b&w besluitenlijst 06 oktober 2020

Aanwezig digitaal:

J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.


Verdiepend onderzoek huisvesting twee basisscholen en kinderopvang op Bindelwijk-locatie

De huisvesting van basisscholen valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. In 2016 heeft de raad het onderwijsbeleid vastgesteld met als speerpunt realisatie van Integrale Kind Centra (IKC). School en opvang voor kinderen van 0-13 jr onder één dak, met één pedagogisch beleid. Het Kofschip en Amstelschool vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Onderwijsgroep Amstelland. Beide scholen zijn gehuisvest in gebouwen die ruim 40 jaar oud zijn en de economische levensduur van deze gebouwen is verstreken. Het schoolbestuur heeft aangegeven beide scholen onder één dak nieuw te willen huisvesten. Op basis van de gedane onderzoeken wordt voorgesteld om verdiepend vervolgonderzoek te gaan doen op één, namelijk de Bindelwijk-locatie. Het schoolbestuur heeft ook aangegeven de voorkeur te hebben voor vervolgonderzoek op de Bindelwijk-locatie. Voor dit vervolgtraject wordt voorgesteld een bureau en/of projectleider in te huren die ervaring en kennis heeft van de ontwikkeling van twee scholen onder één dak met kinderopvang gecombineerd met maatschappelijke en sportfuncties. Onder andere vanwege de bestaande functies op de locatie. Om dit verdiepend onderzoek naar de (on)mogelijkheden van twee scholen onder één dak in combinatie met kinderopvang 0-13 jr.) op de Bindelwijk-locatie uit te kunnen voeren, wordt uw raad gevraagd € 70.000 beschikbaar te stellen.

Besluit

  • Geen raadsvoorstel voor te leggen maar een voorstel voor overleg met de  raadscommissie voor te leggen. 

Beleidsnota nieuwe Wet Inburgering 'Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren 2020-2024

Op 1 juli 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering van kracht. Deze wet leidt tot een verandering in taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. De wetswijziging is aanleiding voor het ontwikkelen van nieuw beleid dat in de nota: ‘Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren 2020-2024’ wordt beschreven. Vanwege een vergelijkbare visie en de samenwerking in uitvoeringorganisatie Duo+ trekken de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn hierbij zoveel mogelijk samen op. Het college is voornemens in december 2020 een pilot te starten om voor te sorteren op de nieuwe werkwijze. Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor de invoering en uitvoering van deze nieuwe wet. 

Besluit

•    In te stemmen met de inhoud van de beleidsnota nieuwe Wet Inburgering 'Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren 2020-2024;
•    De beleidsnotitie voor te leggen aan de commissie burger en bestuur en vervolgens aan de raad aan te bieden op 26 november 2020.

Pilot Winterterras horecagelegenheden Ouder-Amstel (periode gebonden terras komt hiermee te vervallen)

Er zijn verzoeken ingediend voor een terras in de winter door de horecalokaliteiten De Vrije Handel, Casa Lisa, De Eeterij en Jaime van Heije. Op grond van het periodieke ‘coronaoverleg’ is het de verwachting dat meer horeca-exploitanten in de wintermaanden een vorm van een terras willen exploiteren buiten de in de door u vastgestelde periode van 15 maart – 15 oktober. Deze periode is door u vastgesteld in uw Horecahandhavingsbeleid (hierna: “het beleid”). Naast de recente verzoeken wordt opgemerkt dat u jaarlijks meerdere verzoeken krijgt tot verruiming van de periode waarin de horeca-exploitanten hun terras open mogen hebben. In buurgemeenten wordt het exploiteren van terrassen vaak het gehele jaar toegestaan, zo ook in de gemeente Uithoorn. Daarnaast valt op te merken dat temperaturen de laatste jaren door het jaar heen langdurig hoog zijn, zodat het wenselijk en mogelijk is de periode van het exploiteren van het terras te verruimen. Vanwege de Coronacrises hebben veel ondernemers, waaronder ook horeca-exploitanten, een zeer moeilijk jaar. Ook deze reden draagt bij dat juist nu gekozen wordt voor de onderhavige pilot. Met deze pilot wordt de begrenzing van de periode van 15 maart – 15 oktober voor een jaar opgeschort.
Geadviseerd wordt om in 2020 middels een pilot te onderzoeken of het wenselijk is om gedurende de proefperiode van 15 oktober 2020 tot 15 oktober 2021 de begrenzing van de openingsperiode van 15 maart – 15 oktober uit het thans vigerende beleid te schrappen. 

De pilot is, samengevat bedoeld, ter bevordering van de economische bedrijvigheid maar ook om de gebruikers te voorzien in een behoefte. Om die reden is het wenselijk om te onderzoeken of een verruiming van de openingsperioden van de terrassen behorend bij de in Ouder-Amstel gelegen horecagelegenheden mogelijk is, ongeacht de temperatuur. De mogelijkheid om het gehele jaar een terras te voeren kan bijdragen aan de versterking van de lokale economie. Ten slotte wordt door het uitvoeren van de pilot duidelijk wat de effecten voor de horeca en de omgeving zullen zijn. Een uitgebreide motivering treft u verder in dit voorstel aan. De pilot zal alleen plaatsvinden onder de nadere strikte voorwaarden:

1.    De pilot geldt voor alle horeca-exploitanten zoals genoemd in dit voorstel voor de periode vanaf 15 oktober 2020 tot en met 15 oktober 2021 waaronder ook begrepen de horeca-lokaliteiten/ondernemingen die op grond het “Verlenging gedoogbeleid terrassen” 6 oktober 2020 een terras (tijdelijk) mogen exploiteren.
2.    De horeca-exploitant neemt maatregelen om een toename van overlast voor de directe omgeving als gevolg van de pilot te voorkomen.
3.    De horeca-exploitant dient altijd de landelijke en regionale coronamaatregelen in acht te nemen.
4.    De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de pilot en treedt op indien er klachten zijn waar de horeca-exploitant met omwonende(n) niet uitkomt.
5.    Als deelname aan de pilot tot een toename van overlast leidt, wordt de ondernemer van de betreffende horecagelegenheid de eerste keer schriftelijke gewaarschuwd.
6.    Bij een tweede constatering van toename van overlast kan de burgemeesterter besluiten om per horecagelegenheid de verruiming op te heffen als naar het oordeel van de burgemeester wordt geconstateerd dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de horecagelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.
7.    De burgemeester kan besluiten de pilot in zijn geheel te stoppen als naar het oordeel van de burgemeester wordt geconstateerd dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de horecagelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.
8.    In het voorjaar van 2020 zal een evaluatie van de pilot plaatsvinden.

Besluit

•    Gedurende de proefperiode van 15 oktober 2020 tot en met 15 oktober 2021 het exploiteren van een terras, voor de in dit besluit aangewezen horecagelegenheden te Ouder-Amstel die beschikken over een horeca-exploitatievergunning met toestemming voor een terras én de bedrijven die beschikken over een horecaexploitatievergunning en die op grond van het “Verlenging gedoogbeleid terrassen” 6 oktober 2020 tijdelijk een terras mogen voeren onder voorwaarden toe te staan.

Verlengen Gedoogbeleid terrassen winter 2020-2021

Eerder heeft het college gedoogbeleid terrassen opgesteld. Dit beleid loopt op 15 oktober af. Voorgesteld wordt om dit gedoogbeleid te verlengen tot 15 maart 2021.

Besluit

•    In te stemmen het verlengen van het gedoogbeleid voor de uitbreiding van terrassen voor het winterseizoen 2020/2021.

Verzoek van de Vrije Handel voor tijdelijke overkapping van het terras

De horeca heeft te maken met grote beperkingen vanwege Corona. De Vrije Handel heeft verzocht om het terras deze winter te kunnen overkappen. De afdeling Bouwen en Wonen heeft de aanvraag getoetst en ziet geen bezwaren om een tijdelijke omgevingsvergunning te verstrekken.

Besluit 

•    In te stemmen met het verzoek voor een tijdelijke overkapping van het terras van café De Vrije Handel.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

•    Burgemeester heeft in het kader van de week van de Veiligheid een bezoek gebracht aan inwoners Molenkade.
•    Burgemeester heeft meerdere RBT overleggen met de Veiligheidsregio in het kader van de Coronacrisis bijgewoond.
•    Burgemeester en wethouder Van der Weele hebben de regiegroep AM bijgewoond. 
•    Burgemeester heeft het Portefeuillecontact AM-regio met burgemeesters AM-regio bijgewoond. 
•    Burgemeester heeft het digitale Najaarscongres van het Nederlands Genootschap Burgemeesters bijgewoond.
•    Burgemeester heeft de digitale aftrap gegeven de week van de Veiligheid georganiseerd door het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland.
•    Wethouder de Reijke heeft de presentatie van Eigen Haard inzake plannen Van der Looskwartier bijgewoond. 
•    Wethouder de Reijke heeft het Congres Omgevingsveiligheid en Omgevingswet bijgewoond. 
•    Wethouder De Reijke heeft het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte AM-regio bijgewoond ter voorbereiding op het Platform Ruimte MRA.
•    Wethouder Boomgaars heeft het Portefeuillehoudersoverleg Economie AM-regio bijgewoond. 
•    Wethouder Boomgaars heeft een bestuurlijk overleg met Amstellandgemeenten inzake de RES bijgewoond.
•    Wethouder Korrel heeft de online aftrap Week tegen Eenzaamheid bijgewoond.
•    Wethouder Korrel en wethouder Van der Weele hebben overleg gevoerd met kerngroep van het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.

  • Wethouder Korrel heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd door Rijkswaterstaat voor o.a. raadsleden bijgewoond.
  • Wethouder Korrel heeft live de onthulling bijgewoond van het bankje, geplaatst in de Rondehoep ter nagedachtenis aan omgekomen wielrenner Evert van Ravensberg.

•    Wethouder Van der Weele heeft de BRS over o.a. hinderreductieplan bijgewoond.
•    Wethouder Van der Weele heeft de opening van het Hans Schipperspad op uitnodiging van Recreatie Noord-Holland bijgewoond. 
•    Wethouder Van der Weele heeft de regiegroep PACT voor Kindcentra bij gewoond. 

NB: overleggen hebben digitaal plaatsgevonden tenzij anders vermeld.

    Ouderkerk aan de Amstel, 07 oktober 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
    de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes    de burgemeester,


 J. Langenacker