteit in strijd is met de beheersverordening "De Ronde Hoep" dient een procedure voor afwijking van de verordening gevoerd te worden. Uit het door de gemeente ingewonnen advies blijkt, dat de uit een oogpunt van milieu het gebruik als plattelandswoning aanvaardbaar is. Aangezien er ook om ander redenen geen bezwaar bestaat tegen de gebruikswijziging kan worden meegewerkt aan dit initiatief. Vanwege strijd met de geldende beheersverordening "De Ronde Hoep" kan de gebruikswijziging alleen met een afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden gerealiseerd. Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening bestaan hiertegen geen bezwaren. 

Vanwege de afwijking van de beheersverordening wordt een ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan de raad gevraagd.

Besluit

 • In principe in te stemmen met het wijzigen van het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning Waver 37b in afwijking van de beheersverordening "De Ronde Hoep";
 • De gemeenteraad voor te stellen hiervoor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen;
 • Na afgifte van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen de planologische procedure te starten.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester en wethouder Boomgaars hebben de nieuwjaarsbijeenkomst VAZO bijgewoond. 
 • Wethouder Van der Weele doet verslag van regiegroep A&M-overleg.
 • Wethouder Van der Weele doet verslag van het directeurenoverleg basisscholen.
 • Wethouder Van der Weele meldt viering tweede lustrum historische Vereniging Wolfgerus.
 • Burgemeester doet verslag van burgemeestersconferentie van het NGB.
 • Burgemeester doet verslag van bijeenkomst veiligheidsregio over Het Coronavirus.
 • Burgemeester heeft de algemeen bestuursvergadering van de Omgevingsdienst bijgewoond.
 • Burgemeester heeft een fototentoonstelling in het gemeentehuis geopend.
 • Burgemeester heeft in de Elimkerk een diner Samen aan Tafel voor de buurt bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft kennis gemaakt met nieuwe directeur Eigen Haard.     
 • Wethouder De Reijke heeft afscheid Kees Abrahams bij Rijkswaterstaat bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 12 februari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, L.J. Heijlman de burgemeester, J. Langenacker