Akkoordlijst 07 maart 2023

Uitgangspunten aanbesteding Wmo begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer) en logeeropvang

De contracten voor individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer) en logeeropvang lopen af per 31 december 2023 en kunnen niet meer verlengd worden. Halverwege 2022 is samen met de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn een inkooptraject gestart onder begeleiding van Stichting Rijk. Doel van dit traject is om te komen tot nieuwe contracten voor individuele begeleiding, dagbesteding en logeeropvang per 1 januari 2024. De gezamenlijke uitgangspunten zijn vastgelegd in een inkoopstrategie en concept Programma van Eisen (PvE). De inhoud van de inkoopstrategie en het concept PvE zijn geheim voor de duur van de looptijd van de aanbestedingsprocedure vanwege concurrentiegevoelige informatie.

Besluit 

 • In te stemmen met ‘de inkoopstrategie begeleiding, dagbesteding inclusief vervoer en logeeropvang’ voor de gemeentes Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen en de daarin genoemde uitgangspunten; 
 • Een open house procedure uit te schrijven, conform de inkoopstrategie voor het afsluiten van overeenkomsten voor begeleiding, dagbesteding inclusief vervoer en logeeropvang; 
 • Machtiging te verlenen aan RIJK om, op basis van de beoordeling door het projectteam, namens de gemeente het gunningsbesluit van de aanbesteding te communiceren naar alle inschrijvers; 
 • In te stemmen met het mandateren van bevoegdheid tot gunning aan portefeuillehouder J. de Maa om op grond van het gunningsadvies van RIJK het gunningsbesluit te nemen; 
 • In te stemmen met het overgelegde concept Programma van Eisen (PvE); 
 • Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in verband met de belangen zoals genoemd in artikel 5 lid 2 sub b en f van de Wet Open Overheid voor de duur van de looptijd van de aanbestedingsprocedure; 
 • De adviesraad sociaal domein Ouder-Amstel advies te vragen over de uitgangspunten van de aanbesteding;
 • Portefeuillehouder J. de Maa mandaat te verlenen tot ondertekening van de (nieuwe) overeenkomsten namens het college als gevolg van de definitieve gunning.

Aanwijzing stembureaus PSWS23

Voor de aankomende verkiezingen van 15 maart 2023 voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht moet op grond van de Kieswet een aantal besluiten worden vastgesteld.

Besluit 

 1. Voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van maart 2023 aan te wijzen: - 7 stembureaus om te stemmen op 15 maart 2023, zie overgelegde bijlage 1; - 1 locatie voor de centrale stemopneming op 16 maart 2023, zie overlegde bijlage 2. 
 2. De bevoegdheid om stembureauleden en tellers te benoemen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 te mandateren aan de teamleider Burgerzaken en KCC. 
 3. De stemopneming bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van maart 2023 centraal uit te voeren. 
 4. De bevoegdheid om de leden van het Gemeentelijk Stembureau en de tellers te benoemen voor de Centrale Stemopneming op 16 maart 2023 te mandateren aan de teamleider Burgerzaken en KCC.

Beslissing op het bezwaarschrift van dhr. v.d. V. namens de tuinparken Ons Lustoord, Nieuw Vredelust, Dijkzicht en De Federatie tegen een omgevings-vergunning voor een tijdelijk fietspad en watergang en gronddepot

Bij besluit van 18 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een tijdelijke omgevingsvergunning verleend aan Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam (hierna: “vergunninghouder”), voor een periode tot 2031, voor het aanleggen van een fiets- en voetpad en een watergang en het oprichten van gronddepots ten behoeve van het tijdelijke sportpark bij Buitensingel 8 in Amsterdam-Duivendrecht (hierna: “het bestreden besluit”) (overgelegde bijlage 1). 

Naar aanleiding van het vorenstaande heeft dhr. v.d. V. namens de tuinparken Nieuw Vredelust, Ons Lustoord, Dijkzicht en De Federatie (hierna: “bezwaarmakers”) een bezwaarschrift ingediend dat op 28 november 2021 door ons is ontvangen (overgelegde bijlage 2). Op 1 februari 2022 is het bezwaarschrift behandeld tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”). Dhr. v.d. V. heeft het bezwaarschrift toegelicht en namens het college is daar een reactie op ge-geven. Op 14 maart 2022 heeft de commissie een advies uitgebracht (overgelegde bijlage 3). 

Op 28 april 2022 heeft het college in een beslissing op bezwaar besloten om het advies van de commissie onverkort over te nemen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren (overgelegde bijlage 4). 
Tegen de beslissing op bezwaar is door dhr. v.d. V. namens bezwaarmakers beroep ingesteld bij de rechtbank Amsterdam. Op 13 december 2022 heeft de zitting plaatsgevonden en op 22 december 2022 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard, de beslissing op bezwaar van 28 april 2022 vernietigd, het college opgedragen een nieuwe, inhoudelijke, beslissing op bezwaar te nemen en het beroep van de heer Van der Veer op persoonlijke titel en voor zover het beroep namens tuinpark De Federatie is gedaan niet ontvankelijk verklaard (overgelegde bijlage 5). 

De nieuwe beslissing op bezwaar moet de uitspraak van de rechtbank in acht nemen. Daarom is de nieuwe beslissing op bezwaar gebaseerd op een inhoudelijke beoordeling van de aangevoerde bezwaargronden (overgelegde bijlage 6). Op basis daarvan wordt het college verzocht om het bezwaar – voor zover dat gedaan is namens tuinparken Ons Lustoord, Nieuw Vrede-lust en Dijkzicht – ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning in stand te laten. Tevens wordt het college verzocht om het bezwaar – voor zover dat gedaan is namens dhr. v.d. V. op persoonlijke Pagina 3 van 7 titel en voor zover het bezwaarschrift namens tuinpark De Federatie is gedaan – niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit 

 1. Een inhoudelijke beslissing op bezwaar te nemen aangezien de eerdere beslissing op bezwaardoor de rechtbank is vernietigd.
 2. Het bezwaarschrift van dhr. v.d. V. – voor zover dat gedaan is namens tuinpark OnsLustoord, Nieuw Vredelust en Dijkzicht als afdelingen van de Bond van Volkstuinders – ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 3. Het bezwaarschrift van dhr. v.d. V. – voor zover dat gedaan is op persoonlijke titel en voor zover dat gedaan is namens tuinpark De Federatie – niet-ontvankelijk te verklaren;
 4. Bezwaarmaker op de hoogte te stellen van het nieuwe besluit op het bezwaarschrift.
 5. Vergunninghouder op de hoogte te stellen van het besluit op het bezwaarschrift d.m.v. een afschrift.

Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

Binnenkort wordt de Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) gepubliceerd. De rapportage geeft zicht op de voortgang van de uitvoering van de RES in onze regio en beantwoordt de vraag of bijsturing noodzakelijk is. Belangrijkste conclusies: Het is zichtbaar dat de gemeenten in de regio bezig zijn met het organiseren van het proces en het voortzetten van de uitvoering. Er is groei in opwek van duur-zame energie te zien maar het is nog onduidelijk of dit voldoende is om het RES-bod van 2,7 Terawattuur (TWh) duurzame energie opwek in 2030 te halen. Het is nog te vroeg om te beoordelen of er moet worden bijgestuurd. Een grondige herijking van de RES (van RES 1.0 naar RES 2.0) is voorzien voor 2024. Het hierbij behorende regionale proces wordt in 2023 opgestart.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de eerste voortgangsrapportage RES. 
 2. De raad hierover te informeren middels de opgestelde Memo.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 07 maart 2023

de secretaris, 

R. van Reijswoud