Akkoordlijst 21 maart 2023

Collegeverklaring inzake gebruik DigiD en SUWInet

De gemeente legt verantwoording af over informatiebeveiliging via het proces ENSIA voor het jaar 2022 inzake het gebruik van DigiD en Suwinet. Een aantal handelingen zijn verplicht, waaronder deze overgelegde Collegeverklaring. Daarnaast wordt ook de verantwoordingsrapportages voor WOZ en Basisregistraties vastgesteld.

Besluit 

  1. In te stemmen met de “Collegeverklaring ENSIA 2022 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet”.
  2. Op basis van artikel 5, lid 1 van de Woo geheimhouding op te leggen voor onbepaalde tijd met betrekking tot de Collegeverklaring. 
  3. Dee verantwoordingsrapportage 2022 over de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT) en ondergrond (BRO) vast te stellen. 
  4. De verantwoordingsrapportage 2022 over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vast te stellen.
  5. LOR en Collegeverklaring ENSIA 2022 te ondertekenen. 
  6. Het Raadsmemo te verzenden.

Wijzigingsbesluit subsidieregeling Voorschoolse educatie en peuteropvang Ouder-Amstel 2023

Kinderen dienen gelijke kansen te krijgen in hun onderwijsloopbaan. Voor- en vroegschoolse educatie draagt bij aan deze start. De gemeente is verplicht om een aanbod voorschoolse educatie (VE) van voldoende kwaliteit te realiseren, dit is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Houders (c.q. ondernemers) van VE-aanbieders van voorschoolse educatie worden gesubsidieerd uit de specifieke uitkering van het Rijk voor het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB). Het subsidietarief is afgeleid van de Kinderopvangtoeslag. Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie heeft het kabinet besloten om de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2023 eenmalig buiten de reguliere systematiek (extra) te verhogen. De gemeente past hierop het subsidietarief met terugwerkende kracht aan met een wijzigingsbesluit.

Besluit 

  1. De uurtarieven in de ‘Subsidieregeling Voorschoolse educatie en Peuteropvang gemeente Ouder-Amstel 2023’ met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 aan te passen op grond van de verhoging Kinderopvangtoeslag (KOT). 
  2. Het ‘Wijzigingsbesluit subsidieregeling Voorschoolse educatie en Peuteropvang gemeente Ouder-Amstel 2023’ vast te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 22 maart 2023

de secretaris, 
R. van Reijswoud