Akkoordlijst 11 januari 2022

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, S.M.I. (Zonnehof te Duivendrecht)

Bij besluit van 24 november 2021, op 26 november 2021 verzonden, is mevrouw S.M.I. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 23 november 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 24 november 2021, op 26 november 2021 verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 2 december 2021 (ontvangen op 7 december 2021) bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

  1. het bezwaar van 2 december 2021 (ontvangen op 7 december 2021) ontvankelijk en gegrond te verklaren. 
  2. de besluiten van 24 december 2021 (verzonden 26 november 2021) te herroepen en in heroverweging in te trekken.
  3. de bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

  1. Het bezwaar van 2 december 2021 (ontvangen op 7 december 2021) ontvankelijk en gegrond te verklaren.
  2. De besluiten van 24 december 2021 (verzonden 26 november 2021) te herroepen en in heroverweging in te trekken.
  3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Jaarplan 2022 Toezicht op de Wmo in Amstelland

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is de gemeente wettelijk verplicht om een toezichthoudend ambtenaar aan te wijzen die toeziet op de naleving van de Wmo. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn fungeren als gezamenlijk opdrachtgever en hebben deze toezichtstaak belegd bij de GGD Amsterdam. De gemeenten leggen de opdracht vast in een jaarplan. In het jaarplan 2022 ligt de focus op de contracten voor Hulp bij het huishouden en de lopende contracten voor individuele- en groepsbegeleiding. Voorgesteld is om het toezicht conform het Jaarplan 2022 van de GGD Amsterdam uit te voeren. Jaarlijks publiceert de GGD Amsterdam de resultaten van het toezicht op aanbiedersniveau.

Besluit 

  • Kennis te nemen van en akkoord te gaan met het Jaarplan 2022 Toezicht op de Wmo in Amstelland van de GGD Amsterdam;
  • De kosten voor signaal gestuurd toezicht en toezicht op calamiteiten op nacalculatie ten laste te brengen van het hiervoor structureel beschikbaar gestelde budget.

Intentieovereenkomst Rijksstraatweg 125, Duivendrecht

Giessenhof Projectontwikkeling BV (hierna: “Initiatiefnemer”) wil op het perceel Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht circa 36 woningen realiseren. Hiervoor heeft zij reeds een participatietraject doorlopen met omwonenden en stichtingen. Het doel van de intentieovereenkomst is het vastleggen van afspraken ten behoeve van de uitwerking van het initiatief en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken, om de haalbaarheid en aanvaardbaarheid te bepalen en te komen tot nadere afspraken over de verdere ontwikkeling en realisatie, inclusief het verhaal van de Exploitatiebijdrage Plankosten.

Besluit 

  1. Kennis te nemen van het Participatierapport Rijksstraatweg 125 d.d. 21 september 2021 inclusief bijlagedocument. 
  2. Overgelegde intentieovereenkomst met Giessenhof Projectontwikkeling BV aan te gaan voor het perceel aan de Rijksstraatweg 125 (kadastraal bekend Ouder-Amstel B 4002, 4406 en 4407) ten behoeve van het onderzoeken van de haalbaarheid van de ontwikkeling van circa 36 woningen. 

Overeenkomst realisatie alternatieve ligplaatsen woonboten Duivendrechtsevaart

Voor de Duivendrechtsevaart is een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat als ontwerpbestemmingsplan van 31 december 2020 tot en met 10 februari 2021 ter inzage heeft gelegen. Ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan is een overeenkomst met Amsterdam opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over de realisatie van alternatieve ligplaatsen voor de woonboten waarvoor in het bestemmingsplan een voorlopige bestemming van vijf jaar is opgenomen. Met deze overeenkomst is de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan onderbouwd en kan het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart door de raad behandeld worden. 

Besluit 

In te stemmen met ondertekening van overgelegde “Overeenkomst Realisatie alternatieve ligplaatsen woonboten Duivendrechtsevaart” met gemeente Amsterdam.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 11 januari 2022
de secretaris, R. van Reijswoud