Akkoordlijst 29 maart 2022

Collegeverklaring inzake gebruik DigiD en SUWInet 2021

De gemeente legt verantwoording af voor het jaar 2021 over informatiebeveiliging via het proces ENSIA inzake het gebruik van DigiD en Suwinet. Een aantal handelingen zijn verplicht, waaronder deze Collegeverklaring met bijlagen.

Besluit 

 1. In te stemmen met de “Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet”, overgelegde Bijlage 1, Bijlage 1 -vervolg-, en Bijlage 2. 
 2. Op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub d WOB voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen met betrekking tot de overgelegde Collegeverklaring, Bijlage 1, Bijlage 1 -vervolg-, en Bijlage 2. 
 3. De gemeenteraad te informeren middels een memo.

Jaarverslag commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel 2021

Door middel van het jaarverslag commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel 2021 (hierna: “het jaarverslag”) van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) kunt u kennisnemen van de bezwaarschriften die in 2021 zijn afgehandeld. 
De commissie komt met de navolgende conclusies en aanbevelingen: 

 • Ambtshalve herzien (primaire) besluit ter voorkoming onnodige bezwaarprocedures; 
 • Tijdig aanleveren van de processtukken; 
 • Besluiten voorzien van de wettelijke grondslag en zorgdragen voor een deugdelijke motivering en belangenafweging; 
 • De vertegenwoordiging van het gemeentebestuur is goed; 
 • De doorlooptijd dient verbeterd te worden. Een hulpmiddel is mandateren van de beslissing op bezwaar.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de inhoud van het jaarverslag commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel 2021.
 2. De aanbevelingen van de commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel over te nemen.
 3. De raad te informeren over het jaarverslag commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel 2021.

Verklaringen onder eed of belofte

De wet verplicht het college ambtenaren aan te wijzen die verklaringen onder eed of belofte kunnen afnemen in de zin van artikel 2.8, tweede lid, onder e, van de Wet BRP. Voor de continuïteit van de uitvoering van haar taken is het team Burgerzaken en KCC gebaat bij uitbreiding van het aantal medewerkers dat namens het college van burgemeester en wethouders een verklaring onder eed of belofte af mag nemen.

Besluit 

De bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders een verklaring als bedoeld in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de Wet Basisregistratie personen (Wet Brp), met ingang van 1 maart 2022, toe te kennen aan mevrouw J.C. de Bood.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 29 maart 2022

de secretaris, 
R. van Reijswoud