b&w besluitenlijst 04 februari 2020

04 februari 2020 (09.30 –14.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris,

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door Mevrouw I. van der Meer
Afwezig: A.A.M. Boomgaars, wethouder

Project in het college: Ontwikkelingen Jeugdzorg

Oordeel Interbestuurlijk toezicht door provincie inzake taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht is de gemeente in 2019 door de provincie opnieuw beoordeeld. Het betreft de wettelijke proceseisen op het gebied van toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. Tevens heeft de provincie de proceseisen ten aanzien van de uitvoeringstaken (vergunningverleningstaken) van het omgevingsrecht van de gemeente gecontroleerd. Deze proceseisen staan ook bekend als de BIG-8 cyclus. Vanwege de positieve beoordelingen over de afgelopen jaren is de gemeente Ouder-Amstel in 2019 onder versoberd toezicht geplaatst. Dit betekent dat de aangeleverde informatie is beoordeeld op volledigheid en actualiteit. De provincie bevestigt dat onze informatie aan die voorwaarden voldoet. Voor wat betreft de bevindingen op het gebied van uitvoering (vergunningverlening) van het omgevingsrecht deelt de provincie mee dat de gemeenten die onder versoberd toezicht vallen alleen zijn gecontroleerd op aanwezigheid van de noodzakelijke documenten. De gemeente Ouder-Amstel voldoet ook daaraan. Het is positief dat het uitwerken van de VTH-processen en het opstellen van de VTH -beleidsproducten tot een mooi resultaat heeft geleid.

Besluit

  1. Kennis te nemen van het oordeel van de provincie over de proceseisen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving in het kader van Interbestuurlijk Toezicht.
  2. De gemeenteraad op de hoogte te stellen van het oordeel van de Provincie.

Anterieure overeenkomst bestemmingsplan “Middenweg”

Frisobouw heeft het initiatief genomen om op een terrein van het voormalige garagebedrijf Compier (hoek Middenweg/Holendrechterweg) 19 woningen te realiseren. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan “Ouderkerk aan de Amstel”, op grond waarvan het perceel een bedrijfsbestemming heeft. Voor dit terrein is daarom een nieuw bestemmingsplan opgesteld (“Middenweg”) waarin de woningbouw mogelijk wordt gemaakt. De gemeente is verplicht om bij een ruimtelijk plan, dat een nieuwe ontwikkeling toestaat, tot kostenverhaal over te gaan van de kosten die de gemeente hierbij maakt. Dit wordt geregeld middels een anterieure overeenkomst.

Besluit

In te stemmen met de anterieure overeenkomst en de burgemeester van Ouder-Amstel te machtigen de gemeente te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van deze overeenkomst.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

  • Wethouder De Reijke heeft regionale netwerkbijeenkomst Lokale Sportakkoorden bijgewoond samen met onze sportformateur.
  • Wethouder De Reijke heeft het afscheid van de directeur Eigen Haard bijgewoond.
  • Wethouder Van der Weele doet verslag van perspresentatie structuurvisie De Nieuwe Kern.
  • Burgemeester doet verslag van het Voorzittersoverleg recreatieschappen.
  • Burgemeester en wethouder Boomgaars hebben de netwerkbijeenkomst VAZO en ZuidoostPartners bijgewoond.
  • Wethouder Korrel doet verslag van het regionaal portefeuillehouders-overleg Verkeer en Vervoer.
  • Het college besluit in aanschrijven last onder dwangsom dorpscentrum een begunstigingstermijn van 4 weken te geven, gemotiveerd conform conceptbrief.
  • Gemeentesecretaris meldt toetreden tot dagelijks bestuur stichting Rijk.

Ouderkerk aan de Amstel, 05 februari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, L.J. Heijlman de burgemeester, J. Langenacker.