Akkoordlijst 31 mei 2022

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, S.W. (Zilvermeeuw, Ouderkerk aan de Amstel)

Bij besluit van 24 februari 2022, verzonden op 1 maart 2022, is mevrouw S.W. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 24 februari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 24 februari 2022, verzonden op 1 maart 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 12 maart 2022 (ontvangen op 14 maart 2022) bezwaar ingediend. Dit bezwaar bevatte een gebrek. Dit heeft bezwaarmaker op 3 april 2022 hersteld. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 12 maart 2022 (ontvangen op 14 maart 2022) ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 24 februari 2022 (verzonden op 1 maart 2022) te herroepen en het besluit inhoudende de spoedeisende bestuursdwang in heroverweging om te zetten in waarschuwing; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 12 maart 2022 (ontvangen op 14 maart 2022) ontvankelijk en gegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 24 februari 2022 (verzonden op 1 maart 2022) te herroepen en het besluit inhoudende de spoedeisende bestuursdwang in heroverweging om te zetten in waarschuwing.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inzake opheffen geheimhouding stukken Entrada

Op 16 september 2020 is een Wob-verzoek ingediend door bezwaarmaker. De bezwaarmaker is van mening dat het rekenmodel over Entrada openbaar moet worden gemaakt. De verzochte stukken kunnen niet openbaar worden gemaakt vanwege het feit dat deze conform artikel 25 van de Gemeentewet bij besluit van 02 juli 2020 door de raad geheim zijn verklaard wegens financiële en economische belangen van betrokken partijen, waaronder de gemeente zelf. Op 17 november 2020 is door het college conform het raadsbesluit een afwijzend besluit genomen op het Wob-verzoek. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Op 11 mei 2021 is de zaak behandeld door de bezwaarcommissie. Uit het advies van deze commissie volgt dat het college van burgemeester en wethouders het besluit op het Wob-verzoek had moeten aanhouden tot dat de raad een besluit heeft genomen omtrent de geheimhouding.

Voordat het college kon besluiten over het bezwaar moet eerst de gemeenteraad opnieuw oordelen over de geheimhouding. Conform het advies van de bezwarencommissie is daarom een raadsvoorstel voorbereid en aangeboden. Op 21 december 2021 heeft de raad conform artikel 25 van de Gemeentewet ingestemd om de geheimhouding in stand te laten. Naar aanleiding van het raadsbesluit kan op de juiste grondslag opnieuw een beslissing op bezwaar door het College worden genomen. Voorgesteld wordt conform het raadsbesluit het bezwaar niet te honoreren en de stukken geheim te houden.

Besluit 

 1. Het advies van de bezwarencommissie over te nemen en het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 2. Het bestreden besluit van 17 november 2020 in stand te laten.
 3. Het Wob-verzoek af te wijzen en het besluit aan bezwaarmaker bekend te maken.

Jaarverantwoording kinderopvang 2021

De gemeente Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving op kinderopvang. Uit de jaarverantwoording 2021 blijkt dat de gemeente Ouder-Amstel haar taken aan toezicht en handhaving in 2021 juist en volledig heeft uitgevoerd. De Inspectie voor het Onderwijs (hierna: IvhO) zal na ontvangst van de jaarverantwoording beoordelen of de gemeente Ouder-Amstel haar wettelijke taak op de juiste wijze heeft uitgevoerd. Door dit voorstel vast te stellen wordt de jaarverantwoording aan de IvhO verstuurd.

Besluit

 1. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 vast te stellen. 
 2. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 ter kennisname aan te bieden aan de raad. 
 3. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 via de persoonlijke link in te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs ten behoeve van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ondersteuning bedrijven in het verduurzamen

Gemeente Ouder-Amstel heeft de intentieovereenkomst ‘energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025’ met de provincie Noord-Holland en andere Noord-Hollandse gemeenten getekend. 
Hiermee heeft de gemeente zich gecommitteerd aan het inzetten op het realiseren van energiebesparing en duurzame energieopwek bij bedrijven. Voorgesteld wordt om hierbij in te zetten op zowel stimulering als toezicht. Hiervoor is de gemeente samen met de gemeente Haarlemmermeer een aanbesteding aan het voorbereiden voor stimulering. Het college wordt gevraagd de gemeente Haarlemmermeer te mandateren de opdracht aan te besteden, de opdracht uiteindelijk te gunnen en de daarbij behorende overeenkomst te tekenen.

Besluit 

Het college besluit gemeente Haarlemmermeer voor en namens het college van de gemeente Ouder-Amstel, ten behoeve van de opdracht ’Tweedelijns ondersteuning bij verduurzaming van bedrijven’: 

 • Een mandaat te geven om aan te besteden. 
 • Een last te geven om te gunnen.
 • Volmacht te verlenen om de daarbij behorende overeenkomst te ondertekenen.

Overeenkomst Divosa monitor vroegsignalering schuldhulpverlening

Sinds 2021 hebben gemeenten een wettelijke taak op het gebied van vroegsignalering van schulden. De monitor Vroegsignalering Schulden van Divosa ondersteunt gemeenten om dit zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Aansluiting bij deze landelijke monitor is in lijn met de wens naar sturing op data in het sociaal domein.

Besluit 

 1. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met Divosa voor het monitoren van vroegsignalering van schulden; 
 2. Duo+ opdracht te geven om namens het college alle werkzaamheden die uit de overeenkomst voortvloeien uit te voeren. 

De burgemeester besluit: 

 • Mevrouw T. van Hattum, afdelingshoofd Samenlevingszaken, te mandateren de overeenkomst met Divosa namens de gemeente Ouder-Amstel te ondertekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 31 mei 2022

de secretaris, R. van Reijswoud