b&w besluitenlijst 02 juni 2020

02 juni 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (telefonisch) bijgewoond door:
Mw K. Haitjema

Project in het college: Mobiliteitsplan Zuidoostflank

Jaarstukken 2019 Gemeente Ouder-Amstel.

De jaarstukken 2019 zijn het sluitstuk van het begrotingsjaar 2019. Met de jaarstukken 2019 legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het voorgenomen beleid, zoals vastgelegd in de programmabe-groting 2019 inclusief de door de raad vastgestelde wijzigingen. De jaarstukken 2019 sluiten met een voordelig exploitatiesaldo van € 462.000 ten opzichte van de bijgestelde programmabegroting 2019 van € 506.000 voordelig en met een totaal balanssaldo van € 31.423.000. Wij stellen u voor de jaarstukken 2019 vast te stellen en het voordelig saldo toe te voegen aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve be-draagt per 31-12-2019 € 2.577.000 voor deze toevoeging en na deze toevoeging € 3.039.000. De accountant heeft de controle nog niet afgerond. De bevindingen nu bekend zijn verwerkt in de hierbij aangeboden jaarstukken. Mocht de afronding van de accountantscontrole aanvullende bevindingen opleveren zullen deze middels een erratum aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.
De accountant heeft toegezegd om uiterlijk 2 juli 2020 een getekende controleverklaring af te geven. Derhalve stelt de raad de jaarstukken vast onder voorbehoud van het ontvangen van deze controleverklaring. De raad ontvangt deze controleverklaring zodra deze beschikbaar is.

Besluit 

  • De jaarstukken 2019 Gemeente Ouder-Amstel, sluitend met een voordelig exploitatiesaldo van € 462.000 ten opzichte van de bijgestelde program-mabegroting 2019 van € 506.000 voordelig en met een balanssaldo van € 31.423.000, vast te stellen. Het resultaat wordt ten gunste van de algemene reserve gevoegd.
  • De jaarstukken zijn na vaststelling door college en na aanbieding aan de raad digitaal te benaderen via de begrotingsapp.

Amstelbad seizoen 2020.

Stichting het Amstelbad exploiteert het Amstelbad voor de gemeente OuderAm-stel. Het bad zou op 25 april dit jaar opengaan, maar is wegens de coronacrisis tot op heden gesloten. Door de verruiming van enkele maatregelen is het onder voorwaarden mogelijk geworden om als buitenbad open te gaan. Het Amstelbad heeft drie scenario’s uitgewerkt met de daarbij behorende extra kosten die zij maken. Zij vragen of de gemeente het bad financieel wil ondersteunen om dit verlies te compenseren en ook in de toekomst open te kunnen blijven. De stichting zal zich zo veel mogelijk inspannen om alle middelen die nodig zijn, zelf te zoeken. Als de middelen niet binnen gehaald kunnen worden op andere wijze zal de gemeente garant staan voor een extra subsidiebedrag van maximaal € 25.000,-.

Besluit

  • Indien nodig een subsidiebedrag van maximaal €25.000,- beschikbaar te stellen aan het Amstelbad om de begroting van 2020 sluitend te krijgen;
  • Deze middelen beschikbaar te stellen vanuit het subsidieprogramma Ouder-Amstel, afkomstig uit programma 1. Dit betekent een overschrijding van het budget.

Tijdelijke aanstellen de heer. L.J.H. namens Ouder-Amstel in het Piket gemeentesecretarissen in de regionale crisis organisatie voor de vijf Amstelland gemeenten.

Per 1 juni 2020 is de heer. R.H. aangesteld als interim gemeentesecretaris. Een van de rollen van de gemeentesecretaris is het draaien van piket in de regiona-le crisisorganisatie. Gezien de woonplaats van de heer R.H. is het praktisch niet mogelijk om aan de opkomsttijden te voldoen bij een piket oproep. De voormalig gemeentesecretaris de heer L.J.H. heeft in goed overleg aangeboden om tot 31 januari 2021 deze piketrol te blijven vervullen namens Ouder-Amstel in de regionale crisis organisatie voor de Amstelland gemeenten. Daarvoor is nodig dat het college instemt om de heer L.J.H. te mandateren om de verantwoordelijkheden die nodig zijn om te handelen in de piketsituatie namens de gemeente Ouder-Amstel uit te voeren. Wij gaan er van uit dat rond de jaarwisseling of eerder wij kunnen beschikken over een nieuw aangestelde gemeentesecretaris in vaste dienst die de rol van piket verantwoordelijke dan op zich kan nemen.

Besluit

  • De heer L.J.H. van 1 juni 2020 tot 31 januari 2021 aan te stellen als Piket verantwoordelijke voor gemeentesecretarissen namens Ouder-Amstel in het piket voor de regionale crisisorganisatie voor de vijf Am-stelland gemeenten;
  • De heer L.J.H. te mandateren gedurende een piketinzet voor alle verantwoordelijkheden die gemeentesecretarissen hebben gedurende de actieve inzet in het piket;
  • De heer L.J.H. voor zijn inzet in het piket hem de daarvoor vastgestelde maandelijkse vergoeding te geven;
  • De heer L.J.H. en de regiopartners te informeren over deze tijdelijke rol.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

  • Niet besproken

Ouderkerk aan de Amstel, 03 juni 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes  
de burgemeester, J. Langenacker