b&w besluitenlijst 07 juli 2020

07 juli 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Afwezig
M.C. van der Weele, wethouder

Zienswijze luchtvaartnota 2020-2050, Verantwoord vliegen naar 2050.

In de zienswijze is uiteengezet waarom de gemeente Ouder-Amstel in samenwerking met de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) geen voorstanders zijn van bepaalde maatregelen die nu opgenomen staan in de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050, Verantwoord vliegen naar 2050. Daarom wordt het college verzocht, om in te stemmen met de opgestelde zienswijze.

Besluit

  1. In te stemmen met overgelegde zienswijze op de luchtvaartnota 2020-2050, Verantwoord vliegen naar 2050.
  2. In te stemmen met het machtigingsformulier voor het digitaal indienen van de zienswijze.

Zienswijze aanvullingsregeling geluid Omgevingswet.

In de zienswijze is uiteengezet waarom de gemeente Ouder-Amstel in samenwerking met de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) geen voorstanders zijn van bepaalde maatregelen die nu opgenomen staan in de Ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet. Daarom wordt het college verzocht, om in te stemmen met de opgestelde zienswijze.

Besluit

  1. In te stemmen met overgelegde zienswijze Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet.

Plan van aanpak invoering Omgevingswet.

De huidige wet- en regelgeving voor de leefomgeving is complex en versnip-perd en sluit daarom niet aan op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Er komt daarom één wet voor de hele leefomgeving die moet leiden tot meer eenvoud, meer samenhang en daarmee een toekomstbestendig stelsel: de Omgevingswet. De invoeringsdatum voor de wet is onlangs vastgesteld op 1 januari 2022.
Om te voldoen aan de Omgevingswet dient de gemeente Ouder-Amstel voorbereidingen te treffen op het vlak van wet- en regelgeving, werkwijzen en ICT-voorzieningen. In het overgelegde ‘Plan van aanpak invoering Omgevingswet Ouder-Amstel’ wordt beschreven welke activiteiten de gemeente moet uitvoe-ren om ‘klaar’ te zijn voor de Omgevingswet.

Besluit

  1. In te stemmen met het plan van aanpak invoering Omgevingswet Ouder-Amstel;
  2. De raad middels het postoverzicht over het Plan van aanpak te informeren.

Aangepaste werkwijze DUO+, P-wet.

De gevolgen van de maatregelen omtrent het COVID-19 virus zijn groot op de uitvoering van de Participatiewet. De afgelopen maanden zien we dat de caseloads en werkdruk hoger worden. Met DUO+ is besproken en afgestemd wat haalbaar is voor de toets op binnen de kaders van de huidige dienstverlening. Dit voorstel gaat over een aanpassing van de werkwijze van dienstverleningsgesprekken.

Besluit

  • De nog geplande dienstverleningsgesprekken in 2020 laten vervallen en deze op een later moment, in 2021, in te plannen.
  • Inwoners die in 2019 geen dienstverleningsgesprek hebben gehad op te roepen voor een gesprek in de maanden oktober en november, mits de situatie het persoonlijk contact mogelijk maakt.
  • Voor nieuwe klanten na 8-10 maanden een dienstverleningsgesprek in te plannen.
  • Afhankelijk van de omstandigheden worden de gesprekken ingepland vanaf oktober met uitloop naar 2021.

Verzoek tot wijzigen agrarische bestemming van een schuur aan de Rondehoep West 62B naar een woonbestemming.

De eigenaar van het perceel aan de Rondehoep West 62B te Ouderkerk aan de Amstel wil de huidige (agrarische) bestemming van schuur laten wijzigen in de bestemming wonen. Hij heeft daartoe een principeverzoek ingediend bij de gemeente. Dit verzoek is beoordeeld ten aanzien van onder meer gewekte verwachtingen, precedentwerking en rechtvaardigheidsbeginsel. Deze beoordeling heeft geen aanleiding gegeven om medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging.

Besluit

Geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Rondehoep West 62B in een woonbestemming.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

Niet besproken.

Ouderkerk aan de Amstel, 08 juli 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco secretaris H.J. Kempers
de loco burgemeester, J. Langenacker