Akkoordlijst 30 mei 2023

Straatnaambesluit Wenckebachweg 144-148, Werkstad OverAmstel

Wenckebachweg B.V. (hierna: initiatiefnemer) wil haar kavel aan de H.J.E. Wenckebachweg 144-148 in Werkstad OverAmstel, deelgebied Weespertrekvaart ontwikkelen. Als werktitel is hier de afgelopen jaren de naam ‘Dialogue’ voor gebruikt. Deze naam zal na de bouw niet meer terugkeren. In april 2023 heeft Initiatiefnemer de omgevingsvergunning voor de bouw aangevraagd. Als de vergunning wordt verleend zal naar verwachting in september 2023 gestart worden met de sloop van het huidige pand (voormalige Hogeschool van Amsterdam) en de bouw van het nieuwe pand. Vanwege het toevoegen van 430 woningen en maatschappelijke- en commerciële ruimtes zullen er een flink aantal nieuwe huisnummers toegevoegd moeten worden. Voorgesteld wordt om de openbare ruimte van de kavel de naam ‘H.J.E. Wenckebachplein’ te geven zodat alle adressen in het nieuwe gebouw deze naam krijgen en de huisnummering op een logische manier uitgegeven kan worden.

Besluit 

De straatnaam van het perceel, nu gelegen aan de H.J.E. Wenckebachweg 144-148, de naam ‘H.J.E. Wenckebachplein’ toe te kennen in verband met de nieuwbouw van o.a. woningen op deze locatie.

Beslissing op bezwaar: buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning, Stal Amstelhoeve

Bij besluit van 18 mei 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) besloten de aanvraag omgevingsvergunning van 27 februari 2020 buiten behandeling te stellen. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft Hekkelman Advocaten N.V., namens Stal Amstelhoeve B.V. , gevestigd te (1191 KK) Ouderkerk aan de Amstel aan het adres Rondehoep 23 en de heer G.M. Zeinstra, wonende te (1191 KK) Ouderkerk aan de Amstel aan het adres Rondehoep West 22 (hierna: “bezwaarmaker”) op 24 juni 2022 bezwaar ingediend. Dit bezwaar is door bezwaarmaker aangevuld op 28 juli 2022. 

U wordt op grond van het advies van de commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) van 15 mei 2023 als volgt geadviseerd: 

  1. Het bezwaar van 24 juni 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
  2. Het besluit van 18 mei 2022 in stand te laten; 
  3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

  1. Het bezwaar van 24 juni 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
  2. Het besluit van 18 mei 2022 in stand te laten.
  3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Aangaan driepartijenovereenkomst voor Wenckebachweg 144-148

Wenckebachweg B.V. (hierna: initiatiefnemer) wil haar kavel aan de H.J.E. Wenckebachweg 144-148 in Werkstad OverAmstel, deelgebied Weespertrekvaart, ontwikkelen. Gemeente Ouder-Amstel en Initiatiefnemer hebben daarvoor op 28 januari 2021 een anterieure overeenkomst gesloten. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld in november 2022 en in april 2023 heeft Initiatiefnemer de omgevingsvergunning aangevraagd. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de taak- en kostenverdeling van de voor het plan benodigde herinrichting van de openbare ruimte. De openbare ruimte is in beheer en eigendom van de gemeente Amsterdam (hierna: Amsterdam). De kostenraming, die op verzoek van Amsterdam is gemaakt, komt op aanzienlijk hogere kosten uit dan waarmee in het verleden rekening is gehouden. Initiatiefnemer heeft aangegeven dat deze kostenoverschrijding, in combinatie met het ontstane tekort binnen het project vanwege gestegen bouwkosten, ertoe zal leiden dat de realisatie van het project, zonder nadere afspraken hieromtrent te maken, onhaalbaar is. Om deze reden hebben gemeente Ouder-Amstel, gemeente Amsterdam en Initiatiefnemer (hierna: partijen) een driepartijen-overeenkomst opgesteld met afspraken om te komen tot realisatie van het project.

Besluit 

  • Akkoord te gaan met de driepartijenovereenkomst voor Wenckebachweg 144-148;
  • Portefeuillehouder V.L.M. Frequin door burgemeester J. Langenacker te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 30 mei 2023

de secretaris, 

R. van Reijswoud