Akkoordlijst 20 december 2022

Aangaan anterieure overeenkomst Wenckebachweg 118, Werkstad Over-Amstel

In 2021 is in regionaal verband gewerkt aan het Regioplan Beschermd Wonen en dak- en thuisloosheid Amstelland (hierna Regioplan). Het Regioplan is in Ouder-Amstel door de gemeenteraad vastgesteld op 7 februari 2022. In het Regioplan is opgenomen dat de Amstelland gemeenten zich inspannen om op hun grondgebied te zoeken naar locaties waar de doelgroepen uit het regioplan (waaronder economisch daklozen) kunnen worden gehuisvest. Eind 2021 heeft de gemeente Amsterdam (hierna Amsterdam) Ouder-Amstel verzocht om te onderzoeken of er mogelijkheden waren voor een nieuw initiatief waarin tijdelijke flexwoningen aan de Wenckebachweg 118 in Werkstad OverAmstel worden gerealiseerd voor een Regioplan doelgroep. De kavel van het voorgestelde initiatief van Amsterdam ligt in het Amstel Business Park Zuid (ABPZ), wat getransformeerd wordt naar Werkstad OverAmstel. Omdat het planvoornemen niet past binnen het vigerende bestemmingsplan is er de noodzaak om voor het project een planologische procedure te volgen om een tijdelijke omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

Het verlenen van deze vergunning en het voorafgaand hieraan sluiten van een benodigde privaatrechtelijke overeenkomst is de bevoegdheid van het college. Het doel van voorliggende anterieure overeenkomst is het vastleggen van afspraken over de samenwerking tussen Amsterdam, Ouder-Amstel en de Alliantie ten aanzien van de beoogde ontwikkeling, inclusief het kostenverhaal met onder andere het verhalen van plankosten van Ouder-Amstel. De Alliantie tekent mee in de overeenkomst omdat deze de grond huurt van Amsterdam en de omgevingsvergunning aanvraagt. Een gesloten anterieure overeenkomst is een van de benodigde documenten in de procedure om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen. Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met voorliggende overeenkomst.

Besluit 

  • De anterieure overeenkomst met gemeente Amsterdam en de Alliantie voor Wenckebachweg 118 in Werkstad OverAmstel aan te gaan en te ondertekenen.

Anterieure overeenkomst Rijksstraatweg 125, Duivendrecht

Initiatiefnemer wil op het perceel Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht circa 36 woningen realiseren. Hiervoor heeft zij reeds een participatietraject doorlopen met omwonenden en stichtingen. Het college heeft in januari 2022 kennisgenomen van het participatierapport en ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst ten behoeve van onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van de circa 36 woningen. Op vijf april jl. heeft het college ingestemd met de haalbaarheidsanalyse en het ruimtelijk plan voor het initiatief als startpunt voor de tussenstap Stedenbouwkundig Plan en voorbereiding anterieure overeenkomst. Op 29 september heeft de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet een juridisch planologische procedure worden doorlopen. Onderdeel hiervan is het wijzigen van het bestemmingsplan. Voordat het bestemmingsplan vastgesteld wordt door de raad, dient een anterieure exploitatieovereenkomst te worden gesloten ten behoeve van het verhaal van de Exploitatiekosten, conform het bepaalde in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening. De overgelegde anterieure exploitatieovereenkomst voorziet hierin.

Besluit 

De anterieure overeenkomst met Giessenhof Projectontwikkeling BV voor de bouw van woningen op de Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht aan te gaan.

Beleidsregels en financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2023

Het financieel besluit Wmo vormt tezamen met de Verordening Wmo en de Beleidsregels Wmo het kader op basis waarvan de gemeentemaatwerkvoor-zieningen toekent. Met de beleidsregels Wmo geven wij kaders om op de juiste manier belangen af te wegen, feiten vast te stellen en wettelijke voor-schriften uit te leggen. Hiermee wordt voldaan aan de verantwoordelijkheid die de wet aan het college geeft. Tevens schept het duidelijkheid voor onze inwoners en uitvoeringsorganisatie. In het financieel besluit zijn regels rondom eigen bijdragen, pgb en financiële tegemoetkomingen en ritbijdragen vastgelegd. Jaarlijks dienen de bedragen opgenomen in het financieel besluit geïndexeerd te worden op grond van de Verordening Wmo. Door indexering van tarieven op basis van vastgelegde contractuele verplichtingen moet het financieel besluit Wmo worden aangepast. Het college wordt gevraagd de bijgevoegde ‘Beleidsregels en financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2023’ vast te stellen. 

Besluit 

  • De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2023 (hierna te noemen beleidsregels Wmo) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2017; 
  • Het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2023 (hierna te noemen financieel besluit Wmo) vast te stellen; 
  • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2022 in te trekken; 
  • In het weekblad Ouder-Amstel kenbaar te maken dat het college de beleidsregels en het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2023 heeft vastgesteld; 
  • De beleidsregels en financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2023 ter kennisname te sturen aan de adviesraad sociaal domein.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 20 december 2022

de secretaris, 
R. van Reijswoud