b&w besluitenlijst 10 november 2020

Aanwezig digitaal:

  • J. Langenacker, burgemeester
  • A.A.M. Boomgaars, wethouder
  • C.C.M. Korrel, wethouder
  • B.M. de Reijke, wethouder
  • M.C. van der Weele, wethouder
  • R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

 Versterking Projectorganisatie Grote Projecten Ouder-Amstel

In de verkenning die deze zomer heeft plaatsgevonden op de opdracht voor de nieuwe gemeentesecretaris werd duidelijk dat het versterken van de projectorganisatie noodzakelijk is. De fase van ontwikkeling en het grote belang van de grote projecten die worden opgepakt, vragen om een verdere professionalisering van de projectorganisatie. Versterking vindt plaats door op enkele functies deskundigheid toe te voegen. Verbetering vindt plaats door de positionering van de projectorganisatie uit het team Ruimte te halen en afzonderlijk te plaatsen in de organisatie Ouder-Amstel.

Besluit

•    In te stemmen met opzet, positionering en formatieve invulling van Projectorganisatie overeenkomstig overgelegde notitie behoudens advies van de Ondernemingsraad;
•    Formatie open te stellen en via inhuur te realiseren;
•    Een gemeentelijke Stedenbouwkundige toe te voegen;
•    Ingangsdatum van de verbeterde opzet te bepalen op 1 januari 2021.

Benoemen gemeentesecretaris Ouder-Amstel

Met ingang van 1 juni 2020 heeft de toenmalige gemeentesecretaris de heer L.J.(Luuk) Heijlman zijn arbeidsovereenkomst met de gemeente Ouder-Amstel opgezegd. Daarmee is zijn functie als gemeentesecretaris op basis van artikel 102 Gemeentewet van rechtswege beëindigd. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens voor een interim-periode gekozen, waarin de heer R.S.M. (Rudie) Heintjes de functie van gemeentesecretaris tijdelijk vervult. Deze interim-periode loopt af op 1 januari 2021. Na een gedegen selectieprocedure voor de functie van gemeentesecretaris, is de selectiecommissie, gehoord de adviescommissie van mening dat de heer R. van Reijswoud de meest geschikte kandidaat is. Op basis van artikel 102 Gemeentewet wijst het college de gemeentesecretaris aan.

Besluit

Op grond van artikel 102 Gemeentewet benoemt het college van burgemeester en wethouders met ingang van 1 december 2020 de heer R. (Rob) van Reijswoud in de functie van gemeentesecretaris van de gemeente Ouder-Amstel.

Anterieure overeenkomst Amstel Design District, Werkstad OverAmstel

Particulier Grondbedrijf Zuidpark (hierna: initiatiefnemer) wil haar kavel aan de Willem Fenengastraat ontwikkelen tot het Amstel Design District. Het initiatief voor de ontwikkeling van het Amstel Design District in Werkstad Noord (Amstel Business Park Zuid) is in lijn met het Ruimtelijk beleid voor Werkstad OverAmstel. De gemeente is verplicht om haar kosten te verhalen. De gemeentelijke plankosten voor Werkstad OverAmstel worden naar rato verhaald op de verschillende ontwikkelingen die op basis van het Ruimtelijk beleid zullen plaatsvinden. Dit gaat door middel van intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers en grondeigenaren. Met de initiatiefnemer is in december 2019 al een intentieovereenkomst gesloten voor fase 1 waarmee de exploitatiebijdrage plankosten is geregeld voor deze intentiefase. Daarnaast is met de initiatiefnemer (tevens grondeigenaar) een anterieure overeenkomst voorbereid, waarmee het volledige kostenverhaal wordt geregeld.
De ontwikkeling van fase 1 past (met uitzondering van de bouwhoogte) binnen het vigerende bestemmingsplan. Het college van B&W (hierna: college) is bevoegd om door middel van een wijzigingsbevoegdheid af te wijken van de bouwhoogte zoals geldend is in het bestemmingsplan, tot maximaal 45 meter. Om het wijzigingsplan in procedure te kunnen brengen is het nodig dat kostenverhaal verzekerd is en dat initiatiefnemer en gemeente bijgaande anterieure overeenkomst voor fase 1 aangaan. Bij het sluiten van een anterieure overeenkomst verstrekt het college vooraf inlichtingen aan de raad en stelt de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het college wordt gevraagd de voorliggende anterieure overeenkomst voor te leggen aan de raad zodat zij wensen en bedenkingen kenbaar kan maken.

Besluit

1.    De anterieure overeenkomst met Particulier Grondbedrijf Zuidpark (PGZ) over de percelen nabij de Willem-Fenengastaat te Amsterdam-Duivendrecht aan te gaan;
2.    Het voornemen om de anterieure overeenkomst voor te leggen aan de raad zodat zij wensen en bedenkingen kan uiten;
3.    Portefeuillehouder A.A.M Boomgaars namens de burgemeester te machtigen om de anterieure overeenkomst te ondertekenen;
4.    Conform artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bedragen in de anterieure overeenkomst en in de bijlage bij de anterieure overeenkomst.

Instellen gereguleerde wachtlijsten in de jeugdzorg

Bij de voorbereidingen van de tussentijdse financiële rapportage op grond waarvan we ontwikkelingen in de begroting bijhouden, is op het onderdeel jeugdhulp geconstateerd dat zich na de 1e Burap opnieuw een overschrijding voordoet. Het tekort wat zich nu aftekent op jeugdhulp voor 2020 bedraagt € 845.000. Dat is +32.3% ten opzichte van de (bijgestelde) raming 2020 na vaststelling van de 1e Burap. Het forse tekort leidt tot de heroverweging ten aanzien het instellen wachtlijsten waarmee op korte termijn gestuurd wordt op de instroom en daarmee de uitgaven op de regionaal gecontracteerde jeugdzorg. Gezien de gevoeligheid van deze maatregel is een collegebesluit gewenst.
De tekorten worden veroorzaakt door 5 componenten. Het sturen met behulp van wachtlijsten heeft alleen betrekking op 1 van deze 5 componenten: de instroom van cliënten in het regionaal gecontracteerde aanbod. Op de overige componenten zijn ook beheersmaatregelen getroffen en/of in voorbereiding. Zie daarvoor de bijlage. Het instellen van wachtlijsten maakt deel uit van een pakket aan maatregelen. Het advies aan het college is om: In te stemmen met het instellen van gereguleerde wachtlijsten indien een zorgaanbieder het normbudget (dreigt) te overschrijden met ingang van 2021. De wachtlijsten beperken de instroom van het aantal jeugdigen/gezinnen in zorgtrajecten waardoor de uitgaven dalen. Het bieden van ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen met urgente problematiek en het uitvoeren van Jeugdbeschermings-/Jeugd-reclasseringsmaatregelen (JB/JR) maatregelen blijft mogelijk. Om gereguleerde wachtlijsten mogelijk te maken is het nodig de betreffende zorgaanbieders te ontslaan van de verplichting om binnen 6 weken, met een uitloop naar 10 weken, zorg te bieden.

Besluit

1.    Gereguleerde wachtlijsten in de jeugdzorg bij aanbieders die het normbudget overschrijden volgens scenario 4 (met ingang van 1 januari 2021 gereguleerde wachtlijsten mogelijk maken) in te stellen.
2.    De wethouder Jeugd het mandaat te geven om op basis van regionaal overleg scenario in te voeren (alle zorgaanbieders werken met geregu-leerde instroom ongeacht overschrijdingen).
3.    Het loslaten van de start zorgtermijn voor aanbieders die werken met een wachtlijst.

Principeverzoek vestiging Cuisine Culinaire Ouderkerk op bedrijventerrein Ambachtenstraat

Er is een principeverzoek ingekomen van Cuisine Culinaire Ouderkerk (CCO) om zich te mogen vestigen op het bedrijventerrein Ambachtenstraat. Dit is in strijd met het bestemmingsplan, omdat daar alleen bedrijven zijn toegestaan. De gemeente ontvangt regelmatig principeverzoeken die betrekking hebben op niet bedrijfsmatige activiteiten op dit bedrijventerrein en op het bedrijventerrein bij de Molenkade. Tot nu toe is altijd negatief gereageerd op principeverzoeken voor niet bedrijfsmatige activiteiten. Inmiddels wordt anders aangekeken tegen monofunctionele bedrijventerreinen. Op het bedrijventerrein ABP wordt functiemenging voorgestaan door leisure en horeca toe te staan. De vraag ligt voor of het college bereid is om coulanter te zijn bij verzoeken om afwijking met in acht neming van de onlangs vastgestelde beleidsregels voor afwijking van bestemmingsplannen.

Besluit 

Conform besloten en verzoeken met de bestaande beleidsregels toetsen.

Programma van eisen duurzaamheid bij ruimtelijke ontwikkelingen

In de collegeagenda 2018-2022 is afgesproken dat er een programma van eisen voor nieuwbouw wordt opgesteld. In dit programma zijn de uitgangspunten van de gemeente Ouder-Amstel op het gebied van duurzaam bouwen opgenomen. De eisen zijn een vertrekpunt voor de onderhandelingen tussen de projectleider van de gemeente en de initiatiefnemer van de ontwikkeling. Het programma stelt harde eisen als het gaat om energieverbruik en opwek, circulariteit en klimaatadaptatie. Voor wat betreft natuur en duurzame en slimme bouwlogistiek worden niet-kwantificeerbare wensen mee gegeven, die nader ingevuld moeten worden in de projectplannen.

Besluit

Het programma van eisen ruimtelijke ontwikkelingen Ouder-Amstel 2020 vast te stellen.

Uitvraag en selectiecriteria voor een landschaps/stedenbouwkundig bureau voor het Centrumplan

Voorgesteld wordt om voor de ruimtelijke kaders en inrichting van de openbare ruimte in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel een ontwerpbureau te selecteren conform de uitvraag en selectie criteria zoals beschreven in ‘Landschaps en stedenbouwkundig ontwerp centrum Ouderkerk aan de Amstel’ d.d. 6 november 2020.

Besluit

In het kader van de ontwikkelingen rondom het Centrumplan een ontwerpbureau te selecteren conform de uitvraag en selectiecriteria zoals beschreven in ‘Landschaps en stedenbouwkundig ontwerp centrum Ouderkerk aan de Amstel’ d.d. 6 november 2020.

Deelname aan het experiment met centraal tellen TK21

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt gemeenten uit deel te nemen aan het experiment met centraal tellen bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021. Het experiment heeft tot doel het telproces van de stembiljetten efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De definitieve aanwijzing wordt door het ministerie afgegeven als uw Raad instemt met het experiment.

Besluit

Aan de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met deelname aan het experiment met centraal tellen bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021.

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Om meer duidelijkheid te scheppen in het aanvraagproces schuldhulpverlening is bij de wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 opgenomen dat de gemeenteraad in een verordening moet vastleggen hoe lang de termijn is tussen het eerste gesprek waarin de hulpvraag is gesteld en het besluit of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Deze beslistermijn wordt vastgesteld op 8 weken.

Besluit

•    Aan de gemeenteraad voor te stellen het raadsbesluit Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2021 als hamerstuk vast te stellen;
•    De Adviesraad Sociaal Domein het raadsbesluit Verordening beslistermijn Ouder-Amstel 2021 ter kennisname toe te zenden.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

•    Burgemeester heeft diverse RBT overleggen bijgewoond in het kader van de coronamaatregelen.
•    Burgemeester heeft digitaal een bijeenkomst Weerbaar Bestuur bijgewoond en een interview gegeven aan dagblad Trouw.
•    Burgemeester heeft een bijeenkomst bijgewoond over de oprichting van een nieuwe fusiestichting tussen Zuidoost Partners, Zo City en VAZO.
•    Wethouders Korrel en Van der Weele hebben diverse kennismakingsgesprekken gevoerd met stedenbouwkundig bureaus voor het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.

•    Wethouder Korrel heeft met bewoners van de Vondelstraat gesproken over de wielrennersinterventie Blokje Om.
•    Wethouders Korrel en Van der Weele hebben met de kerngroep Centrumplan gesprekken afgerond over de selectiecriteria stedenbouwkundig bureau. 
•    Wethouder Korrel heeft de week van de Mantelzorg in Amstelland Meerlanden geopend.
•    Wethouders Boomgaars, De Reijke en Van der Weele hebben tijdens het wethoudersspreekuur diverse gesprekken met inwoners gevoerd.
•    Wethouder Boomgaars heeft een digitale bijeenkomst klimaatakkoord en uitvoering op decentraal niveau bijgewoond.
•    Wethouder Boomgaars heeft een bijeenkomst in het kader van de Regionale Energietransitie bijgewoond.
•    Wethouder De Reijke heeft een AM vooroverleg bijgewoond voor de MRA-bijeenkomst ruimte over de verstedelijkingsstrategie.
•    Wethouder Van der Weele heeft een gesprek gevoerd met de voorzitter College van Rentmeester Amstelkerk over verruiming activiteiten in het kerkgebouw. 
•    Wethouder Van der Weele heeft een digitale vergadering van de regiegroep MRA bijgewoond.


Ouderkerk aan de Amstel, 11 november 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes    de burgemeester,

J. Langenacker