Akkoordlijst 25 oktober 2022

Beslissing op bezwaar tegen verkeersbesluit deelautoparkeerplaats Jacob van Ruisdaelweg

Op 20 september 2022 heeft de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie plaatsgevonden inzake het bezwaar tegen het verkeersbesluit van 28 april 2022, waarbij een aanwijzing voor een parkeerplaats voor een deelauto is gewijzigd van het Sluisplein naar de Jacob van Ruisdaelweg. Naar aanleiding hiervan heeft de bezwaarschriftencommissie op 30 september 2022 geadviseerd om het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten nu bezwaarmakers niet als belanghebbenden bij het verkeersbesluit aangemerkt kunnen worden.

Besluit 

Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 30 september 2022 inzake het bezwaar tegen het verkeersbesluit voor de aanwijzing van een deelautoparkeerplaats in de Jacob van Ruisdaelweg over te nemen en het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren alsmede het bestreden besluit in stand te laten.

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit

Bezwaarmaker heeft op 19 mei 2022, ingevolge de Participatiewet, een aanvraag voor de energietoeslag ingediend. Bij bestreden besluit van 1 juli 2022 is, ingevolge de Participatiewet, de aanvraag afgewezen, aangezien het inkomen van bezwaarmaker hoger is dan de van toepassing zijnde inkomensgrens. Daarbij is in aanmerking genomen, dat bij bezwaarmaker geen bijzondere omstandigheden naar voren zijn gebracht of gekomen om alsnog in aanmerking te komen voor de energietoeslag. Het bezwaarschrift is op 20 september 2022 behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 7 oktober 2022 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. Overeenkomstig het advies van de commissie wordt voorgesteld om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

Besluit 

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaar ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, Z.A. (de Venus, Duivendrecht)

Bij besluit van 17 mei 2022 is de heer Z.A. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 12 mei 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 17 mei 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 27 juni 2022 (ontvangen op 29 juni 2022) bezwaar ingediend. Het bezwaar bevatte een gebrek. Om die reden is bezwaarmaker bij brief van 11 juli 2022 verzocht om dit gebrek te herstellen. 
Bezwaarmaker heeft het gebrek niet hersteld. U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 27 juni 2022 (ontvangen op 29 juni 2022) niet-ontvankelijk te verklaren; 
 2. De besluiten van 17 mei 2022 in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 27 juni 2022 (ontvangen op 29 juni 2022) niet-ontvankelijk te verklaren. 
 2. De besluiten van 17 mei 2022 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, O.A. (Zonnehof, Duivendrecht)

Bij besluit van 20 april 2022, is mevrouw O.A. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 19 april 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 20 april 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 1 juni 2022 bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 1 juni 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 20 april 2022 in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 1 juni 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 20 april 2022 in stand te laten. 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, M.M.A.F. (de Mercurius, Duivendrecht)

Bij besluit van 20 juni 2022 is mevrouw M.M.A.F. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 15 juni 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 20 juni 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 24 juni 2022 (ontvangen op 29 juni 2022) bezwaar ingediend. Het bezwaar bevatte een gebrek. Om die reden is bezwaarmaker bij brief van 12 juli 2022 verzocht om dit gebrek te herstellen. Bezwaarmaker heeft het gebrek niet hersteld. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 24 juni 2022 (ontvangen op 29 juni 2022) niet-ontvankelijk te verklaren; 
 2. De besluiten van 20 juni 2022 in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 24 juni 2022 (ontvangen op 29 juni 2022) niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. De besluiten van 20 juni 2022 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, J.J.M. (Lunaweg, Duivendrecht).

Bij besluit van 14 maart 2022, is de heer J.J.M. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 14 maart 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 14 maart 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 31 mei 2022 bezwaar ingediend. Het bezwaar was niet tijdig ingediend. 

Om die reden is bezwaarmaker bij brief van 7 juni 2022 (verzonden bij e-mail van 7 juni 2022) verzocht om aan te geven of er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Bezwaarmaker heeft hier 7 juni 2022 op gereageerd. Hij heeft geen verklaring kunnen geven die leidt tot een verschoonbare termijnoverschrijding. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 31 mei 2022 niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. De besluiten van 14 maart 2022 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 31 mei 2022 niet-ontvankelijk te verklaren. 
 2. De besluiten van 14 maart 2022 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Monitor RES

In de bijlage vindt u de eerste RES-monitor. Deze monitor zet de voortgang uiteen ten opzichte van de ambitie van de RES NHZ 1.0 (2,7 TWh in 2030). De RES-monitor is een momentopname en geeft inzicht in de groei van zonne- en windenergie op land, de mogelijkheden op het elektriciteitsnet en de ontwikkelingen in warmtevraag en -aanbod.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de eerste monitor RES.
 2. De raad door middel van overgelegde brief en toezending van de monitor te informeren.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 25 oktober 2022

de secretaris, 
R. van Reijswoud