Akkoordlijst 14 februari 2023

Benoeming van een lid voor het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Op 26 januari is een nieuw collegelid voor de portefeuille gezondheidszorg geinstalleerd. Ten gevolge hiervan moet vanuit Ouder-Amstel ook een nieuw lid worden benoemd voor het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland). In 2019 is de gemeenschappelijke regeling veranderd in een collegeregeling. Hierdoor kan het college de leden van het Algemeen Bestuur (AB) en hun plaatsvervangers benoemen.

Besluit 

Het college van Ouder-Amstel besluit uit haar midden een lid vanuit Ouder-Amstel voor het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland): 

  • Wethouder dhr. V. Frequin (portefeuillehouder Gezondheidszorg) als lid van het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland te benoemen.

CPB-onderzoek naar houdbaarheid Wmo en Jeugdzorg

De VNG en het Rijk hebben behoefte aan onderzoek naar de houdbaarheid van de maatwerkvoorzieningen Wmo en de jeugdzorguitgaven op de middellange termijn. Hiervoor heeft het CPB, dat het onderzoek zal uitvoeren, geanonimiseerde data nodig. Het CPB heeft daarvoor een beschrijving van de benodigde gegevens aangeleverd. De kosten van het onderzoek worden gedragen door VWS. Wanneer de gevraagde data op tijd beschikbaar worden gesteld, publiceert het CPB het onderzoek waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2023. Gemeenten dienen voor 1 maart 2023 tijdig een ondertekende pilotovereenkomst (verwerkersovereenkomst) in te dienen bij het Inlichtingenbureau zodat de gegevens aan CPB kunnen worden geleverd. De gemeente Ouder-Amstel stemt in met het aangaan van de pilotovereenkomst.

Besluit 

  1. In te stemmen met het aangaan van de pilotovereenkomst Dataset ten behoeve van onderzoek CPB ‘Raming Wmo en jeugdzorguitgaven’ met Stichting Inlichtingenbureau, voor een onderzoek naar de middel-langetermijnramingen van de zorguitgaven. 
  2. Aan de burgemeester wordt voorgesteld om het afdelingshoofd Samenleving op te dragen om namens de gemeente Ouder-Amstel over te gaan tot ondertekening van de overeenkomst.

Behandeling van de managementletter 2022 van Verstegen Accountants en Adviseurs 

Hierbij treft u de managementletter 2022 aan, uitgebracht door Verstegen Accountants en Adviseurs. Naar aanleiding van de tussentijdse accountantscontrole van het boekjaar 2022 verstrekt de accountant een verslag van zijn bevindingen op hoofdlijnen. De bevindingen van de accountant zijn in het verslag nader uitgewerkt en waar nodig voorzien van actiepunten en adviezen. Wij benoemen de belangrijkste aandachtspunten en adviezen van de accountant.

Besluit 

Kennis te nemen van de managementletter 2022 uitgebracht door Verstegen Accountants en Adviseurs.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 14 februari 2023

de secretaris, 

R. van Reijswoud