b&w besluitenlijst 07 april 2020

07 april 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris, 

Een deel van de vergadering wordt (telefonisch) bijgewoond door De heer P. van den Blink en de heer Th. Monfils.   

Project in het college: Website gemeente Ouder-Amstel

Concept jaarstukken 2019 Gemeente Ouder-Amstel t.b.v. accountantscontrole.

De accountant wil bij de start van de accountantscontrole beschikken over de door het college vastgestelde concept jaarstukken 2019. De concept jaarstukken 2019 zijn voor de programmadelen afgestemd met de coördinatoren en aan de portefeuillehouders ter lezing aangeboden. De aanpassingen die ont-vangen zijn van de portefeuillehouders zijn verwerkt. De paragrafen zijn merendeels afgestemd met de coördinatoren, de Paragraaf verbonden partijen dient nog aangevuld te worden aan de hand van te ontvangen jaarcijfers van de verbonden partijen. De jaarstukken zijn nog niet besproken, maar zijn feitelijk een gevolg van de financiële gegevens per programma. Het college wordt voorgesteld deze concept jaarstukken 2019, sluitend met een resultaat van € 641.000 positief en met een totaal balanssaldo van € 31.884.000, - vast te stellen met inachtneming van de hierna opgenomen bevindingen. Wijzigingen die volgen uit onderstaande bevindingen en wijzigingen die volgen vanuit de accountantscontrole, worden uiterlijk 13 mei 2020 met de betreffende portefeuillehouders afgestemd.

In de collegevergadering van 19 mei 2020 stelt het college de definitieve jaar-stukken vast. De definitieve versie is in principe de versie die aan de accountant wordt aangeboden voor het afgeven van een verklaring en die ook wordt ver-strekt aan de raad ter behandeling.

Besluit: 

De concept jaarstukken 2019 Gemeente Ouder-Amstel vast te stellen ten be-hoeve van de accountantscontrole, met inachtneming van de in het collegevoor-stel opgenomen bevinding.

Muurschildering op flat Saturnus

Vanuit art-preneur/artiest én bewoner van Duivendrecht, Fidessa Docters-van Leeuwen, is het initiatief gekomen om op de muur van flatgebouw Saturnus een schildering aan te brengen. Het project zal in totaal ongeveer € 35.000, - kosten. Eigen Haard (eigenaar van het flatgebouw) heeft de gemeente gevraagd de helft van deze investering bij te dragen, te weten € 17.500, -. De afspraken met de kunstenares en het onderhouden beheer is de verantwoordelijkheid van Eigen Haard. De gemeente beschikt overeen Reserve Cultuurfonds, waarvan de middelen ingezet kunnen worden voor kunst in de openbare ruimte of andere culturele projecten. In het fonds zit momenteel €70.000,-, wat betekent dat er voldoende middelen aanwezig zijn dit initiatief mede te financieren.

Besluit

 • Akkoord te gaan met de in dit voorstel voorgestelde procedure voor de realisatie van een schildering op de muur van het flatgebouw Saturnus;
 • Eenmalig een bedrag van maximaal € 17.500, - te onttrekken aan het Reserve Cultuurfonds.

Verzoek om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een luifel aan de Dorpsstraat 7 te Ouderkerk aan de Amstel.

Café de Vrije Handel heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een luifel aan de Dorpsstraat 7 te Ouderkerk aan de Amstel. Op 27 januari 2020 en 24 februari 2020 is het bouwplan voorgelegd aan de welstandscommissie. De commissie heeft een negatief advies uitgebracht.  
De commissie is van mening dat de maat van de voorgestelde luifel te groot is. Deze neemt ca. de helft van de breedte van de straat in beslag, waardoor aard van de straat wezenlijk verandert. Een constructie met luifel heeft daarnaast een veel grotere en een permanente visuele impact op het monument dan pa-rasols. De nieuwe luifel wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de bestaande luifel. De bestaande luifel wordt verwijderd.

Besluit

 • Contrair te gaan aan de negatieve welstandscommissie;
 • Een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld artikel 2.1 eerste lid onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voor het plaatsen van een luifel aan de Dorpsstraat 7 te Ouderkerk aan de Amstel.

Handhaving Joan Muyskensweg en het (tijdelijk opschorten) van start van de handhaving tweede woonboot Willem Fenengastraat 46.

Joan Muyskensweg

De gemeente is samen met grondeigenaar gemeente Amsterdam voornemens het huidige monofunctionele bedrijventerrein Amstel Business Park om te vormen naar Werkstad OverAmstel (hierna: ‘werkstad’). Onderdeel van de werkstad is de omgeving van het metrostation OverAmstel. Al geruime tijd staan er dat gebied een aantal caravans/units en containers, meer specifiek om- en nabij de Joan Muyskenweg 27A,29B en 29C te Amsterdam-Duivendrecht. Naast het voornoemde staat het terrein ook vol met afval en goederen. Om die reden is in opdracht van de projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling, besloten het terrein in kaart te brengen en om op grond hiervan een plan van aanpak te schrijven om het gebruik van het terrein in overeenstemming te brengen met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Naast het plan van aanpak vanuit Team VTH heeft ook het beleidsterrein wonen bijgedragen. Door middel van het bijgevoegde plan van aanpak wordt uw college voorgesteld in te stemmen met het gefaseerde handhavingstraject.

Tweede woonboot Willem Fenengastraat 46

Naast het terrein voornoemd is ook verzocht om de tweede woonboot aan de Willem Fenengastraat 46 te Amsterdam-Duivendrecht mee te nemen in het plan van aanpak. U wordt daarbij voorgesteld om de start van het handhavingstraject op te schorten vanwege een recente uitspraak van de rechtbank Amster-dam (hierna: “de rechtbank”) van 10 december 2019. Volgens de rechtbank beschikken de woonbooteigenaren van rechtswege over een omgevingsvergun-ning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dit lijkt ook te gelden voor de onderhavige woonboot. Op dit moment is er onder andere hoger beroep inge-steld tegen voornoemde uitspraak. Tot dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) uitspraak heeft gedaan ligt onderhavige woonboot in elk geval tot die uitspraak legaal. Het is derhalve aan te bevelen het handhavingstraject voornoemd te staken tot er duidelijkheid is omtrent de status van de woonboten. Dit wordt mede aangeraden door uw huisadvocaat Wieringa Advocaten. Uw college wordt verzocht hiermee in te stemmen.

Besluit

 1. Een handhavingstraject op te starten aan de Joan Muyskensweg overeenkomstig het Plan van aanpak
 2. Op dit moment geen tweede handhavingstraject te starten voor wat betreft de tweede woonboot aan de Willem Fenengastraat 46.

Herstructureringsbesluit stationsgebied OverAmstel.

De gemeente is samen met grondeigenaar gemeente Amsterdam voornemens het huidige monofunctionele bedrijventerrein Amstel Business Park om te vor-men naar Werkstad OverAmstel. Onderdeel van de Werkstad is de omgeving van het metrostation OverAmstel. Aan de kant van de Joan Muyskenweg zijn op dit terrein op dit moment echter vier personen woonachtig. 

Hoewel deze mensen er, naar eigen zeggen, al 35 jaar wonen, wonen ze hier op grond van het bestemmingsplan illegaal. De gemeente Ouder-Amstel is dan ook voornemens een handhavingstraject op te starten, om deze bewoners te verplaatsen. Omdat deze bewoners al zo lang op deze locatie wonen, wil de gemeente Ouder-Amstel hen tegemoetkomen. Dit kan de gemeente doen door een herstructureringsbesluit te nemen voor het gebied. Op basis hiervan kunnen de betreffende bewoners een stadsvernieuwingsurgentie krijgen, waardoor zij voorrang krijgen bij sociale woningen. Op dit moment heeft alleen één van de bewoners aangegeven interesse te hebben in een woning. 

Besluit

 • Het gebied ten zuiden van het stationsgebied OverAmstel, aan de Joan Muyskensweg te herstructureren, met peildatum 15 april 2020; 
 • De gemeenteraad te informeren over het genomen besluit. 

Kerkenvisie Ouder-Amstel.

Door het afnemend aantal actieve religieuzen komt het voortbestaan van kerkgebouwen onder druk te staan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft daarom een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld om een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor het religieus erfgoed. Met deze uitke-ring worden gemeenten gestimuleerd een kerkenvisie op te stellen. Wanneer de gemeente voor 15 juni een aanvraag indient voor de decentralisatie-uitkering ontvangt zij medio augustus bericht over honorering van de aanvraag.

Besluit

 • In te stemmen met de offerte Plan van Aanpak Kerkenvisie van Reliplan;
 • In te stemmen met de voorfinanciering van de kosten zoals opgenomen in de offerte.

Besluit op bezwaarschrift tegen de besluiten: spoedeisende bestuursdwang dd. 23 december 2019 alsmede Kostenbeschikking dd. 23 december 2019.

Bij besluit met verzenddatum 23 december 2019 is mevrouw D.JW, wonende aan de Sluisvaart 101 te Ouderkerk aan de Amstel (hierna: “bezwaarmaker”), geïnformeerd over de op 23 december 2019 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betref-fende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Eveneens is bij be-sluit met verzenddatum 23december 2019 aangekondigd dat de kosten, ver-bonden aan het toepassen van bestuursdwang, verhaald zullen worden. Per email van 28 december 2019 heeft bezwaarmaker een bezwaarschrift ingediend tegen beide besluiten. Op 03 januari 2020 is het bezwaarschrift per post ontvangen.
De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft in-zake het ingediende bezwaarschrift u op 10 maart 2020 het volgende geadviseerd op basis van de door haar gedane constateringen:
1) het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2) de besluiten in stand te laten;
3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.
Omdat het advies deugdelijk tot stand is gekomen en onderschreven wordt, wordt u voorgesteld dit advies onverkort en met de volledige motivering over te nemen.

Besluit

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Ouder-Amstel onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaarschrift van 28 december 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 23 december 2019 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Het college kijkt met zeer veel waardering terug op alle inzet in het kader van de Corona-maatregelen.
 • Wethouder De Reijke doet verslag van het overleg over proeflokaal KEK.
 • Wethouder De Reijke doet verslag van Bestuurlijk Overleg OGZ.
 • Wethouder Van der Weele doet verslag van Portefeuillehouders overleg Jeugdzorg.
 • Wethouder Boomgaars meldt digitale opening van de ingebruikname van zonnepanelen die door de vervoersregio op meerdere daken van metrohaltes zijn gelegd.
 • Wethouder Korrel doet verslag van Portefeuillehouders overleg en vervoer.
 • Het college bespreekt opvolging gemeentesecretaris.

NB. Overleggen hebben digitaal plaatsgevonden.

 • Het college besluit wethouder Korrel te mandateren overeenkomst Laadplein Duivendrecht te ondertekenen.

Ouderkerk aan de Amstel, 08 april 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, L.J. Heijlman    

de burgemeester, J. Langenacker