b&w besluitenlijst 10 maart 2020

Aanwezig

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris,

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door Mevrouw M. Tilstra, de heer F. Janssen.

Project in het college: RES

Aanbesteding Diftar.
Tijdens de marktconsulatie is gebleken dat de huidige leverancier in verband met een belangrijke systeemfout het gewenste prepaid systeem voor diftar niet meer kan leveren. Twee leveranciers willen wel een nieuw prepaidsysteem voor diftar bouwen, maar daaraan kleven wat risico’s. Een andere mogelijkheid is het prepaidsysteem niet meer toe te passen, maar een postpaid systeem. In beide gevallen is de invoeringsdatum van 1 januari 2021 niet haalbaar.

Besluit

De invoer van het prepaid diftarsysteem voor Ouder-Amstel uit te stellen en te streven naar invoering op 1 januari 2022.

Continuïteitsplan

In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is afgesproken de continuïteitsplannen van alle gemeenten en hulporganisaties te actualiseren naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus COVID-19. In het plan van de gemeente Ouder-Amstel staan de prioriteiten en knelpunten voor de organisatie beschreven. Daarnaast beschrijft het plan keuzes en maatregelen die hieruit volgen als de grieppandemie zich verspreidt.

Besluit

 1. In te stemmen met het continuïteitsplan voor de COVID-19 pandemie. En om die reden:
 2. De gemeentesecretaris mandaat te geven bij een epidemie de taken binnen de organisatie anders te verdelen, en mensen aan te wijzen die voor een andere organisatie (zoals Duo+ of een collega-gemeente) werkzaamheden verrichten.
 3. De afdelingshoofden en coördinatoren aan te wijzen als vervanger van de gemeentesecretaris als dit door uitval noodzakelijk is.
 4. De gemeentesecretaris op te dragen voor OOV en nazorg een achtervang aan te wijzen, die bij calamiteiten de taken van de functionarissen kan overnemen en hen deze bevoegdheden laten geven.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Het college kijkt positief terug op activiteit in het kader van Internationale Vrouwendag.
 • Burgemeester doet verslag van de situatie rondom Covid-19. 
 • Wethouder Boomgaars doet verslag van het overleg met eigenaren Entradagebied.
 • Wethouder Boomgaars meldt het AM-overleg van de portefeuillehouders Economie.
 • Wethouder Boomgaars doet verslag van het bestuurlijk overleg banen-afspraak regio Groot-Amsterdam.
 • Wethouder Boomgaars doet verslag van het bestuurlijk overleg over de RES Amstelland.
 • Burgemeester meldt het tekenen van het convenant Meldt Misdaad Anoniem.
 • Wethouder De Reijke heeft de Cees Houweling zaalvoetbal dag bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 11 maart 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, 

L.J. Heijlman

de burgemeester, 

J. Langenacker