Akkoordlijst 13 december 2022

Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang Ouder-Amstel 2023

Kinderen dienen gelijke kansen te krijgen in hun onderwijsloopbaan. Voor- en vroegschoolse educatie draagt bij aan deze start. De gemeente is verplicht om een aanbod voorschoolse educatie (VE) van voldoende kwaliteit te realiseren, dit is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Houders van VE-aanbieders van voorschoolse educatie worden gesubsidieerd uit de specifieke uitkering van het Rijk voor het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB). Hiertoe stelt het college jaarlijks de Subsidieregeling Voorschoolse Educatie en Peuteropvang vast. Daarnaast worden de voormalige Asschermiddelen ingezet om een aanbod voor alle peuters te realiseren ter voorkoming van segregatie en bevordering van integratie; de gemeente heeft hierin een wettelijke taak. Deze middelen worden inmiddels als algemene middelen uit het gemeentefonds ontvangen. Voor een passende subsidieregeling 2023 vond recent tevens een overleg met de huidige VE-aanbieders plaats om te komen tot bijstelling van het beleid: 

 • Doelgroep peuters tussen de 2½ en 4 jaar met een indicatie tot voor- en vroegschoolse educatie (VVE) hebben recht op in totaal 960 uur VE, verspreid over 1½ jaar. Gemiddeld komt dit neer op een 16-urig aanbod per week, bij een openstelling van 40 weken per kalenderjaar. 
 • Het uurtarief voor de verplichte HBO-geschoolde beleidsmedewerker/coach in de voorschoolse educatie (VE) wordt aangepast op basis van de CAO-Welzijn. 
 • Voor alle peuters in de leeftijd van 2½ – 4 jaar waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) van de Belastingdienst kan door houders van VE-subsidie worden aangevraagd. Met de genoemde middelen uit het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) en uit de voormalige Asschermiddelen wordt beoogd om de onderwijskansen voor alle kinderen te vergroten.

Besluit 

 1. De ‘subsidieregeling Voorschoolse educatie en Peuteropvang gemeente Ouder-Amstel 2023’ vast te stellen. 
 2. De regeling te bekostigen vanuit de rijksuitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid aangevuld met de zg. Asscher-middelen die de gemeente ontvangt voor het realiseren van een aanbod voor alle peuters.
 3. De subsidiemogelijkheid voor alle peuters tot 2½ jaar met ingang van 2023 te beëindigen.

Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2021-2022

Hierbij treft u het Jaarverslag Leerplicht 2020-2021. Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet brengen burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad over het in het laatst afgesloten schooljaar in de gemeente gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de resultaten daarvan. De meldingen van ongeoorloofd verzuim zijn het afgelopen schooljaar in lijn met onze verwachting gestegen ten opzichte van schooljaar 2020-2021. Door de preventieve werkwijze komt verzuim eerder in beeld en kan er snel actie worden ondernomen. Daarnaast lijkt onder andere door corona meer problematiek te worden ervaren door jongeren waardoor het aantal thuiszitters is toegenomen. Uit het jaarverslag komen geen directe beleidswijzigingen voort buiten het feit dat er vanuit de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden tijdelijk extra inzet plaats gaat vinden door een jongerencoach om het aantal thuiszitters terug te dringen.

Besluit 

 1. Het jaarverslag leerplicht 2021-2022 vast te stellen. 
 2. Het jaarverslag leerplicht 2021-2022 via het postoverzicht ter kennisname aan de raad te versturen.

Aanpassing Nadere Regels

De tarieven om de hoogte van een PersoonsGebonden Budget (pgb) jeugd te bepalen zijn opgenomen in de Verordening zijn opgenomen. Conform artikel 3.11 lid 4 en 5 in de Verordening indexeren we deze tarieven jaarlijks met het percentage van de ConsumentenPrijs Index (cpi). Omdat dit zo vastgelegd is, is een jaarlijks B&W besluit voor de indexatie niet nodig. Gebleken is dat in de Nadere regels niet benoemd is op welke wijze we de jaarlijkse indexering kenbaar maken aan de inwoners. Met een eenmalige wijziging in art. 3.11 van de Nadere Regels voegen we dit toe. Ook is geconstateerd dat per abuis in artikel 2.3 het woord ‘enkelvoudig’ is blijven staan. De toevoeging ‘enkelvoudig’ is rondom de vaststelling van de Nadere Regels gewijzigd in het landelijke protocol. Dit woord is daarom niet meer van toepassing en weggehaald uit de tekst.

Besluit 

In te stemmen met: 

 1. De aanpassingen in de Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022, versie januari 2023. 
 2. Publiceren van de tarieven 2023 op de gemeentepagina van het Ouder-Amstel weekblad en www.overheid.nl.
 3. Publiceren van de aangepaste Nadere Regels, versie januari op www.overheid.nl.

Aanpassing ‘Reglement basisregistratie personen van de gemeente Ouder-Amstel’ t.b.v. de toetsing van situatiepunten voor de nieuwe woonruimte-verdeling door Het Vierde Huis

Op dit moment worden sociale huurwoningen op basis van urgentie of inschrijfduur verdeeld. Samen met veertien gemeenten in de BOrap regio en veertien woningcorporaties in de regio hebben we besloten over te stappen op een nieuwe wijze van verdelen van sociale huurwoningen. De raad heeft op 4 maart 2021 ingestemd met het voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling, waarvan de belangrijkste wijziging is dat naast inschrijfduur (‘wachtpunten’) ook rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende (‘situatiepunten’) en het zoekgedrag (‘zoekpunten’). Op 13 september 2022 heeft het college de raad geïnformeerd dat de ingangsdatum van de nieuwe woonruimteverdeling op 16 januari 2023 is. De nieuwe werkwijze voor woonruimteverdeling vraagt om andere werkprocessen voor de gemeenten en corporaties.

De aanvraag van situatiepunten is een geheel nieuwe activiteit, waarvoor een nieuw digitaal portal is ingericht. De opdracht voor de toetsing van de aanvragen van situatiepunten is gegund aan Het Vierde Huis. In eerste instantie zou Het Vierde Huis directe inzage in onze BRP-gegevens krijgen, zodat zij kunnen toetsen op situatiepunten. In september 2022 is echter geconcludeerd dat deze vorm van gegevensuitwisseling disproportioneel is in het kader van de Algemene Verordening Gegevens (AVG). Daarom wordt een alternatieve werkwijze voorgesteld: noodzakelijke BRP-gegevens voor de toetsing van aanvragen voor situatiepunten worden op een handmatige manier door de gemeente verstrekt aan Het Vierde Huis. Om deze alternatieve werkwijze mogelijk te maken is een wijziging van het ‘Reglement basisregistratie personen van de gemeente Ouder-Amstel’ noodzakelijk (overgelegde bijlage 1).

Besluit 

 1. In te stemmen om het ‘Reglement basisregistratie personen van de gemeente Ouder-Amstel’ aan te passen (overgelegde bijlage 1). 
 2. In te stemmen om de gegevens aan organisaties die werkzaamheden verrichten op het terrein van 'Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude' kosteloos te verstrekken.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 13 december 2022

de secretaris, 
R. van Reijswoud