b&w besluitenlijst 11 augustus 2020

11 augustus 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (telefonisch) bijgewoond door:
De heer P. Cottaar, mevrouw A. Koning en mevrouw W. Meijer

Afwezig
B.M. de Reijke, wethouder

Projecten in het college: Particulier Grondgebruik Zuidweg Centrumplan

Convenant Wmo-toezicht GGD Amsterdam en Amstelland gemeenten.

Sinds 2015 zijn gemeenten verplicht om in het kader van de Wmo een onafhankelijk toezichthouder aan te stellen. Begin 2015 heeft het college ingestemd met de benoeming van de GGD Amsterdam als toezichthouder. Dit in samenwerking met de Amstelland gemeenten die ook de GGD Amsterdam als toezichthouder hebben benoemd. Om de onafhankelijke positie en de werkwijze van de Wmo toezichthouder vast te leggen wordt voorgesteld om een convenant af te sluiten tussen de GGD Amsterdam en de samenwerkende Amstelland gemeenten.

Besluit

 • In te stemmen met het convenant inclusief toetsingskader tussen de GGD Amsterdam en de Amstelland gemeenten betreffende de uitvoering van het Wmo-toezicht;
 • Burgemeester mandateert wethouder Korrel om bovengenoemd convenant te ondertekenen.

Uitzonderlijke toekenning voorzieningen WMO en Participatiewet aan inwoner.

De betrokken inwoner heeft eerder dit jaar een aanvraag gedaan voor een toe-kenning van een CAV-voorziening. Deze is op basis van de beleidsregels afgewezen.  Een onafhankelijke budgetadviseur heeft de uitgave situatie van inwoner beoordeeld en onderzocht of er sprake is van een uitzonderlijke financiële situatie. Op grond van dit onafhankelijke advies wordt het college gevraagd om gebruik te maken van het uitgangspunt “gezond verstand” om voor deze uitzonderlijke persoonlijke situatie een uitzondering te maken op de toekenning van een tweetal voorzieningen zoals geformuleerd in het besluit. 

Besluit

In het kader van het uitgangspunt “potje gezond verstand” wordt het college gevraagd om aan inwoner Dhr M. in afwijking van de beleidsregels een tweetal voorzieningen toe te kennen op basis van bijzondere persoonlijke en financiële omstandigheden als gevolg van een chronische ziekte:

 1. De voorziening Collectief Aanvullende Verzekering toe te kennen.
 2. Een combinatie vergoeding eigen vervoer in combinatie met een toekenning scootmobiel in het kader van de Wmo toe te kennen.

Wijzigingsplan ‘Amstel Design District’ - Werkstad OverAmstel.

Op 19 december 2019 heeft de gemeente een intentieovereenkomst getekend met Particulier Grondbedrijf Zuidpark B.V. (PGZ, hierna initiatiefnemer) om te komen tot een stedenbouwkundig plan en wijzigingsplan (zie overgelegde bijlage 2). Het stedenbouwkundig plan is overkoepelend en betreft de ruimtelijke structuur voor de hele kavel. Het wijzigingsplan is het ruimtelijk plan voor fase 1 van de ontwikkeling, op basis waarvan de juri-disch-planologische procedure wordt gevoerd. Het stedenbouwkundig plan is de bijlage van het wijzigingsplan. De intentieovereenkomst is voor de volledigheid eveneens bijgevoegd. Initiatiefnemer wil op eigen perceel in Werk-stad OverAmstel (Werkstad Noord) gefaseerd een ontwikkeling realiseren van circa 80.000 m2 bruto vloeroppervlak waarbij wordt uitgegaan van twee fasen. Fase 1 bestaat uit een gemengd programma van ca.45.000 m2 met o.a. creatieve bedrijvigheid, leisure en horeca. Met de intentieovereenkomst als basis heeft initiatiefnemer voor deze fase een wijzigingsplan uitgewerkt. Door toetsing van de gemeente kan worden geconcludeerd dat het wijzigingsplan voldoet aan het ruimtelijk beleid en aan de voorwaarden die in de intentieovereenkomst zijn gesteld. Het initiatief past binnen de beleidskaders en ambities van de gemeente. Het college wordt daarom gevraagd het wijzigingsplan goed te keuren conform artikel 4 van de intentieovereenkomst, zodat conform artikel 3.1.1. van Bro de bij het plan relevante instanties betrokken kunnen worden en gelegenheid krijgen te reageren op het ontwerp.

Besluit

 1. Het Wijzigingsplan ‘Amstel Design District’ goed te keuren conform artikel 4 van de intentieovereenkomst.
 2. Conform artikel 3.1.1. uit de Bro de bij het plan relevante instanties te betrekken door hun in de gelegenheid te stellen op het (voor)ontwerp Wijzigingsplan te reageren.
 3. Conform artikel 10 van de intentieovereenkomst met initiatiefnemer tot afspraken te komen over de exploitatiebijdrage in de vorm van een concept anterieure overeenkomst.

Keuzebepaling extern bureau t.b.v. werving en selectie gemeentesecretaris.

Eerder is besloten voor de werving en selectie van de vacature gemeentesecre-taris, externe ondersteuning/begeleiding in te schakelen. Van een drietal op dit werkterrein actieve bureaus zijn offertes opgevraagd. Deze treft u overgelegd aan. Advies van P&O en van de Ondernemingsraad laten een voorkeur zien voor bureau Bestman. Gezien de geringe verschillen tussen de bureaus is via de portefeuillehouder een referentiecheck gedaan bij andere gemeenten via be-staand netwerk. De informatie daaruit wordt betrokken bij het finale besluit dat genomen kan worden tijdens de collegebespreking op 11 augustus. Vanwege de strakke planning is een besluit op de 11e vereist zodat het bureauvoldoende tijd heeft om de nodige voorbereidingen te kunnen treffen.

Besluit

Op basis van de ingewonnen referenties een definitieve keuze te maken voor één van de voorgesteld bureaus waarbij Bureau Bestman de voorkeur geniet.

Besluit op bezwaarschrift tegen het besluit van 6 september 2019 waarbij een muilkorfgebod is opgelegd voor 2 honden van M.E.I. te Duivendrecht.

Bij besluit van d.d. 6 september 2019 heeft de politie, Eenheid Amsterdam Dros, Teamsurveillancehonden (hierna: “politie”) aan mevrouw M.E.I. te Dui-vendrecht een muilkorfgebod opgelegd voor haar 2 honden respectievelijk ge-naamd R. en M. De burgemeester heeft op 7 november 2019 dit besluit be-krachtigd. Op 4 februari 2020 heeft de burgemeester besloten conform het ad-vies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Ouder-Amstel (hierna “commissie”) het tegen dit besluit door mr. R.A.M. K. van Boogert & Haring advoca-ten namens mevrouw I. (hierna:”bezwaarmaker”) ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en een beroep op proceskosten af te wijzen.
Op 17 maart 2020 heeft bezwaarmaker tegen het besluit van 4 februari 2020 beroep aangetekend bij de rechtbank Amsterdam. Hangende deze beroepsprocedure is het duidelijk geworden dat bezwaarmaker wel ontvankelijk verklaard had dienen te worden vanwege het feit dat er op 14 oktober 2019 wel gronden van bezwaar zijn ingediend namelijk:

 1. Het besluit is buitenproportioneel.
 2. Het besluit is toegepast op de verkeerde hond van mevrouw I.
 3. Een verzoek om vergoeding van de proceskosten.

Besloten is om deze omissie te herstellen door een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Op 2 juni 2020 is in overleg en met instemming van bezwaarmaker de gelegenheid geboden zijn bezwaar schriftelijk nader toe te lichten. Hiervan is echter geen gebruik gemaakt.

De commissie heeft inzake het ingediende bezwaarschrift u op 15 juli 2020 (samengevat) geadviseerd op basis van de door haar gedane constateringen het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en een verzoek om proceskosten af te wijzen. Omdat het advies deugdelijk tot stand is gekomen en onderschreven wordt, wordt u voorgesteld dit advies met de volledige motive-ring over te nemen.

Besluit

 1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit om zowel de hond genaamd R. als de hond genaamd M. een muilkorfgebod op te leggen in stand te laten.
 3. Het beroep op proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen.
 4. Bezwaarmaker van het genomen besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

Niet besproken.

Ouderkerk aan de Amstel, 12 augustus 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes    
de burgemeester, J. Langenacker