Akkoordlijst 25 januari 2022

Afsprakenbrief kabeltracé Stationsweg 3

Liander heeft een aanvraag ingediend voor een kabeltracé bij Stationsweg 3 nabij station Duivendrecht. De locatie van dit tracé ligt in het plangebied van De Nieuwe Kern. Na het vaststellen van de structuurvisie in november 2021, wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig raamwerk voor het gebied waarbij ook de wegen- en waterstructuur duidelijk wordt. Omdat nu nog niet duidelijk is waar wegen en water geprojecteerd worden, kan nu nog niet ingeschat worden of het aangevraagde tracé conflicteert met de toekomstige plannen. In het geval dat het tracé conflicteert met De Nieuwe Kern, moet Ouder-Amstel meebetalen aan de verleggingskosten. Om dit te voorkomen is een afsprakenbrief opgesteld die door Liander ondertekend moet zijn voordat de vergunning wordt verleend. In deze brief wordt vastgelegd dat Liander de eventuele verleggingskosten zal betalen en dat deze brief onderdeel wordt van de vergunning.

Besluit 

Afsprakenbrief inzake kabeltracé Stationsweg 3 te accorderen en ondertekenen.

Interbestuurlijk toezicht informatie- en archiefbeheer 2021

In het kader van het horizontaal toezicht van de gemeenteraad en het Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer door de Provincie is er een archiefjaarverslag 2021 opgesteld. De Provincie beoordeelt het informatie- en archiefbeheer van de gemeente Ouder-Amstel als redelijk adequaat. Het Project archiefachterstanden 2021 - 2023 is van start gegaan en de Provincie vertrouwt erop dat dit zal leiden tot concrete verbeteringen in het informatie- en archiefbeheer. De gemeenteraad zal door een raadsbericht geïnformeerd worden over deze ontwikkelingen.

Besluit 

  1. Kennis te nemen van het oordeel Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer 2021 en van het “Verslag van het Archieftoezicht samenwerking Duo+ periode juli 2020 - juni 2021”. 
  2. De gemeenteraad te informeren over het oordeel Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer 2021 en van het “Verslag van het Archief-toezicht samenwerking Duo+ periode juli 2020-juni 2021” middels een raadsbrief. 

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 25 januari 2022

de secretaris, R. van Reijswoud