Akkoordlijst 15 februari 2022

Beslissing op bezwaar tegen ambtshalve uitschrijving uit de BRP.

Bij besluit van 9 september 2021 heeft het college de heer K. per 6 augustus 2021 ambtshalve uitgeschreven van zijn adres in Duivendrecht. De heer K. heeft op 15 oktober 2021 bezwaar ingesteld tegen dit besluit en daarop is op 6 januari 2022 een advies uitgebracht door de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie wordt geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren, het bestreden besluit met verbetering van motivering in stand te laten en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Besluit 

  • Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
  • Het bestreden besluit met verbetering van de motivering in stand te laten; 
  • Het verzoek van bezwaarmaker voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen omdat er geen sprake is van het herroepen van het besluit op grond van een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.

Huurovereenkomst en huurafhankelijk recht van opstal TCO.

De gemeente is eigenaar van het perceel aan de Holendrechterweg 34, de thuishaven van tennisvereniging TCO. In april 1988 heeft de gemeente Ouder-Amstel een overeenkomst voor 30 jaar afgesloten voor het gebruik van de grond en het plaatsen van opstallen. Op 31 december 2018 liepen beide overeenkomsten af en is de huurovereenkomst tweemaal met een jaar verlengd. In overleg met de vereniging is een nieuwe overeenkomst en een huurafhankelijk recht van opstal opgesteld voor een termijn van 15 jaar. Het college heeft de bevoegdheid beide overeenkomsten goed te keuren. De burgemeester heeft de bevoegdheid het mandaat te verlenen aan wethouder B. de Reijke om deze overeenkomsten te ondertekenen namens het bestuur. 

Besluit 

  • In te stemmen met de huurovereenkomst tussen Tennis Club Ouderkerk (TCO) en de gemeente Ouder-Amstel;
  • In te stemmen met het huurafhankelijke recht van opstal ten behoeve van de opstallen die nodig zijn voor de exploitatie van de tennisvereniging; 
  • Het ondertekenen van de overeenkomst en huurafhankelijk recht van opstal namens het college van Burgemeesters en Wethouders door wethouder B. de Reijke te laten doen. 

Intrekken omgevingsvergunning Van der Madeweg 41, Werkstad OverAmstel.

Bij besluit van 29 maart 2016 heeft de gemeente Ouder-Amstel een omgevingsvergunning toegekend voor het realiseren van een studentenhotel met circa 80 kamers aan de Van der Madeweg 41. Na een lange bezwaarprocedure is de omgevingsvergunning op 7 augustus 2019 onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunning voor de verbouwing van het voormalig kantoorgebouw in een studentenhotel, is tot op heden niet gebruikt. In november 2020 heeft initiatiefnemer ons gemeld dat erfverpachter, de gemeente Amsterdam, de aanpassing van de erfpachtovereenkomst weigert, waarna het college van B&W op 6 juli 2021 het voornemen tot intrekken van de omgevingsvergunning heeft uitgesproken. De rechtbank heeft in november 2021 het gevorderde van initiatiefnemer in de zaak tegen gemeente Amsterdam afgewezen, waarna initiatiefnemer eind 2021 aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt het pand te willen verkopen.

Per brief van 14 december 2021 heeft de gemeente aan initiatiefnemer medegedeeld dat het college heeft besloten om de omgevingsvergunning per 15 februari 2022 in te trekken. In de brief staat ook aangegeven dat de gemeente bereid is dit besluit te heroverwegen, indien voor of op 7 februari 2022 een nieuwe eigenaar zich bij de gemeente heeft gemeld met een bewijs van eigendom en met een schriftelijk verzoek om de omgevingsvergunning in stand te houden om het vergunde alsnog te kunnen realiseren. Initiatiefnemer heeft op 7 februari 2022 contact gehad met de gemeente en medegedeeld met een partij in een vergevorderd stadium te zijn over de verkoop. Echter is er nog niet voldaan aan de door de gemeente eerder gestelde eisen uit de brief van 14 december 2021 om te heroverwegen om de omgevingsvergunning in stand te laten. De huidige eigenaar heeft aangegeven graag uitstel te willen tot en met 18 februari om de overdracht te laten plaatsvinden, zodat de nieuwe eigenaar de gevraagde stukken kan overleggen. Gezien het al eerder gegeven uitstel, maar ook het gegeven dat de verkoop van het pand inclusief vergunning naar verwachting een snellere ontwikkeling ten goede zal komen, wordt voorgesteld om initiatiefnemer een laatste uitstel te geven tot uiterlijk 18 februari 2022, om te voldoen aan de gestelde eisen, waarna het college van B&W het besluit van 14 december 2021 kan heroverwegen.

Besluit 

  • Akkoord te gaan met overgelegde brief waarin het college van B&W de eigenaar van het pand aan de Van der Madeweg 41, uitstel verleend en tot en met 18 februari 2022 de tijd geeft om te voldoen aan de gestelde voorwaarden die het college van B&W per brief van 14 december 2021 heeft gesteld, voordat het besluit wordt heroverwogen om over te gaan tot het intrekken van omgevingsvergunning WXO2015-108/Z2015-003559, met ingang van 1 maart 2022.

Bestuursovereenkomst NOVI gebied Groene Hart.

Met deze bestuursovereenkomst geven de ondertekenaars recht aan de identiteit van het Groene Hart. De bestuursovereenkomst is bedoeld om meer samen te werken, richting te geven, te inspireren en bevat afspraken om op terug te vallen. De burgemeester neemt namens de gemeente Ouder-Amstel deel aan het Bestuurlijk Platform Groene Hart.

Besluit 

  • Toestemming te verlenen voor het aangaan van de Bestuursovereenkomst Groene Hart.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 15 februari 2022

de secretaris, R. van Reijswoud