Akkoordlijst 11 oktober 2022

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit (2022-088133)

Bezwaarmaakster heeft op 16 mei 2022, ingevolge de Participatiewet, een aanvraag ingediend voor de éénmalige energietoeslag. Bij besluit van 1 juli 2022 is deze aanvraag afgewezen, omdat haar inkomen hoger is dan de vastgestelde inkomensgrens. Het bezwaarschrift van 25 augustus 2022, ontvangen 31 augustus 2022, gericht tegen het besluit van 1 juli 2022, is behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 21 september 2022 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. Overeenkomstig het advies van de commissie wordt voorgesteld om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren omdat het te laat is ingediend.

Besluit 

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 
  2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Intentieverklaring OER-traject

In 2021 is door de gemeenteraad Ouder-Amstel de RES vastgesteld, waarin onder andere wordt ingezet op zonneopwek op de geluidsschermen langs de rijkswegen. Deze ambitie wordt door een groot aantal gemeenten in de RESregio gedeeld. De minister wenst de RES-regio hierin te ondersteunen en heeft een programma Opwerk Energie op Rijksgrond (hierna: OER) opgezet. De voorverkenning is afgerond. Nu de ruimtelijke geschiktheidscriteria en het technisch rand voorwaardelijke kaders duidelijk zijn, zal in de verkenningsfase het ophalen en borgen van aanvullende wensen en randvoorwaarden centraal staan. Om de start van deze fase in te luiden wordt voorgesteld de overgelegde intentieovereenkomst te tekenen.

Besluit 

•    De intentieverklaring opwek energie langs de A9, A5, A22, A2 en A1 te ondertekenen. 

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 11 oktober 2022

de secretaris, 

R. van Reijswoud