b&w besluitenlijst 24 maart 2020

24 maart 2020 (10.00 –12.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris,

Herbenoeming leden Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Ouder-Amstel

De Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel (hierna te noemen: adviesraad) adviseert het college over het beleid en de uitvoering van het gehele sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). Adviesraadsleden worden door het college benoemd voor de periode van vier jaar waarna zij éénmaal kunnen worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. De adviesraad wil een vier-tal leden, die momenteel hun eerste zittingsperiode vervullen, voordragen voor een tweede zittingstermijn. Het gaat daarbij om de leden: M.S., JC.M., A.d.W. en A.v.E. Tevens wil de adviesraad J.v.L. voordragen voor een derde termijn en M.d.L. voor een vierde termijn. Voorgesteld wordt de vier leden die voorgedragen worden voor een tweede termijn te herbenoemen. Tevens wordt voorgesteld om J.v.L. bij wijze van uitzondering voor een derde termijn te herbenoemen. Tenslotte wordt voorgesteld om de herbenoeming van M.d.L. voor een vierde af te wijzen aangezien haar reeds bij uitzondering een derde zittingstermijn was toegekend.

Besluit

1. De volgende leden van de ASD te herbenoemen voor een 2e termijn:

  • M.S. per 1 april 2020;
  • JC.M. per 1 juli 2020;
  • A.d.W. per 1 juli 2020;
  • A.v.E. per 1 juli 2020.

2. J.v.L per 10 april 2020 te benoemen voor een 3e termijn.

3. Het verzoek af te wijzen om M.d.L. per 1 juli 2020 te benoemen voor een 4e termijn.

4. De Adviesraad Sociaal Domein en de betreffende personen van bovengenoemde besluiten schriftelijk in kennis te stellen.

Ouderkerk aan de Amstel, 25 maart 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, L.J. Heijlman

de burgemeester, J. Langenacker