Akkoordlijst 27 juni 2023

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, M. de B. (de Hazelaar 3, Duivendrecht)

Bij besluit van 2 mei 2023, is M. de Boer wonende op de Hazelaar 3 te Duivendrecht (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 25 april 2023 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 2 mei 2023, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 8 mei 2023 bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 8 mei 2023 ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
 2. de besluiten van 2 mei 2023 in herroepen en in heroverweging in te trekken; 
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 8 mei 2023 ontvankelijk en gegrond te verklaren. 
 2. De besluiten van 2 mei 2023 te herroepen en in heroverweging in te trekken.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Algemene vergadering van Aandeelhouders ROM InWest, d.d. 29 juni 2023

De gemeente Ouder-Amstel is gevraagd als aandeelhouder in te stemmen met het aandeelhoudersbesluit van InWest Regio B.V. om: 

 • De jaarrekening vast te stellen en het resultaat te bestemmen; 
 • De statuten te wijzigen; 
 • Een accountant te benoemen; 
 • Een inbesteding voor het beheer van de PDEH-portefeuille goed te keu-ren; - Een juridische fusie tussen InWest Regio en ROM InWest in gang te zetten; 
 • Een uitgifte van aandelen aan nieuwe aandeelhouders goed te keuren; en 
 • Het beloningsbeleid van ROM InWest goed te keuren. Dit collegevoorstel ziet toe op de goedkeuring van deze voorliggende besluiten.

Besluit 

 1. De annotatie voor de vergadering van de AvA conform overgelegde annotatie vast te stellen. 
 2. Wegens verhindering van wethouder Koek collega-wethouder economische zaken de heer H. van de gemeente Uithoorn voor deze vergadering te machtigen om namens Ouder-Amstel de standpunten over te brengen in de AvA van ROM InWest. 
 3. De wethouder de heer H. een positief stemadvies mee te geven voor de volgende beslispunten voor de algemene vergadering van aandeelhouders op 29 juni 2023 en in te stemmen met: 

a.    De bevestiging agiostortingen op aandelen ROM InWest. 
b.    De vaststelling jaarrekening InWest Regio B.V. en daarmee samenhangende besluiten. 
c.    De statutenwijzigingen ROM InWest, InWest Regio, MKB Fonds en Transitiefonds. 
d.    De bestemming van het resultaat. 
e.    Het verlenen van decharge aan de bestuurder. 
f.    Het verlenen van decharge van de commissarissen. 
g.    Het verlenen van controle opdracht aan de accountant BDO. 
h.    Na beantwoording van een vraag te stellen door de wethouder eventueel instemmen met de Inbesteding beheer van de PDEH-portefeuille bij ROM InWest.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 27 juni 2023
de secretaris, 
R. van Reijswoud