Akkoordlijst 17 mei 2022

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, D.A.D. (Lunaweg, Duivendrecht)

Bij besluit van 10 december 2021 is mevrouw D.A.D. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 29 november 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 10 december 2021. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 2 februari 2022 bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 2 februari 2022 niet-ontvankelijk te verklaren; 
 2. De besluiten van 10 december 2021 in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

 1. Het bezwaar van 2 februari 2022 niet-ontvankelijk te verklaren. 
 2. De besluiten van 10 december 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking L.J.M-W. (Machineweg, Ouderkerk aan de Amstel)

Bij besluit van 10 december 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw L.J. M-W. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 6 december 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 10 december 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 23 december 2021 bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 23 december 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 10 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

1.    Het bezwaar van 23 december 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2.    De besluiten van 10 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Uitvoeringsovereenkomst OD NZKG 2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (verder: OD NZKG) voert zowel wettelijke basistaken als niet-wettelijke basistaken in opdracht van de gemeente uit. Hiertoe wordt jaarlijks een uitvoeringsovereenkomst (verder: UVO) gesloten, die getekend wordt door de burgemeester. Deze UVO geeft uw college inzicht in de voorgenomen activiteiten van de OD NZKG voor uw gemeente. In 2022 werken we waar mogelijk met dezelfde inhoudelijke afspraken en prioriteiten als in 2021. Daarom is deze overeenkomst opgesteld als addendum bij de UVO 2021, met alleen de afwijkingen ten opzichte van 2021. Met deze overeenkomst wordt de inzet door de OD NZKG voor het jaar 2022 bepaald en is bepaald welke capaciteit en financiële middelen daarvoor benodigd zijn. Het is daarmee ook het VTH-uitvoeringsprogramma dat op grond van onder meer de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) dient te worden vastgesteld, en is in die zin te beschouwen als de leidraad bij de uitvoering van de door de OD NZKG te verrichten activiteiten. Het uitvoeringsprogramma OD NZKG 2022 wordt als bijlage gevoegd bij het VTH-uitvoeringsprogramma van de gemeente Ouder-Amstel 2022 (deze volgt nog). Met de komst van de Omgevingswet is bestuurlijk afgesproken dat gekozen wordt voor financiële rust. De ervaringen die worden opgedaan in voornoemde pilots neemt de OD NZKG mee in de evaluatie van de kengetallen zoals gepland in 2022, de actualisatie van het uniform uitvoeringsniveau en de regionale VTH-Strategie 2023-2026. De totale omvang van de dienstverlening bedraagt voor het jaar 2022 € 225.095,- Dit is € 26.095,- meer dan het bedrag van € 199.000,- dat op de begroting 2022 is opgenomen. De verhoging van het bedrag is het gevolg van het per 1 april 2021 overdragen van de (asbest)sloopmeldingen aan de OD NZKG met een geschatte kostenpost van € 15.000,-. Voor 2022 is er in de UVO een stijging van 50 uur, zijnde € 5000,- opgenomen, en het uurtarief is gestegen van € 102,10 naar € 104,57. Het bedrag van € 26.095,- zal worden gemeld in de eerste bestuursrapportage 2022 Ouder-Amstel. 

Besluit 

 1. Akkoord te gaan met de uitvoeringsovereenkomst van de OD NZKG 2022. 
 2. Akkoord te gaan met de verhoging van de dienstverlening ad € 26.095 ten opzichte van het in de begroting opgenomen bedrag van € 199.000,-.
 3. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2022 van de OD NZKG ten behoeve van de gemeente Ouder-Amstel vast te stellen. 
 4. De burgemeester, mevrouw J. Langenacker, de uitvoeringsovereenkomst te laten ondertekenen.

Verordening tot de eerste wijziging op de tarieventabel van de legesverordening 2022

Als gevolg van rechterlijke uitspraken betreffende de eigen legesverordening, dient de legesverordening te worden aangepast om de opgegeven bouwleges te kunnen controleren. De bouwkosten worden aan de hand het boek “Basisbedragen Gebouwen 2022” gecontroleerd. In een procedure heeft de rechter aangegeven dat dit boek niet meer gebruikt mag worden omdat deze niet in de legesverordening is opgenomen. De bouwkosten kunnen hierdoor niet meer gecontroleerd wat betekent dat bij te laag opgegeven bouwkosten de gemeente te weinig leges ontvangt.

Besluit 

De eerste wijziging op de tarieventabel behorende van de legesverordening 2022 vast te stellen. 

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 17 mei 2022

de secretaris, R. van Reijswoud