Akkoordlijst 23 mei 2023

Rapportage GGD inzake metingen Luchtkwaliteit Ouder-Amstel 2022

In 2022 heeft de GGD Amsterdam, in opdracht van de gemeente Ouder-Amstel, gedurende een heel kalenderjaar luchtmetingen verricht op diverse plaatsen in de gemeente. Daarbij is gemeten op stikstofdioxide (NO2). Die component vormt samen met fijnstof een belangrijk indicator voor de luchtkwaliteit en legt een directe relatie met verkeersemissies. Van de metingen is een jaarrapportage opgesteld door de GGD. In Ouderkerk aan de Amstel is een jaargemiddelde NO2 concentratie gemeten van afgerond 17 µg/m3. Voor Duivendrecht was dat afgerond 19 µg/m3. Zowel in Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht bleven de gemeten NO2 concentraties in 2022 (ver) beneden de grenswaarde van 40 µg/m3.

Besluit 

  1. Kennis te nemen van de rapportage van de GGD Amsterdam/Team Luchtkwaliteit inzake gehouden luchtmetingen in 2022 op diverse locaties in de gemeente. 
  2. De gemeenteraad middels bijgevoegde memo te informeren via het postoverzicht. 
  3. In overleg met de afdeling communicatie een samenvatting in het Weekblad voor Ouder-Amstel te plaatsen en op de gemeentelijke website.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 23 mei 2023

de secretaris, 

R. van Reijswoud