Akkoordlijst 10 januari 2023

Het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2023

Onlangs heeft het college het financieel besluit Wmo met de nieuwe tarieven voor 2023 vastgesteld. Zeer recent is ons gebleken dat het verkeerde indexcijfer is gebruikt, namelijk de particuliere consumptie (PPC), waar dit de OVA-indexatie had moeten zijn. Het percentage had moeten zijn: 4,74% en dus niet 4,87%. Contractueel hebben wij afgesproken om de OVA-index te gebruiken en mogen daar (juridisch gezien) niet van afwijken. Door indexering van tarieven op basis van vastgelegde contractuele verplichtingen moeten de nadere regels Wmo opnieuw worden aangepast. Het college wordt gevraagd de overgelegde “Het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2023” met terugwerkende kracht vast te stellen.

Besluit 

Het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2023 (hierna te noemen financieel besluit Wmo) per 1 januari 2023 met terugwerkende vast te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 10 januari 2023

de secretaris, 
R. van Reijswoud