b&w besluitenlijst 08 september 2020

08 september 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig digitaal:
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en CSG): jaarverslag 2019, geactualiseerde begroting 2020 en begroting 2021.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland richt zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland. De GGD voert de taken uit waar de betrokken gemeenten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor zijn.
Met het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de in 2019 uitgevoerde activiteiten. In de concept begroting 2021 wordt de bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel geraamd op € 14.722.

Besluit

Jaarverslag 2019

 • Instemmen met het jaarverslag 2019 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld).
 • De gemeenteraad in kennis stellen van het jaarverslag 2019 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland en van de gemeentelijke bijdrage over 2019 van € 13.959.

Actualisatie 2020

 • Instemmen met de geactualiseerde begroting 2020.
 • De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2020 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland en akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage van € 14.293, -.

Begroting 2021

 • Instemmen met de begroting 2021.
 • De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland en akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2021 van € 14.722, -.

Voortgang en input Amstelland-Meerlanden Verstedelijkingsstrategie MRA.

Rijk en regio werken samen aan een MRA Verstedelijkingsstrategie waarin de belangrijkste (middellange en lange termijn) systeemkeuzes op het vlak van wonen, werken en bereikbaarheid gemaakt worden. In de verstedelijkingsstrategie spelen de beleidsvelden landschap, ecologie, water energie en sociaal ook een grote rol. De komende maanden staan in het teken van lokale, regionale en nationale besluitvorming over de MRA Verstedelijkingsstrategie.
Door de leden van het AM-raadsledenplatform is aangegeven dat zij, naast lokaal, ook graag op deelregionaal niveau van gedachten willen wisselen over wat vanuit AM-gemeenten van belang is voor de Verstedelijkingsstrategie. Op 30 september aanstaande komt het AM-raadsledenplatform bijeen om hierover te spreken. Overgelegde notitie geeft het beeld van de huidige stand van zaken, de zogenaamd redeneerlijn. Het voorstel is deze aan te bieden aan de raadsleden als voorbereiding voor de raadsledenbijeenkomst.

Besluit

 • Akkoord te gaan met de Redeneerlijn AM-regio t.b.v. Verstedelijkingsstrategie en deze samen met de overgelegde raadsmemo ter informatie aan te leveren aan de gemeenteraad.

Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2024 Amsterdam-Amstelland.

De Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Amsterdam-Amstelland 2020- 2024, ‘Veiligheid voor elkaar’, zet in op de ambitie om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, te stoppen en duurzaam op te lossen. Uitvoering van deze ambitie betekent, in vergelijking met voorgaande jaren, dat de inzet meer gericht zal zijn op preventie en op vroeg signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling én op het investeren in een stevige zorgstructuur. Vanuit de raadscommissie burger en bestuur zijn aandachtspunten mee-gegeven, die verwerkt zijn in de uiteindelijke versie van de Regioaanpak, zoals deze hierbij ter besluitvorming voorligt.

Besluit

 • De gemeenteraad het volgende voor te stellen:
 • De Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2024 Amsterdam-Amstelland vast te stellen;
 • In te stemmen met het aanpassen van de Regioaanpak voor de periode 2022-2024 indien de aannames in het beleid herzien moeten worden en de aanvullende rijksmiddelen vanaf 2022 toch onvoldoende blijken te zijn om het ambitieniveau realiseren.

Zienswijze werkplan MRA 2021.

De raad wordt ieder jaar in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen bij de begroting van de Metropoolregio Amsterdam. Eén van de activiteiten van de MRA is het opzetten van de verstedelijkingsstrategie. Met deze strategie wordt richting gegeven aan de ontwikkelingen op het gebied van wonen, economie en duurzaamheid. De strategie is medebepalend voor investeringen vanuit het Rijk in de regio. Ouder-Amstel vraagt aandacht voor de positie van de eigen gemeente als ook voor de AM-regio. Om deze aandacht te versterken is het voorstel een zienswijze in te dienen op het werkplan dat bij de begroting van de MRA is ingediend.

Besluit

 • De zienswijze op het MRA Werkplan 2021 uit te laten gaan van de raad.
 • Overgelegde zienswijze redactioneel te versterken en na te zenden t.b.v. de raadsvergadering van 24 september 2020.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft een gesprek gevoerd met collega-bestuurders Groene Hart Noord-Holland over thema’s in het Groene Hart.
 • Burgemeester en wethouder De Reijke hebben een gesprek gevoerd met o.a. een extern bureau over werving gemeentesecretaris.
 • Burgemeester heeft deelgenomen aan het RBT te Amsterdam.
 • Burgemeester heeft kennis gemaakt met de heer O. Dutilh, vervangend districtschef.
 • Wethouders Korrel en Van der Weele hebben een gesprek gevoerd met leden van het kernteam/projectleiding en vertegenwoordigers van het voormalige Rabobankgebouw over het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. 
 • Wethouder Korrel en Van der Weele hebben diverse overleggen o.a. met de raad en kernteam gevoerd inzake het Centrumplan.
 • Wethouder Korrel heeft het Mantelzorgspreekuur in het Dorpshuis Duivendrecht bezocht.
 • Wethouder De Reijke heeft een bijenkomst RAP-regio bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft Platform toerisme bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft een bestuurlijk overleg met de gemeenten Amsterdam, Diemen en Uithoorn bijgewoond over inkoop Jeugdzorg.
 • Wethouder Van der Weele heeft de BRS (Bestuurlijke Regio Schiphol) live bijgewoond. 
 • Samen met burgemeester heeft wethouder Van der Weele een gesprek gehad met voormalig jongerenwerkers.
 • Wethouder Boomgaars is aanwezig geweest bij de digitale duurzame wijkactie Hoofdenburg.
 • Wethouder Boomgaars is aanwezig geweest bij een digitale bijeenkomst van de VNG over lokaal diversiteitsbeleid.
 • Wethouder Boomgaars heeft in het kader van World clean up day (landelijke zwerfafval – opruimdag) op 19 september een filmpje opgenomen.

Ouderkerk aan de Amstel, 09 september 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes    
de burgemeester, J. Langenacker