Akkoordlijst 30 augustus 2022

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit

Bij besluit van 22 april 2022 is aan bezwaarmaakster, ingevolge de Participatiewet, meegedeeld, dat zij is aangemeld bij de klantmanagers reintegratie. Verder staan in het besluit de verplichtingen tot arbeidsinschake-ling beschreven en is aangegeven, dat deze verplichtingen bij bezwaarmaakster van toepassing zijn. Het bezwaarschrift van 9 mei 2022, gericht tegen het besluit van 22 april 2022, is op 31 mei 2022 behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 21 juni 2022 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. Overeenkomstig het advies van de commissie wordt voorgesteld om het bezwaarschrift deels niet-ontvankelijk te verklaren en verder het bestreden besluit in stand te laten.

Besluit 

1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaar ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 
2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Besluit op bezwaarschrift tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee dakkapellen op het perceel Rijksstraatweg 179 te Duivendrecht

Bij besluit van 28 februari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van twee dakkapellen op het perceel Rijksstraatweg 179 te Duivendrecht (hierna: “het bestreden besluit”). Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de Stichting Vrienden van Duivendrecht (hierna: “bezwaarmaker”), als belanghebbende, op 18 maart 2022, een bezwaarschrift ingediend. Op 10 mei 2022 is het bezwaarschrift behandeld tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “commissie”). De bezwaarmaker was niet aanwezig tijdens deze hoorzitting, maar heeft haar standpunt toegelicht middels een pleitnotitie die tijdens de hoorzitting werd voorgelezen door de voorzitter van de commissie. Namens het college is daar een reactie op gegeven. Op 15 juni 2022 heeft de commissie een advies uitgebracht.

Besluit 

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. 
2. Het bestreden besluit van 28 februari 2022 in stand te laten onder aanvulling van een verbeterde motivering.
3. Bezwaarmaker op de hoogte te stellen van het besluit op het bezwaarschrift. 
4. Vergunninghouder op de hoogte te stellen van het besluit op het bezwaarschrift door middel van een afschrift.

Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern

Op 12 februari 2015 is voor de eerste keer een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied van De Nieuwe Kern. Dit besluit werd genomen om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen de realisatie van De Nieuwe Kern frustreren. Een voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Deze bescherming (aanhoudingsplicht) kan worden verlengd door het in procedure brengen van een bestemmingsplan of beheers verordening. Op 11 februari 2016, 16 februari 2017, 15 februari 2018, 31 januari 2019, 2 april 2020 en 27 mei 2021 is opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen, omdat het overleg met de grondeigenaren over de invulling van De Nieuwe Kern nog niet was afgerond. Het huidige besluit eindigde 9 juni 2022. Voor het verlopen van het laatst genomen voorbereidingsbesluit wordt geen (overkoepelend) ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het is van belang voor de voortgang van het project De Nieuwe Kern dat, door het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit, ongewenste ontwikkelingen tegen worden gegaan en opnieuw het signaal wordt bekrachtigd dat een nieuw (bestemmings)plan voor het gebied wordt voorbereid.

Besluit 

De raad voor te stellen opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen voor het plangebied De Nieuwe Kern.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 30 augustus 2022

de secretaris, R. van Reijswoud