Akkoordlijst 12 juli 2022

Besluit op bezwaarschrift inzake afwijzing handhavingsverzoek liftrenovatie drie woongebouwen op Parnassiaveld te Duivendrecht

Op 18 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een verzoek ontvangen om handhavend op te treden tegen de renovatie van de liften in de woongebouwen Parnassiaveld 30-59, 60-89 en 117-145 te Duivendrecht (hierna: “de woongebouwen”). Bij besluit van 9 november 2021 heeft het college dit verzoek om handhaving afgewezen, omdat er geen sprake is van een overtreding als bedoeld in artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “het bestreden besluit”). Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de heer J.M. Gersen (hierna: “bezwaarmaker”) op 15 december 2021 een bezwaarschrift ingediend. Op 8 maart 2022 is het bezwaarschrift behandeld tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “commissie”). De bezwaarmaker heeft zijn standpunt toegelicht en namen het college is daar een reactie op gegeven. Op 24 maart 2022 heeft de commissie een advies uitgebracht.

Besluit 

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
  2. Het bestreden besluit van 9 november 2021 in stand te laten onder aanvulling van een verbeterde motivering.
  3. Bezwaarmaker en eigenaar woongebouwen schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit op het bezwaarschrift.

Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon Ouder-Amstel

De Wet open overheid (hierna: “Woo”) is per 1 mei 2022 in werking getreden en heeft per die datum de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: “Wob”) vervangen. Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Op grond van artikel 4.7 van de Woo dienen bestuursorganen een of meer contactpersonen aan te wijzen voor de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. Op grond hiervan wordt geadviseerd: 

  1. aan te wijzen als Woo-contactpersoon, als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid, de medewerkers die werkzaam zijn in de functie van (senior en allround) juridisch adviseur van het team Juridische Zaken, afdeling Bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie Duo+, de uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn; 
  2. de aanwijzing met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 mei 2022. 

Besluit 

  1. Aan te wijzen als Woo-contactpersoon, als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid, de medewerkers die werkzaam zijn in de functie van (senior en allround) juridisch adviseur van het team Juridische Zaken, afdeling Bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie Duo+, de uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. 
  2. De aanwijzing met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 mei 2022.

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit

Bij besluit van 22 april 2022 is aan bezwaarmaakster, ingevolge de Participatiewet, meegedeeld, dat zij is aangemeld bij de klantmanagers reintegratie. Verder staan in het besluit de verplichtingen tot arbeidsinschakeling beschreven en is aangegeven, dat deze verplichtingen bij bezwaarmaakster van toepassing zijn. Het bezwaarschrift van 9 mei 2022, gericht tegen het besluit van 22 april 2022, is op 31 mei 2022 behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 21 juni 2022 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. Overeenkomstig het advies van de commissie wordt voorgesteld om het bezwaarschrift deels niet-ontvankelijk te verklaren en verder het bestreden besluit in stand te laten.

Besluit 

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaar deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond te verklaren. 
  2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 12 juli 2022

de secretaris, 
R. van Reijswoud