Akkoordlijst 04 juli 2023

Collegevoorstel inzake Joan Muyskenweg (J.A. de Boer)

Bij besluit van het college van B&W van 15 december 2022, is een last onder dwangsom opgelegd vanwege de door ons geconstateerde overtredingen op het terrein aan de Joan Muyskenweg 29B te Amsterdam-Duivendrecht (hierna: “bestreden besluit”).

Naar aanleiding van het vorenstaande is op 6 januari 2023 een bezwaarschrift ingediend.

Dit bezwaarschrift is behandeld tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) op 4 april 2023. Op 1 mei 2023 is het advies van de commissie ontvangen. De commissie komt tot het advies om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren, het bestreden besluit met verbetering van de motivering in stand te laten en het verzoek voor vergoeding van de proceskosten af te wijzen.  
    
Wij zijn van mening dat het advies, gedeeltelijk voor wat betreft de verbetering van de motivering, ondeugdelijk tot stand is gekomen. Om deze reden wordt voorgesteld gedeeltelijk contrair te besluiten aan het advies van de commissie en voor het overige onverkort over te nemen.

Besluit 

  1. Het bezwaar van 06 januari 2023 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Het besluit van 15 december 2022 in stand te laten.
  3. Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.
  4. De gemachtigde van bezwaarmaker schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar.

Collegevoorstel inzake Joan Muyskenweg (P.B. Witte)

Bij besluit van het college van B&W van 20 december 2022, is een last onder dwangsom opgelegd vanwege de door ons geconstateerde overtredingen op het terrein aan de Joan Muyskenweg 29C te Amsterdam-Duivendrecht  (hierna: “bestreden besluit”).
Naar aanleiding van het vorenstaande is op 6 januari 2023 een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is behandeld tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder- Amstel (hierna: “de commissie”) op 4 april 2023. Op 1 mei 2023 is het advies van de commissie ontvangen. De commissie komt tot het advies om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren, het bestreden besluit met verbetering van de motivering in stand te laten en het verzoek voor vergoeding van de proceskosten af te wijzen.  

Wij zijn van mening dat het advies, gedeeltelijk voor wat betreft de verbetering van de motivering, ondeugdelijk tot stand is gekomen. Om deze reden wordt voorgesteld gedeeltelijk contrair te besluiten aan het advies van de commissie en voor het overige onverkort over te nemen.

Besluit 

  1. Het bezwaar van 6 januari 2023 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Het besluit van 20 december 2022 in stand te laten.
  3. Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.
  4. De gemachtigde van bezwaarmaker schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar.

Verlenging overeenkomst Big Brother P Plus

EndemolShine Nederland B.V. (hierna Endemol Shine) heeft bij de gemeente Ouder-Amstel het verzoek ingediend om het tijdelijk gebruik van een gedeelte van P-plus voor de filmopnames van Big Brother met een jaar te verlengen (‘het Project’). Dit betekent dat voor de periode van een jaar, tot 1 juli 2024, een nieuwe anterieure overeenkomst moet worden gesloten om verantwoordelijkheden en tijdelijkheid vast te leggen en de plankosten te dekken. Na ondertekening kan de vergunning verleend worden.

Besluit 

De anterieure overeenkomst betreffende het verlengen van Big Brother op P-plus aan te gaan.

Objectovereenkomst realisatie en instandhouding voorzieningen station Duivendrecht.

In 1993 is station Duivendrecht geopend als belangrijk regionaal knooppunt in het OV-systeem met zowel metro- en treinverbindingen. Het is ingericht als een overstapstation. Circa 30.000 reizigers maakten voor corona gebruik van het station. In 2040 is dit, mede door de ontwikkeling van De Nieuwe Kern, waarschijnlijk opgelopen tot 40.000 reizigers. De dorpskernzijde van station Duivendrecht is op dit moment niet goed toegankelijk voor minder validen. Gemiddeld 1%van de reizigers is afhankelijk van het gebruik van de lift. Dit zullen in 2040 400 reizigers per maand zijn. Ouder-Amstel heeft jaren gelobbyd voor een tweede lift aan deze zijde wat uiteindelijk heeft geleid tot een project. Op verzoek van de gemeente en met financiering van Pro Rail en Vervoersregio is een ontwerp voor een lift met bijbehorende aanpassingen van het aangrenzend maaiveld gemaakt, waaronder een luifel. Dit ontwerp is in participatie gebracht. Naar aanleiding daarvan is de luifel verkleind in het definitieve ontwerp. Eind 2022 is het definitief ontwerp opgeleverd voor de lift en de vernieuwde stationsentree (ontvangstdomein) voor de dorpskernzijde van Duivendrecht. Ook is er complete financiële dekking gevonden voor het project door bijdragen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Vervoersregio Amsterdam en de gemeente zelf. Volgens de wet is bij dit project sprake van een zogenaamd “derdenwerk”. Pro Rail is de enige bevoegde instantie die aan het station werken mag laten uitvoeren. Zij doet dit in dit geval op initiatief van een derde: de gemeente. Dit betekent dat de gemeente ook in de fase van de realisatie formeel als opdrachtgever moet blijven optreden ook al is de financiering grotendeels door andere partijen en hebben die partijen ook wensen en eisen ingebracht in het project. Dit betekent dat afspraken nodig zijn die volgens de systematiek van een derdenwerk vastgelegd moeten worden in een zogenaamde objectovereenkomst. Deze ligt nu voor en het voorstel is om deze aan te gaan zodat de lift met ontvangstdomein kan gaan worden gerealiseerd.

Besluit 

  1. In te stemmen met de ondertekening van de objectovereenkomst.
  2. De burgemeester besluit wethouder Koek-Baks te machtigen om de objectovereenkomst te ondertekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 04 juli 2023.

de secretaris, 
R. van Reijswoud