Akkoordlijst 24 januari 2023

Keuze e-depot voorziening gemeente Ouder-Amstel

De overheid is verplicht om informatie duurzaam en toegankelijk te bewaren. Een e-depot voorziet in deze mogelijkheid om dat digitaal te doen. Hoe gaat de gemeente Ouder-Amstel het e-depot vormgeven en gebruiken? Er bestaan verschillende vormen van een e-depot: 1) zelf bouwen, 2) een regionale of lokale archiefdienst, 3) een commerciële partij. Deze 3 vormen worden uitgewerkt op basis van 4 aandachtspunten, die van belang zijn bij de keuze voor een e-depot: 1) duurzaam en toegankelijk bewaren van informatie, 2) zekerheid en ondersteuning door een betrouwbare partij, 3) kennis en expertise, en 4) financiële consequenties. Het advies is om te kiezen voor een e-depot bij het Stadsarchief Amsterdam. De aandachtspunten die van belang zijn bij de keuze van het e-depot komen bij deze vorm het sterkst naar voren. Namelijk de zekerheid van een deskundige en betrouwbare partij, die de focus legt op het duurzaam en toegankelijk bewaren van informatie. Bovendien is daar het analoge archief al ondergebracht en valt het e-depot binnen de afgesproken dienstverlening.

Besluit 

Het digitale archief van de gemeente Ouder-Amstel onder te brengen bij de e-depotvoorziening van het Stadsarchief Amsterdam. 

Meerkostenregeling als gevolg van corona over het jaar 2022

De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van de corona-meerkosten binnen de Jeugdwet en Wmo voor 2022. Gedurende de coronapandemie zijn zorgorganisaties geconfronteerd met extra kosten die voorvloeien uit de verschillende RIVM-maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De VNG en het Rijk roepen gemeenten op om de meerkosten vanwege corona te vergoeden met als belangrijkste reden het behoud van zorgcontinuïteit en daarmee borging van de kwaliteit van de dienstverlening. Afgesproken is dat het Rijk gemeenten zal compenseren voor de directe meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen ten behoeve van de extra maatregelen vanwege corona. Er wordt voorgesteld de kosten voor het vergoeden van de meerkosten te dekken uit de met de december-circulaire 2022 ontvangen coronamiddelen.

Besluit 

•    In te stemmen met het vergoeden van de meerkosten, die zorgaanbieders van jeugdwet/Wmo in 2022 hebben gemaakt als gevolg van corona; 
•    De kosten te dekken uit de met de decembercirculaire 2022 ontvangen coronamiddelen. 

Ontwerpbestemmingsplan Rijksstraatweg 125 Duivendrecht

Giessenhof Projectontwikkeling BV (hierna: “Initiatiefnemer”) wil op het perceel Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht maximaal 36 woningen realiseren. Om de woningen te kunnen realiseren wordt de bestaande bedriifsbebouwing gesloopt. Er is een participatietraject doorlopen met omwonenden en stichtingen. Het college heeft op 11 januari 2021 ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met initiatiefnemer en op 5 april 2021 ingestemd met het hieruit volgende haalbaarheidsonderzoek en de voorbereiding op de anterieure overeenkomst. Het college heeft op 5 april 2021 ook ingestemd met de tussenstap voor het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan. Initiatiefnemer heeft het Stedenbouwkundig Plan opgesteld. Het Stedenbouwkundig Plan is op 29 september door de gemeenteraad vastgesteld. De beoogde ontwikkeling is niet passend in het geldende bestemmingsplan ‘Duivendrecht’. Om realisatie mogelijk te maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan is volledig in lijn met het vastgestelde Stedenbouwkundig Plan. 
De anterieure overeenkomst is eind december 2022 getekend.

Besluit 

  • In te stemmen met de m.e.r.-beoordeling, zoals opgenomen in paragraaf 4.14 en bijlage 11 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 125’ waaruit blijkt dat de beoogde ontwikkeling niet zal leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en om welke reden geen milieueffectrapport behoeft te worden gemaakt; 
  • In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 125’ voor de bouw van maximaal 36 woningen; 
  • In te stemmen met het vrijgeven voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 125’ voor de duur van zes weken met de mogelijkheid voor een ieder om gedurende deze termijn zienswijzen in te dienen.

Verantwoording uitkering OGGZ en verslavingszorg 2021 verstrekt door Amsterdam aan Ouder-Amstel

Verzoek vaststelling verantwoordingsverslag en subsidiebedrag ontvangen uitkering OGGZ en verslavingszorg 2021.

Besluit 

  1. De verantwoording voor de uitkering OGGZ en verslavingszorg 2021 van Amsterdam aan Ouder-Amstel vast te stellen.
  2. Overlegde brief vast te stellen waarin de gemeente Amsterdam wordt verzocht de subsidie vast te stellen en toegezegd wordt het verschil tussen het ontvangen en besteedde subsidiebedrag aan Amsterdam te retourneren.
  3. In te stemmen met verzending aan de gemeente Amsterdam van het document over de verantwoording van de uitkering OGGZ en verslavingszorg 2021 en tevens bijgaande brief met verzoek tot vaststelling.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 24 januari 2023

de secretaris, 

R. van Reijswoud