Akkoordlijst 25 april 2023

Anterieure overeenkomst met gemeente Amsterdam voor Werkstad Over-Amstel

De Gemeente heeft de ambitie het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) van een klassiek bedrijventerrein te transformeren naar een gemengd stedelijk gebied: Werkstad OverAmstel. Voor deze transformatie is het ruimtelijk beleid vastgelegd in drie opeenvolgend genomen raadsbesluiten: Ruimtelijk-economische visie (vastgesteld 2017), de Richtlijnen voor ontwikkeling (vastgesteld 2019) en het Beeldkwaliteitsplan (vastgesteld 2021). De beoogde transformatie wordt door de gemeente gefaciliteerd op basis van initiatieven vanuit de markt, die door de gemeente worden beoordeeld vanuit haar publiekrechtelijke rol aan de hand van het vastgestelde beleid. Omdat gemeente Amsterdam (hierna Amsterdam) de openbare ruimte in eigendom en beheer heeft zal zij alle werkzaamheden in de openbare ruimte verrichten. Om die reden is ook met Amsterdam een privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomst nodig. Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van afspraken over de samenwerking van beide gemeenten ten aanzien van de beoogde ontwikkeling van transformatie Werkstad OverAmstel deelgebieden Noord & Zuid inclusief het kostenverhaal en het maken van afspraken over de realisatie van de investeringen in de openbare ruimte. De investeringen in de openbare ruimte zijn voor rekening en risico van Amsterdam. De investeringen moeten afgestemd worden op de voortgang van de diverse deelprojecten en bij ontwikkelingen die betrekking hebben op gronden die niet in erfpacht uitgegeven worden moet Ouder-Amstel er in de contractvorming met die partijen voor zorgen dat deze een financiële bijdrage leveren aan het inrichten van de openbare ruimte. Deze bijdrage wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan gemeente Amsterdam. De beschreven situatie met een complexe verdeling van verantwoordelijkheden vraagt om een flexibel systeem met een planning op hoofdlijnen die regelmatig bijgesteld kan worden. Hierin voorziet de overeenkomst. Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met voorliggende overeenkomst en de burgemeester wordt gevraagd om wethouder V. Frequin te machtigen om deze te ondertekenen.

Besluit 

  1. De anterieure overeenkomst met gemeente Amsterdam voor Werkstad OverAmstel de deelgebieden Noord en Zuid aan te gaan.
  2. De burgemeester besluit portefeuillehouder V. Frequin te machtigen om de anterieure overeenkomst te ondertekenen.
  3. Conform artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage 2 van de overeenkomst (Investeringsplan Werkstad OverAmstel deelgebied Noord en Zuid) waarin de bedragen van de investeringen zijn opgenomen. De geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid overheid: de economische of financiële belangen van de gemeente Amsterdam.

Voortzetting huishoudelijke ondersteuning in Hospice Zuider-Amstel

In mei 2021 heeft het Hospice Zuider-Amstel officieel zijn deuren in het voormalige Theresia gebouw in Ouderkerk aan de Amstel geopend. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is huishoudelijke ondersteuning voor het schoonmaken/houden van de kamers en algemene ruimtes van het Hospice toegekend. Sinds mei 2021 zijn alle kamers van het Hospice doorlopend in gebruik. Tzorg levert 9 uur per week huishoudelijke ondersteuning. De geleverde ondersteuning is met zowel Tzorg als het Hospice geëvalueerd. Beide partijen zijn tevreden over de samenwerking en de geleverde ondersteuning. Wij vragen het college om in te stemmen het afsluiten van de overeenkomst voor meerdere jaren. 

Besluit 

Voorgesteld wordt; 

  • In te stemming met de voortzetting van huishoudelijke ondersteuning (9 uur per week), in het Hospice Zuider-Amstel, uitgevoerd door de zorgaanbieder Tzorg. 
  • In te stemmen met het ondertekenen van het addendum aan de huidige zorgaanbieder Tzorg voor de levering van huishoudelijke ondersteuning op de locatie van het Hospice Zuider-Amstel 
  • Portefeuillehouder P.D.A.M. Koek-Baks mandaat te verlenen tot ondertekening van het addendum.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 25 april 2023

de secretaris, 

R. van Reijswoud