Akkoordlijst 10 mei 2022

Aanbesteding groenonderhoud 2022-2024

Het meerjarencontract ‘Onderhoud openbaar groen Ouder-Amstel 2022 t/m 2024’ voor het onderhoud aan het openbaar groen is Europees aanbesteed (voorbehouden aan SW-voorzieningen en sociale ondernemingen), in overeenstemming met de ‘Inkoopstrategie onderhoud openbaar groen’. In deze aanbestedingsprocedure zijn geen inschrijvingen ingediend. Voor het onderhoudsjaar 2022 is het bestek nu onderhands aanbesteed. Voor de onderhoudsjaren 2023 t/m 2025 wordt opnieuw een Europese aanbesteding opgestart maar dan voor de reguliere markt. 

Besluit 

1.    In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente: 

 • Via een onderhandse aanbesteding aan J.M. de Wit groenvoorziening het groenonderhoud tot 1 januari 2023 op te dragen;
 • Het groenonderhoud 2023 t/m 2025 nu Europees aan te besteden voor de reguliere markt. 

2.    De financiële consequenties van € 91.000, op te nemen in de eerste Burap 2022.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, Z.M.D. (Waddenland, Duivendrecht)

Bij besluit van 9 februari 2022, verzonden op 28 februari 2022, is mevrouw Z.D.M. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 7 februari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 9 februari 2022, verzonden op 28 februari 2022, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 25 maart 2022 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 25 maart 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 9 februari 2022 (verzonden op 28 februari 2022) in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 25 maart 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 9 februari 2022 (verzonden op 28 februari 2022) in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, G.I. (Machineweg, Ouderkerk aan de Amstel)

Bij besluit van 28 december 2021 is de heer G.I. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 27 december 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 28 december 2021. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 31 december 2021 bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 31 december 2021 niet-ontvankelijk te verklaren; 
 2. De besluiten van 28 december 2021 in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 31 december 2021 niet-ontvankelijk te verklaren. 
 2. De besluiten van 28 december 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Ontheffing geluidshinder

Op 4 april 2022 is een aanvraag ontvangen om een Ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden aan de brug aan de Burgemeester Stramanweg te Ouderkerk aan de Amstel. De ontheffing kan, op grond van het Afwegingskader, alleen worden verleend na goedkeuring van de portefeuillehouder.

Besluit 

 • Ontheffing geluidhinder te verlenen voor werkzaamheden aan de brug aan de Burgemeester Stramanweg te Ouderkerk aan de Amstel;
 • Hiervoor af te wijken van de, in paragraaf 3.4.1 van het Afwegingskader genoemde, maximale blootstellingsduur.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 10 mei 2022

de secretaris, R. van Reijswoud