Akkoordlijst 31 januari 2023

Convenant en uitvoeringsovereenkomst Internationale Schakelklas (ISK)

De ISK is een voorziening voor nieuwkomers van 12 tot 18 jaar. Ouder-Amstelse nieuwkomerskinderen tussen de 12 en 18 jaar gaan doorgaans niet naar Amsterdam, maar naar de ISK in Amstelveen die wordt georganiseerd door de Panta Rhei en het NOVA-college. Om de doorstroom naar het regulier onderwijs binnen Amstelland en de financiering door de gemeenten te regelen is in 2018 een convenant en een uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Aangezien het oude convenant uit 2018 is verlopen, is het noodzakelijk om de afspraken opnieuw te formaliseren. Hierover is afstemming geweest met de betrokken partijen. Daarnaast zijn er in verband met de grote groep Oekraïense leerlingen meer opvangklassen nodig. Voor deze opvangklassen in het Alkwin Kollege en het Hermann Wesselink College is een apart convenant opgesteld. Deze klassen vallen niet onder het reguliere ISK-convenant: zij vallen onder een andere rijksregeling als "tijdelijke onderwijsvoorziening". Daarom is hiervoor een apart, tijdelijk, convenant opgesteld.

Besluit 

  • In te stemmen met het convenant ISK 2022-2027;
  • In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst ISK 2022-2024;
  • In te stemmen met het convenant tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense leerlingen;
  • De wethouder onderwijs te mandateren de convenanten en de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen.

Jaarplan 2023 Toezicht op de Wmo in Amstelland

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is de gemeente wettelijk verplicht om een toezichthoudend ambtenaar aan te wijzen die toeziet op de naleving van de Wmo. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn fungeren als gezamenlijk opdrachtgever en hebben deze toezichtstaak belegd bij de GGD Amsterdam. De gemeenten leggen de opdracht vast in een jaarplan. In het jaarplan 2023 ligt de focus van kwaliteitstoezicht op de contracten voor Hulp bij het huishouden, individuele-en groepsbegeleiding. Daarnaast zal het thematisch onderzoek gaan over de meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Voorgesteld wordt om het toezicht conform het Jaarplan 2023 van de GGD Amsterdam uit te voeren. Jaarlijks publiceert de GGD Amsterdam de resultaten van het toezicht op aanbiedersniveau.

Besluit 

Kennis te nemen van en akkoord te gaan met het Jaarplan 2023 Toezicht op de Wmo in Amstelland van de GGD Amsterdam.

Huisvestingsverordening 2023 inwerking laten treden per 16 januari 2023

Op maandag 16 januari 2023 is het nieuwe woonruimteverdeelsysteem in onze gemeente van start gegaan. Dit betekent dat sociale huurwoningen van woningcorporaties voortaan verdeeld worden op basis van urgentie en punten. De belangrijkste wijziging is dat naast inschrijfduur (‘wachtpunten’) ook rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende (‘situatiepunten’) en het zoekgedrag (‘zoekpunten’). De raad heeft op 4 maart 2021 ingestemd met het voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling. Het nieuwe beleid is grotendeels in 2021 al verwerkt in de Huisvestingsverordening 2023 (overgelegde bijlage 1). De raad is over deze wijzigingen geïnformeerd op 24 juni 2021. De raad heeft op 24 juni 2021 ook ingestemd om de nieuwe Huisvestingsverordening inwerking te laten treden op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip en om de Huisvestingsverordening 2021 in te trekken op het moment van inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening 2023. Op 13 september 2022 heeft het college de raad geïnformeerd dat de ingangsdatum van de nieuwe woonruimteverdeling op 16 januari 2023 is. Dit is inmiddels ook aangepast in de Huisvestingsverordening 2023 en de Huisvestingsverordening 2023 kan daarom inwerkingtreden per 16 januari 2023.

Besluit 

  1. In te stemmen om de Huisvestingsverordening 2023 inwerking te laten treden per 16 januari 2023 (overgelegde bijlage 1).
  2. In te stemmen met de raadsmemo (overgelegde bijlage 2). 

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 31 januari 2023

de secretaris, 
R. van Reijswoud