Akkoordlijst 08 februari 2022

Ontwerpbesluit oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio’s & Dekkingsplan 2022- 2025

Op 4 oktober heeft het Veiligheidsberaad, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer, het principebesluit genomen tot het oprichten van een stichting Risicobeheer. Deze zal veiligheidsregio’s adviseren op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en voor de veiligheidsregio’s verzekeringen inkopen. Dit zorgt voor een verbeterslag op het gebied van efficiency en kwaliteit, en levert een besparing op door gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering en het afhandelen en registreren van schades. 
Op 22 november is het Dekkingsplan 2022-2025 vastgesteld. Deze was onderdeel van een landelijke pilot waarbij gebruik is gemaakt van de Handreiking Landelijke Uniforme Systematiek voor Dekkingsplannen en de hierin beschreven methode Gebiedsgerichte Opkomsttijden. De regionale brandweerzorg is in de basis op orde in de regio Amsterdam-Amstelland en in het Dekkingsplan 2022-2025 wordt voorgesteld om de bestaande organisatie verder te optimaliseren en te flexibiliseren. De praktische uitvoering wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan van het Dekkingsplan 2022-2025. 

Besluit 

  1. In te stemmen met het voorleggen aan de raad van Ontwerpbesluit oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio’s.
  2. In te stemmen met het voorleggen aan de raad van Dekkingsplan 2022-2025.

Convenant aanpak Jeugdoverlast en Problematische Jeugdgroepen Amstelland gemeenten

Het huidige convenant ‘Aanpak Jeugdoverlast en Problematische Jeugdgroepen Amstelland-gemeenten’ liep tot 1 april 2020 en is daarna jaarlijks stilzwijgend verlengd. Door het wijzigen van de samenwerkingspartners in de gemeente Uithoorn en de inwerkingtreding van de AVG moest het convenant worden geactualiseerd. Het convenant heeft vanaf 1 februari 2022 een looptijd van 3 jaar met de mogelijkheid van een jaarlijkse stilzwijgende verlenging. De Amstelland-gemeenten willen in samenwerking met hun ketenpartners een efficiënte aanpak op jeugdoverlast en problematische jeugdgroepen blijven organiseren. Naast de gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie zijn ook lokale jongerenwerkorganisaties en regionaal werkende zorgpartijen bij dit convenant betrokken.

Besluit 

In te stemmen met de inhoud van het geactualiseerde convenant ‘Aanpak Jeugdoverlast en Problematische Jeugdgroepen Amstelland gemeenten’ met ingang van 1 februari 2022.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 08 februari 2022

de secretaris, R. van Reijswoud