Akkoordlijst 22 maart 2022

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, S.A.Y. (Zonnehof, Duivendrecht)

Bij besluit van 3 januari 2022, op 4 januari 2022 verzonden, is de heer M.I. (hierna: “belanghebbende”) geïnformeerd over de op 3 januari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 3 januari 2022, op 4 januari 2022 verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw S.A.Y. (hierna: “bezwaarmaker”) namens belanghebbende op 7 februari 2022 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

1) het bezwaar van 7 februari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2) de besluiten van 3 januari 2022 (verzonden op 4 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

1.    Het bezwaar van 7 februari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2.    De besluiten van 3 januari 2022 (verzonden op 4 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, J.W. S-d.B. Omgang, Duivendrecht)

Bij besluit van 24 januari 2022, verzonden 25 januari 2022, is mevrouw J.W. S-d.B. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 24 januari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 24 januari 2022, verzonden op 25 januari 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 31 januari 2022 (ontvangen op dezelfde datum) bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

1) het bezwaar van 31 januari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2) de besluiten van 24 januari 2022 (verzonden 25 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

1.    Het bezwaar van 31 januari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2.    De besluiten van 24 januari 2022 (verzonden 25 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Tweede vervolgopdracht inhuur Urhahn stedenbouwkundige en supervisor in de planbegeleiding van initiatieven voor projecten Werkstad OverAmstel en beargumenteerd afwijken van het inkoop en aanbesteding beleid

Het bureau Urhahn voert voor de gemeente Ouder-Amstel een opdracht uit op het gebied van stedenbouwkundige advisering en supervisie in de planbegeleiding van initiatieven in de Werkstad OverAmstel. Voor de continuïteit en integraliteit van de aansturing van de verschillende ontwikkelingen is het wenselijk deze opdracht te verlengen in 2022. De kosten hiervan zijn al voorzien in de begroting. Het verlenen van deze opdracht overschrijdt de aanbestedingsgrens voor enkelvoudige aanbesteding omdat de opdracht inmiddels voor meerdere periodes is verlengd. Het college van B&W wordt gevraagd om in te stemmen om beargumenteerd af te wijken van het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ouder-Amstel en akkoord te gaan met de gunning van de opdracht aan de beoogde partij. Indien het College instemt wordt alsnog rechtmatig en conform het beleid gehandeld omdat deze bevoegdheid onderdeel is van het aanbestedingsbeleid. 

Besluit 

1.    In te stemmen met het beargumenteerd afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Ouder-Amstel door akkoord te gaan met de gunning van de opdracht aan Urhahn.

Voortgangsrapportage Wmo-toezicht 2021

Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 kwam ook de wettelijke verplichting voor gemeenten een toezichthoudend ambtenaar aan te wijzen die toeziet op de naleving van de Wmo. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn (hierna te noemen: Amstelland) hebben deze toezichtstaak belegd bij de GGD Amsterdam. De toezichthouder rapporteert aan het eind van ieder jaar over trends en ontwikkelingen binnen de Wmo-voorzieningen en het daarop uitgevoerde Wmo-toezicht. Op grond van de bevindingen uit het toezicht over 2021 blijkt dat de aanbieder voor individuele begeleiding goede kwaliteit en ondersteuning biedt en de rechtmatigheid van het pgb grotendeels in orde is. Als het gaat om Hulp bij het huishouden hebben alle cliënten een schone en leefbare woning en over het algemeen is de geboden hulp in overeenstemming met de behoefte van de cliënt maar kent de ondersteuning wel een aantal aandachtspunten. In 2022 wordt aan deze aandachtspunten opvolging gegeven.

Besluit 

•    Kennis te nemen van de resultaten van het door de toezichthouder (GGD) uitgevoerde Wmo-toezicht over 2021; 
•    Via de periodieke contractgesprekken met de aanbieders in 2022 opvolging van de aandachtspunten uit het Wmo-toezicht nauwlettend te monitoren; 
•    Een samenvatting van de resultaten via het postoverzicht ter informatie te sturen aan de gemeenteraad; 
•    Een samenvatting van de resultaten ter informatie te sturen aan de Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 22 maart 2022

de secretaris, R. van Reijswoud