Akkoordlijst 12 juni 2023

Overeenkomsten Nederlandse Schuldhulproute en Over Rood

Steeds meer inwoners hebben te maken met geldzorgen en/of betalingsachterstanden en in veel gevallen melden zij zich bij de gemeente als de schulden zijn opgelopen. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. We zetten daarom in op vroeg signalering en preventie, zodat inwoners financieel zelfredzaam zijn en kunnen (blijven) voorzien in hun eerste levensbehoeften. Belangrijk onderdeel hierbij is dat zoveel mogelijk inwoners laagdrempelig inzicht krijgen in hun financiële situatie en waar nodig gewezen worden op ondersteuning. Daarnaast willen we ondernemers met specifieke vraagstukken tijdig ondersteunen. Hiervoor wil de gemeenteovereenkomsten aangaan met de Nederlandse Schuldhulproute en Over Rood. Daarnaast is het wenselijk om aanvullend op de overeenkomst een overeenkomst gegevensuitwisseling af te sluiten met Over Rood.

Besluit 

  • In te stemmen met het aangaan van de overeenkomsten met NSR en Over Rood;
  • De raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de samenwerkingen. 

De burgemeester besluit: 

  • Portefeuillehouder wethouder de Jager te mandateren voor het ondertekenen van de overeenkomst met Over Road, NSR en de gegevensuitwisseling tussen gemeente Ouder-Amstel en Over Rood, namens de gemeente Ouder-Amstel.

Jaarlijks werkbudget nieuw woonruimteverdeelsysteem

Op 16 januari 2023 is het zoeken naar een sociale huurwoning veranderd. Sociale huurwoningen worden niet alleen meer op basis van urgentie of inschrijfduur verdeeld. Samen met veertien gemeenten in de BO-rap regio en veertien woningcorporaties in de regio zijn we overgestapt op een nieuwe wijze van verdelen van sociale huurwoningen. Naast inschrijfduur wordt er vanaf 16 januari 2023 ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. Voor de beheerorganisatie wordt voorzien dat er jaarlijks een werkbudget beschikbaar moet worden gesteld voor onderzoek van de nieuwe woonruimteverdeling, communicatie voor minder digitaal vaardigen en indien nodig IT-aanpassingen (doorontwikkeling) voor de tools vraagpuntenaan.nl en klachtenbezwaar.nl.

Besluit 

  1. In te stemmen met het jaarlijkse werkbudget voor de nieuwe woonruimteverdeling.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 12 juni 2023

de secretaris, R. van Reijswoud