b&w besluitenlijst 03 maart 2020

03 maart 2020 (09.30 –14.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris,

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door Mevrouw A. van der Vorm

Project in het college: 4/5 mei

Deelname Boomfeestdag

Het Groengebied Amstelland gaat dit voorjaar nieuwe bomen aanplanten bij de Ouderkerkerplas. De kaalslag van vorig jaar juni bij de Ouderkerkerplas heeft geleid tot veel reacties. Daarom wil het groengebied hier graag een feestelijk moment van maken samen bewoners en schoolkinderen tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 18 maart 2020. De gemeente is gevraagd dit samen te organiseren.

Besluit

 • In te stemmen met deelname aan Nationale Boomfeestdag 2020.

Beslissing op het bezwaarschrift van R.M. tegen het ingevolge het minimabeleid afwijzen van de deelname aan de gemeentelijke, collectieve aanvullende zorg-verzekering

Op 4 oktober 2018 heeft bezwaarmaker het heronderzoeksformulier voor de collectieve aanvullende zorgverzekering ingeleverd. Bij besluit van 12 december 2018 is de collectieve aanvullende zorgverzekering voor 2019 verlengd. In dit besluit is vermeld, dat het inkomen van bezwaarmaker boven de voor hem geldende inkomensgrens ligt.

Wanneer de situatie van bezwaarmaker in 2019 ongewijzigd blijft, kan dit gevolgen hebben voor de deelname aan de collectieve aanvullende zorgverzekering. Op 30 oktober 2019 is bezwaarmaker uitgenodigd om het heronderzoeksformulier voor de collectieve aanvullende zorgverzekering voor 2020 in te vullen. Bezwaarmaker heeft op 13 november 2019 het heronderzoeksformulier teruggestuurd, inclusief een bijgesloten schrijven van 6 november 2019. In deze brief geeft bezwaarmaker -samengevat- aan, dat hij feitelijk een inkomen ontvangt onder bijstandsniveau. Wanneer de collectieve aanvullende zorgverzekering voor 2020 geweigerd wordt, stuurt bezwaarmaker direct een bezwaarschrift. Bij be-streden besluit van 9 december 2019 is, ingevolge het minimabeleid, de deelname aan de gemeentelijke, collectieve aanvullende zorgverzekering voor 2020 geweigerd. In het besluit is aangegeven, dat het inkomen van bezwaarmaker hoger is dan de voor hem geldende inkomensgrens van 120% van de van toe-passing zijnde bijstandsnorm. Bezwaarmaker heeft op 11 december 2019 een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 9 december 2019. Op 28 januari 2020 vond de hoorzitting plaats bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 19 februari 2020 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. De commissie adviseert het college het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Volgens de commissie heeft het college in redelijkheid kunnen besluiten om de deelname van bezwaarmaker aan de collectieve zorgverzekering te weigeren.

Het inkomen van bezwaarmaker bedraagt 138% van de bijstandsnorm en is daarmee hoger dan de door de gemeente gestelde grens van 120% van de bijstandsnorm. Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Gelet op het advies van de commissie wordt voorgesteld het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 9 december 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Besluit

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 11 december 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.

Afvalstoffen Roosmarijnhof

Bij besluit van 11 december 2019, eveneens op deze datum verzonden, is de heer F.A.M. B., wonende te Duivendrecht (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de 11 december 2019 toegepaste spoedeisende bestuursdwang in-zake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamel-middel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald zullen worden. Dit is gedaan bij besluit van 11 december 2019, eveneens op deze datum ver-zonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 16 december 2019 bezwaar ingediend tegen de besluiten voornoemd. De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft inzake het ingediende bezwaarschrift u op 17 februari 2020 het volgende geadviseerd op basis van de door haar gedane constateringen: 1) het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Omdat het advies deugdelijk tot stand is gekomen en onderschreven wordt, wordt u voorgesteld dit advies onverkort en met de volledige motivering over te nemen.

Besluit

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Ouder-Amstel onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaarschrift van 16 december 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 11 december 2019 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

Burgemeester, wethouder De Reijke en gemeentesecretaris geven terugkoppeling van activiteiten GGD, GHOR, veiligheidsregio en gemeente in het kader van de Corona-problematiek.

 • Wethouder Van der Weele doet verslag van het Portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg.
 • Wethouder Van der Weele doet verslag van overleg met directie Bascule over financiering de Pionier.
 • Wethouder De Reijke meldt gesprek met Koenders over projectontwikkeling perceel.
 • Wethouder De Reijke heeft het Portefeuillehoudersoverleg Wonen bijgewoond.
 • Burgemeester en wethouder De Reijke hebben 100 jarig lustrum CTO’70 bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft meegedaan aan het opruimen zwerfvuil Zonnehofflats na aansporing van de huismeester Mercurius.

Ouderkerk aan de Amstel, 04 maart 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, L.J. Heijlman de burgemeester, J. Langenacker