Akkoordlijst 22 november 2022

Inhuur Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur om een visie en een voorontwerp op te stellen voor de inrichting van de openbare ruimte van het deelgebied Weespertrekvaart binnen de gebiedsontwikkeling Werkstad OverAmstel en daarmee beargumenteerd afwijken van het inkoop en aanbesteding beleid 

Sant en Co is momenteel als landschapsarchitect betrokken bij meerdere ontwikkelingen binnen het deelgebied Weespertrekvaart (Werkstad OverAmstel), zoals de projecten Dialogue en Wenckebachweg Zuid. Ook hebben zij een analyse gemaakt van de hoofdstructuren (groen, water, verkeer) in het gebied en zijn zij als zodanig goed bekend met het gebied. Sant en Co is gevraagd om, in aanvulling op de ruimtelijk Richtlijnen, een visie/ ruimtelijk Kwaliteitskader op te stellen voor de openbare ruimte binnen Weespertrekvaart. Op basis hiervan kan de gemeente Amsterdam, als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte in het gebied, een grondexploitatie opstellen. Daarnaast is voor het project Dialogue, waarvoor binnenkort de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, een ontwerp nodig van de inrichting van de omliggende openbare ruimte. De kosten van deze opdrachten zijn voorzien in de begroting en worden vergoed uit de bedragen op basis van de Anterieure overeenkomst voor de Dialogue. Het verlenen van deze opdracht overschrijdt de aanbestedingsgrens voor enkelvoudige aanbesteding. Het college van B&W wordt gevraagd om in te stemmen om beargumenteerd af te wijken van het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ouder-Amstel en akkoord te gaan met de gunning van de opdracht aan de beoogde partij. Indien het College instemt wordt alsnog rechtmatig en conform het beleid gehandeld omdat deze bevoegdheid onderdeel is van het aanbestedingsbeleid.

Besluit 

  1. In te stemmen met het beargumenteerd afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Ouder-Amstel door akkoord te gaan met de gunning van de opdrachten aan Buro Sant en Co.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 22 november 2022

de secretaris,
R. van Reijswoud