Akkoordlijst 18 juli 2023

Verlenging overeenkomst Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied

Het Regionaal Uniform Toezicht- en Handhavingsbeleid 2019-2022 van de Omgevingsdienst Noordzee Kanaal Gebied (OD NZKG) is verlopen. Omdat er nu nog aan een nieuw gezamenlijk beleid wordt gewerkt is het noodzakelijk dat de huidige strategie wordt verlengd tot inwerkingtreding van de nieuwe regionale VTH-strategie.

Het college wordt gevraagd om de huidige strategie te verlengen. De jaarlijkse bijdrage van €301.000,- is verwerkt in de begroting 2023.

Besluit 

  1. Het Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te verlengen tot het moment van vaststellen van de nieuwe uniforme strategie voor vergunningen, toezicht, handhaving en advisering OD NZKG.
  2. De portefeuillehouder, burgemeester Langenacker, het mandaat te verlenen om de verlenging namens Ouder-Amstel te laten ondertekenen.

Besluit op bezwaarschrift inzake weigeren omgevingsvergunning Kruizemunthof 17 te Duivendrecht

Bij besluit van 28 oktober 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een omgevingsvergunning geweigerd voor het realiseren van een extra verdieping (dakopbouw) op het perceel Kruizemunthof 17 te Duivendrecht (hierna: “het bestreden besluit”).

Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw L.C.G. Hoenselaar van Weebers Vastgoed Advocaten namens mevrouw A.G. Veldman (hierna: “bezwaarmaker”), op 7 december 2022 (ingekomen op 9 december 2022) een pro forma bezwaarschrift ingediend. Op 1 februari 2023 (ingekomen op 3 februari 2023) zijn de gronden van bezwaar aangeleverd. Op 21 februari 2023 is het bezwaarschrift behandeld tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “commissie”). De bezwaarmaker heeft haar standpunt toegelicht en namens het college is daar een reactie op gegeven. Op 6 maart 2023 heeft de commissie een advies uitgebracht.

Besluit 

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
  2. Het bestreden besluit van 28 oktober 2022 te herroepen.
  3. De omgevingsvergunning voor het realiseren van een extra verdieping (dakopbouw) op het perceel Kruizemunthof 17 te Duivendrecht te verlenen.
  4. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten toe te wijzen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 18 juli 2023,

de secretaris, 

R. van Reijswoud